Opozicija žada būti principinga ir reikli
Kon­ser­va­to­riai, li­be­ra­lai ir „tvar­kie­čiai“ nau­ja­ja­me Sei­me ap­sisp­ren­dė dirb­ti opo­zi­ci­jo­je ir ža­da bū­ti reik­lūs bei pri­nci­pin­gi val­dan­tie­siems. Tik Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga ža­da pir­ma­die­nį ap­sisp­ręs­ti, ar pa­lai­kys val­dan­čiuo­sius Sei­me, ar eis į opo­zi­ci­ją.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės frak­ci­jos – kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai – jau par­eiš­kė, kad sieks jiems pa­gal Sei­mo sta­tu­tą pri­klau­san­čių va­do­vų pos­tų Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­te bei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je, taip pat gal­būt Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je.

Ta­čiau ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, prie va­di­na­mų­jų „kon­tro­liuo­jan­čių“ pri­ski­ria­mo Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pos­tą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją for­muo­jan­tys „vals­tie­čiai“ lin­kę ati­duo­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai, taip sie­kiant už­si­ti­krin­ti šios par­ti­jos at­sto­vų, for­ma­liai ne­si­jun­gian­čių į koa­li­ci­ją, par­amą tam ti­krais klau­si­mais.

Kaip BNS pa­tvir­ti­no R.Kar­baus­kis, šio Sei­mo ma­žu­mai ati­teks An­ti­ko­rup­ci­jos bei Eti­kos pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jų va­do­vų, taip pat vie­nas Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pos­tas.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) va­do­vo Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ma­ny­mu, po­zi­ci­jos tu­rė­tų pri­klau­sy­ti bū­tent li­be­ra­lams ir kon­ser­va­to­riams.

„Ti­kro­ji opo­zi­ci­ja – Tė­vy­nės są­jun­ga, li­be­ra­lai – pre­ten­duo­si­me į va­do­vau­jan­čius pos­tus tri­jo­se kon­tro­liuo­jan­čiuo­se ins­ti­tu­tuo­se, ar pa­vyks juos gau­ti, ki­tas klau­si­mas (...) Da­bar yra lak­mu­so po­pie­rė­lis nau­jai val­džiai – ar jie žais de­mo­kra­ti­ją, ar jie im­ituos de­mo­kra­ti­ją, ar im­sis veik­ti pa­gal ti­kras va­ka­rie­tiš­kas tai­syk­les“, – tei­gė G.Lands­ber­gis.

TS-LKD Sei­me frak­ci­jos va­do­vy­bė nu­spren­dė į Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kes siū­ly­ti bu­vu­sią fi­nan­sų mi­nis­trę ir bu­vu­sią Lie­tu­vos ban­ko pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę.

Par­ti­jos pir­mi­nin­kas sa­kė, kad opo­zi­ci­jo­je li­kę kon­ser­va­to­riai ža­da lik­ti kons­truk­ty­vūs, „reik­lūs ir pri­nci­pin­gi“. Anot jo, taip pat lau­kia­ma ži­nių apie nau­jo­sios koa­li­ci­jos kon­kre­čius tiks­lus ir dar­bus.

Li­be­ra­lų są­ra­šo ly­de­ris, bū­si­ma­sis frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sa­ko, kad li­be­ra­lai sieks, jog jiems ati­tek­tų Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pos­tas. Šią ka­den­ci­ją mi­nė­tai ko­mi­si­jai va­do­va­vo li­be­ra­lų at­sto­vas Vi­ta­li­jus Gai­lius.

„Mes skelb­si­me sa­vo frak­ci­ją pir­ma­die­nį kaip opo­zi­ci­nę, ma­nau, kad ne­da­ry­si­me opo­zi­ci­nio blo­ko su kon­ser­va­to­riais. (...) Val­džia tu­rė­tų pri­tar­ti di­džiau­siai opo­zi­ci­nei frak­ci­jai ir an­trai pa­gal dy­dį frak­ci­jai su­teik­ti joms tei­sę gau­ti vie­ną ar ki­tą po­zi­ci­ją“, – BNS sa­kė E.Gent­vi­las.

Lai­ki­na­sis „tvar­kie­čių“ ly­de­ris Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis tvir­ti­no, kad „gerb­da­mi žmo­nių va­lią“ par­ti­jos at­sto­vai tre­čia­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą LVŽS ir ap­sisp­ren­dė lik­ti opo­zi­ci­jo­je.

„Y­ra su­for­muo­ta nau­ja val­dan­čio­ji dau­gu­ma, į nau­ją val­dan­čią­ją dau­gu­mą mes ne­bu­vo­me pa­kvies­ti tęs­ti tų dar­bų, ei­na­me į opo­zi­ci­ją. Klau­si­mai, ku­rie bus nau­din­gi, ver­tin­gi Lie­tu­vai, es­mi­niai, mes juos par­em­si­me, kas bus blo­gai, kri­ti­kuo­si­me“, – BNS sa­kė R.Že­mai­tai­tis.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (KŠS) va­do­vė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė BNS tvir­ti­no, kad frak­ci­ja dėl to, ar pa­lai­ky­ti val­dan­čiuo­sius, ar ne ap­sisp­ręs per pir­mą­jį nau­jo­jo Sei­mo po­sė­dį pir­ma­die­nį.

R.Kar­baus­kis ti­ki­na, kad jo­kio su­si­ta­ri­mo su LLRA-KŠS nė­ra ir apie jo­kius pos­tus su jais nė­ra kal­bė­ta.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to bei Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku ar­ba jo pa­va­duo­to­ju ren­ka­mas opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ar­ba frak­ci­jų koa­li­ci­jos, tu­rin­čios dau­giau kaip pu­sę Sei­mo ma­žu­mai pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, at­sto­vas.

Kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se lai­mė­jo 31 man­da­tą, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 14, po aš­tuo­nis – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.

Jei ne­asp­sisp­ręs ki­taip, opo­zi­ci­jo­je tu­rė­tų lik­ti ir du man­da­tus lai­mė­ję Dar­bo par­ti­jos, po vie­ną vie­tą Sei­me ga­vę Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos, Cen­tro par­ti­jos bei par­ti­jos „Lie­tu­vos są­ra­šas“ at­sto­vai. Dar du man­da­tus ga­vo sa­ve iš­si­kė­lę kan­di­da­tai.