Opozicija surinko parašus, kad būtų pradėtas tyrimas dėl Artūro Skardžiaus
Sei­mo opo­zi­ci­nių li­be­ra­lų ini­cia­ty­va su­rink­ti par­ašai, kad Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai bū­tų pa­ves­ta at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos na­rio so­cial­de­mo­kra­to Ar­tū­ro Skar­džiaus in­te­re­sų.

„Šiuo me­tu tu­ri­me 37 par­ašus ir dau­giau ne­be­ren­ka­me“, – BNS sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Ini­ci­juo­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą rei­kia ne ma­žiau kaip 36 Sei­mo na­rių par­ašų.

Pa­sak jo, be opo­zi­ci­nių li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių tei­ki­mą at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą pa­si­ra­šė ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai – Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė.

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas li­be­ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius ket­vir­ta­die­nį ry­te žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no, kad ko­mi­si­ja ke­ti­na per­žiū­rė­ti A.Skar­džiaus tei­sė­kū­ros ini­cia­ty­vas, nau­jie­nų por­ta­lui 15min.lt pra­ne­šus, kad po­li­ti­kas ga­lė­jo at­sto­vau­ti vė­jo ener­ge­ti­kų in­te­re­sams iš to tu­rė­da­mas as­me­ni­nės nau­dos..

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė ma­nąs, kad ži­niask­lai­do­je pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja rei­ka­lau­ja ty­ri­mo.

„Prie­lai­dos pa­da­ry­tos pa­kan­ka­mai rim­tos, kad Sei­mo na­rys, dirb­da­mas Sei­me, at­sto­vau­ja vie­nos iš gru­pių in­te­re­sams. Jei tai su­si­ję su įsta­ty­mų pri­ėmi­mu ar ne­priė­mi­mu, tai nė­ra nor­ma­lu, ir rei­kė­tų at­sa­ky­ti į klau­si­mus, taip yra ar ne“, – tei­gė jis.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis sa­vo ruo­žtu pra­ne­šė, kad frak­ci­ja krei­pė­si į Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją, jog ši įver­tin­tų A.Skar­džiaus teik­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus, o šeš­ta­die­nį A.Skar­džių svars­tys So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

A.Skar­džius ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams tvir­ti­no esąs už Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mą.

„Ma­no ini­cia­ty­va bu­vo kreip­tis į An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ją, kad bū­tų iš­siaiš­kin­ta, ar aš esu pa­tei­kęs nors vie­ną pro­te­guo­jan­tį pro­jek­tą, ar prieš­in­gai – ma­no vi­si pro­jek­tai bu­vo gi­nan­tys vie­šą­jį in­te­re­są, kad bū­tų su­ma­žin­ta naš­ta var­to­to­jams, kad bū­tų su­ma­žin­tos re­mia­mos sau­lės kvo­tos, su­ma­žin­tos bio­ku­ro ir bio­du­jų re­mia­mos kvo­tos. Taip pat ne­leis­ti be kon­kur­so pa­tek­ti įmo­nėms į Bal­ti­jos jū­rą“, – ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

„Vi­są lai­ką at­sto­va­vau tik vie­ša­jam in­te­re­sui, to­dėl kal­ti­ni­mai ne­pag­rįs­ti, sie­kiant vi­sai ki­tų tiks­lų“, – tvir­ti­no jis.

A. Skar­džius sa­kė jau­čian­tis ir par­ti­jos, ir frak­ci­jos par­amą, to­dėl ne­ke­ti­nąs iš nie­kur trauk­tis.

Nau­jie­nų por­ta­las 15min.lt tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad par­la­men­ta­ro A. Skar­džiaus šei­ma gau­na pa­ja­mų iš vė­jo ener­ge­ti­kos vys­ty­to­jų.

17-os 2,3 me­ga­va­to ga­lios jė­gai­nių par­ką Ši­lu­tės ra­jo­ne, Čiū­te­lių kai­me val­do 2005-ai­siais „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si „Nau­jo­ji ener­gi­ja“, ji šiuo me­tu nuo­mo­ja­si skly­pus iš bend­ro­vės „Re­no­va­ci­jos par­tne­riai“. Pa­sta­ro­ji bend­ro­vė že­mę nuo­mo­ja­si iš vie­tos gy­ven­to­jų, įskai­tant ir A. Skar­džiaus šei­mą. Per me­tus už be­veik 27 hek­ta­rų skly­po nuo­mą po­li­ti­kui mo­ka­mi 24 tūkst. eu­rų.

Por­ta­lo tei­gi­mu, A. Skar­džiaus gau­na­ma su­ma už že­mės nuo­mą vers­li­nin­kams yra 12–28 kar­tus di­des­nė, nei mo­ka­ma gre­ta esan­čių skly­pų sa­vi­nin­kams.

Anot 15min., vi­sų vei­kian­čių bend­ro­vių – „Nau­jo­sios ener­gi­jos“, „E­ner­gi­jos vers­mės“ ir „Re­no­va­ci­jos par­tne­rių“ – ak­ci­nin­kai ir stei­gė­jai yra tie pa­tys: Ni­jo­lė Bu­tovs­kie­nė, Dai­nius Ju­rė­nas, Ro­mual­das Pa­ta­la­vi­čius ar­ba jų šei­mos na­riai ir jų įmo­nės. „E­ner­gi­jos vers­mei“ nuo 2009-ųjų va­do­vau­ja Ta­das Na­vic­kas. Vi­si šie as­me­nys, iš­sky­rus D.Bu­tovs­kie­nę, 2009-ųjų lie­pą da­ly­va­vo įku­riant Lie­tu­vos at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­ją (LAIEA). Jai va­do­vau­ti bu­vo pa­skir­tas 2008–2012 ka­den­ci­ją į Sei­mą ne­pa­te­kęs A. Skar­džius.

Par­la­men­ta­ras ti­ki­na, kad jo veik­la Sei­me nie­kaip ne­si­ker­ta su iš vė­jo jė­gai­nių vys­ty­to­jų per tar­pi­nin­kus gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis, nes jis tik nuo­mo­ja že­mę.

Por­ta­las nu­ro­do, kad nuo 2012 me­tų A. Skar­džius da­ly­va­vo Sei­me ren­giant ma­žiau­siai pen­kis tei­sės ak­tus, su­si­ju­sius su elek­tros ener­gi­ja ir at­si­nau­ji­nan­čiais iš­tek­liais, pa­tei­kė ma­žiau­siai aš­tuo­nis pa­siū­ly­mus, su­si­ju­sius su šia sri­ti­mi.