Opozicija sugriovė kvorumą posėdyje dėl V. Uspaskicho reabilitavimo
Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vai pir­ma­die­nį su­grio­vė kvo­ru­mą ne­ei­li­nia­me Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ku­ria­me pla­nuo­ta svars­ty­ti klau­si­mą dėl Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho rea­bi­li­ta­vi­mo.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai at­ėjo į po­sė­dį, ta­čiau ne­pa­si­ra­šė pro­to­ko­lo, o ko­mi­te­to va­do­vui Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vui pa­skel­bus, kad pri­skai­čiuos juos kaip da­ly­vau­jan­čių­jų - pa­li­ko po­sė­džio sa­lę.

Į po­sė­dį su­si­rin­ko pen­ki ko­mi­te­to na­riai, tad trū­ko vie­no na­rio iki kvo­ru­mo. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui iš vi­so pri­klau­so de­šimt par­la­men­ta­rų.

Kvo­ru­mui ne­su­si­rin­kus, ko­mi­te­to na­riai iš­sis­kirs­tė. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo LLRA at­sto­vas, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Leo­nar­das Tal­mon­tas, „tvar­kie­tė“ Ona Va­liu­ke­vi­čiū­tė, pa­kai­ti­nė ko­mi­te­to na­rė „dar­bie­tė“ Zi­ta Žvi­kie­nė ir jos frak­ci­jos ko­le­ga Gin­ta­ras Ta­mo­šiū­nas, so­cial­de­mo­kra­tę Ma­ri­ją Auš­ri­nę Pa­vi­lio­nie­nę pa­kei­tęs Eduar­das Šab­lins­kas.

Ko­mi­te­to na­riai maž­daug 15 mi­nu­čių lau­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trę so­cial­de­mo­kra­tę Ri­man­tę Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­keis­ti ga­lin­čios Bi­ru­tės Vė­sai­tės, ta­čiau ji po­sė­dy­je ne­pa­si­ro­dė.

Ki­tą Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to po­sė­dį dėl V.Us­pas­ki­cho pla­nuo­ja­ma reng­ti an­tra­die­nį, per per­trau­ką tarp ple­na­ri­nių po­sė­džių.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vams su­si­rin­kus, ta­čiau ne­pa­si­ra­šius pro­to­ko­le, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas L.Tal­mon­tas ban­dė juos pri­skai­čiuo­ti kaip da­ly­vau­jan­čiuo­sius.

„Jei­gu sė­džiu kė­dėj, tai aš da­ly­vau­ju. Jūs da­bar da­ly­vau­ja­te, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai“, - sa­kė L.Tal­mon­tas.

Z.Žvi­kie­nė siū­lė kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, kad ši įver­tin­tų, kaip tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mi par­la­men­ta­rai, at­ėję į sa­lę, bet apie sa­vo ne­da­ly­va­vi­mą svars­tant klau­si­mą pa­skel­bę ne­da­ly­vau­jan­tys.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vai sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, jog siū­ly­mas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui svars­ty­ti klau­si­mą dėl Dar­bo par­ti­jos by­los prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

„Aš ne­no­riu da­ly­vau­ti an­ti­kons­ti­tu­ci­nia­me veiks­me. Kons­ti­tu­ci­jo­je pa­sa­ky­ta, kad teis­mai vyk­dy­da­mi tei­sin­gu­mą yra ne­prik­lau­so­mi, o mums siū­lo­ma ne­si­bai­gus bau­džia­ma­jai by­lai nag­ri­nė­ti ją Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te. (...) Mes pui­kiai ži­no­me, kad čia rei­kia tik pa­ties fak­to, Stras­bū­re da­bar svars­tant klau­si­mą dėl V.Us­pas­ki­cho ne­lie­čia­my­bės, kad Sei­mas su­abe­jo­jo vyks­tan­čiu pro­ce­su. Mus no­ri­ma įtrauk­ti į ank­ti­kons­ti­tu­ci­nius veiks­mus“, - kal­bė­jo Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas Vy­tau­tas Ma­tu­le­vi­čius.

„Tai šiurkš­čiau­sias Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas ir prie­sai­kos lau­žy­mas. Kuo čia dė­tas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas? Po­li­ti­zuo­ti Dar­bo par­ti­jos bau­džia­mą­ją by­lą?“ - sa­kė li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė.

„Siū­lau pa­si­va­din­ti V.Us­pas­ki­cho tei­sių ko­mi­te­tu“, - pa­lik­da­mas po­sė­džių sa­lę sa­kė kon­ser­va­to­rių Egi­di­jų Va­rei­kį pa­va­duo­to­jan­tis Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas.

Pir­ma­die­nį ne­ei­li­nis ŽTK po­sė­dis bu­vo šau­kia­mas ke­tu­rių ko­mi­te­to na­rių - L.Tal­mon­to, Ser­ge­jaus Ur­su­lo, G.Ta­mo­šiū­no, O.Va­liu­ke­vi­čiū­tės - ini­cia­ty­va. Ja­me bu­vo nu­ma­ty­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas - dėl su­kčia­vi­mu kal­ti­na­mo Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo V.Us­pas­ki­cho rea­bi­li­ta­vi­mo, Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) svars­tant jo ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mą.

Gru­pė par­la­men­ta­rų siū­lė spręs­ti klau­si­mą „Dėl ga­li­mų Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos pa­žei­di­mų ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sų“. Siū­lo­ma­me raš­te nu­ro­do­ma, kad „Dar­bo par­ti­jos bau­džia­ma­sis pro­ce­sas ga­li­mai yra po­li­ti­zuo­tas bei pa­žei­džia pa­grin­di­nes žmo­gaus tei­ses ir lais­ves nu­ma­ty­tas kon­ven­ci­jo­je“. Raš­tą pa­si­ra­šo 45 Sei­mo na­riai, tarp jų - Sei­mo pir­mi­nin­kė Dar­bo par­ti­jos va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, dau­gu­ma „dar­bie­čių“ frak­ci­jos na­rių, taip pat yra „tvar­kie­čių“, so­cial­de­mo­kra­tų, LLRA, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vų par­ašų.

Raš­tą, ku­riuo pream­bu­lė­je teig­ta, kad Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­la - po­li­ti­zuo­ta, „dar­bie­čių“ ini­cia­ty­va jau ban­dy­ta svars­ty­ti Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te, ta­čiau ne­už­tek­da­vo bal­sų klau­si­mą įtrauk­ti į dar­bot­var­kę.

Šio ko­mi­te­to na­rė li­be­ra­lė D.Kuo­dy­tė kė­lė ver­si­ją, jog ne­ei­li­nis po­sė­dis pir­ma­die­nį pa­va­ka­re šauk­tas, nes į ko­man­di­ruo­tę iš­vy­ko so­cial­de­mo­kra­tė Auš­ri­nė Ma­ri­ja Pa­vi­lio­nie­nė. Ji vie­nin­te­lė iš val­dan­čių­jų ko­mi­te­te bal­suo­da­vo prieš tai, kad V.Us­pas­ki­cho rea­bi­li­ta­vi­mo klau­si­mas bū­tų trau­kia­mas į po­sė­džio dar­bot­var­kę.

Tuo me­tu Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to va­do­vas L.Tal­mon­tas tvir­ti­no, kad siū­lo­mas pro­jek­tas - nau­jas, o Sei­mo na­rių pra­šy­mo šauk­ti ne­ei­li­nį po­sė­dį ig­no­ruo­ti ne­ga­li­ma.

Li­be­ra­lės D.Kuo­dy­tės ver­ti­ni­mu, šis raš­tas tu­rė­tų tap­ti ar­gu­men­tu V.Us­pas­ki­chui Eu­ro­pos Par­la­men­te įro­di­nė­jant, esą Dar­bo par­ti­jos by­la - po­li­ti­nė.

Tuo me­tu vie­nas raš­to ini­cia­to­rių „dar­bie­tis“ G.Ta­mo­šiū­nas tvir­ti­na, jog tai ne­sąs klau­si­mas dėl V.Us­pas­ki­cho rea­bi­li­ta­vi­mo. „Bu­vo toks krei­pi­ma­sis pa­teik­tas ko­mi­te­tui, ko­mi­te­tas su­šau­kė ne­ei­li­nį ko­mi­te­to po­sė­dį, bet ne­bu­vo kvo­ru­mo. Ši­tą krei­pi­mą­si pa­si­ra­šiau ne aš vie­nas, yra daug Sei­mo na­rių, tai nė­ra jo­kia rea­bi­li­ta­ci­ja, tai krei­pi­ma­sis į ko­mi­te­tą dėl tam ti­kros dar­bo gru­pės su­da­ry­mo dėl tei­sės ak­tų pa­tai­sų“, - po ne­įvy­ku­sio po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė G.Ta­mo­šiū­nas.

Gru­pės Sei­mo na­rių pa­si­ra­šy­ta­me raš­te siū­lo­ma ini­ci­juo­ti dar­bo gru­pę dėl Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sų, ta­čiau iš pra­džių iš­var­di­ja­ma, ko­dėl, par­la­men­ta­rų ver­ti­ni­mu, Dar­bo par­ti­jos bau­džia­ma­sis pro­ce­sas „y­ra ga­li­mai po­li­ti­zuo­tas bei pa­žei­džia pa­grin­di­nes žmo­gaus tei­se ir lais­ves“. Vie­nas ar­gu­men­tų - pro­ce­so vie­ši­ni­mas, taip pat yra pri­seg­ti ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nių teks­tai iš teis­mo po­sė­džių.

Eu­ro­pos Par­la­men­tas lap­kri­tį pra­dė­jo svars­ty­ti Lie­tu­vos pro­ku­ro­rų pra­šy­mą pa­nai­kin­ti Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo V.Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, kad po­li­ti­kas ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas dėl su­kčia­vi­mo.

Eu­ro­pos Par­la­men­tas 2010 me­tais jau bu­vo pa­nai­ki­nęs V.Us­pas­ki­cho ne­lie­čia­my­bę, tuo­met pra­šy­mo nag­ri­nė­ji­mas už­tru­ko 14 mė­ne­sių. Iš nau­jo po­li­ti­kas ne­lie­čia­my­bę įgi­jo, kai šių me­tų lie­pos 1 die­ną ofi­cia­liai ta­po nau­jos ka­den­ci­jos EP na­riu.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas per­nai lie­pą V.Us­pas­ki­chą pri­pa­ži­no kal­tu dėl su­kčia­vi­mo ir ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo bei sky­rė jam ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Po­li­ti­kas sa­vo kal­tę ne­igia ir va­di­na pro­ce­są po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tu. Nuo­spren­dis įsi­ga­lio­ja tik po Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo.