Opozicija sieks atstatydinti Z. Vaigauską
Opo­zi­ci­ja sieks Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko at­sta­ty­di­ni­mo dar iki jo ka­den­ci­jos pa­bai­gos, val­dan­tie­ji sa­ko, kad VRK va­do­vas tu­ri baig­ti šią ka­den­ci­ją ir už­leis­ti pos­tą jau­nes­niems kan­di­da­tams.

„Jo­kio gais­ro nė­ra, ne­ma­ny­čiau, kad iki Nau­jų­jų me­tų mes tu­ri­me ko­kį nors spren­di­mą pri­im­ti dėl to, kad ti­krai nie­kas ne­pa­si­keis: biu­dže­to pra­sme, ar bus nau­jas pir­mi­nin­kas, ar da­bar­ti­nis, bus tas pats at­ly­gi­ni­mas. O jei šne­kė­tu­mė­me apie pa­čią sis­te­mą, rin­ki­mai to­li, mes ga­li­me la­bai ra­miai, su jo (Z.Vai­gaus­ko – BNS) pa­gal­ba, ne­at­me­tant jo kom­pe­ten­ci­jos ir ži­no­ji­mo, iš­nag­ri­nė­ti tai, kaip tu­ri­me su­tvar­ky­ti vi­są rin­ki­mų me­cha­niz­mą, kad jis tech­ni­ne, fi­nan­si­ne ir žmo­giš­ką­ja pra­sme bū­tų efek­ty­vus, kad nie­kam ne­kil­tų abe­jo­nių“, – BNS sa­kė val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Per šiuos Sei­mo rin­ki­mus Z.Vai­gaus­kas su­lau­kė kri­ti­kos dėl tin­ka­mai ne­vei­ku­sios elek­tro­ni­nės sis­te­mos. Kad Z.Vai­gaus­kas dėl to tu­rė­tų at­sis­ta­ty­din­ti, per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą yra par­eiš­kęs ir prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu so­cial­de­mo­kra­tai šio klau­si­mo ne­svars­tė, ta­čiau jis ne­abe­jo­ja, kad bū­tų lai­ko­ma­si koa­li­ci­jos par­tne­rių po­zi­ci­jos.

„Mes ti­krai ne­ini­ci­juo­si­me (at­sta­ty­di­ni­mo – BNS), nė­ra jo­kių abe­jo­nių“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad nau­ją ko­mi­si­ją, taip pat ir jos pir­mi­nin­ką Sei­mas tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti vė­liau­siai iki ki­tų me­tų ge­gu­žės pra­džios. R.Kar­baus­kio nuo­mo­ne, Z.Vai­gaus­ką tu­rė­tų pa­keis­ti jau­nes­nis va­do­vas.

„Aš ma­nau, kad nei jis, nei nie­kas ki­tas jau to ne­be­ma­to (ga­li­my­bės lik­ti – BNS), nes yra am­žius. Jei kal­bė­tu­mė­me apie mo­der­ni­za­vi­mą rin­ki­mų sis­te­mos, ma­tyt, yra daug jau­nes­nių žmo­nių, ku­rie yra įgi­ję pa­tir­ties to­je pa­čio­je ko­mi­si­jo­je ir gal­būt ne ko­mi­si­jo­je. Ne­siim­siu ver­tin­ti, ne­bū­si­me ta par­ti­ja, ku­ri stums vie­ną ar ki­tą kan­di­da­tą“, – aiš­ki­no jis.

Pats Z.Vai­gaus­kas dar kar­tą pa­tvir­ti­no pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­be­siek­sian­tis šių par­ei­gų.

„Ti­krai ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad ga­lė­čiau ten dar lik­ti to­liau. Dar­bas ti­krai su­nkus, čia rei­kia jau­nes­nio žmo­gaus. Ma­ny­čiau, kad pa­si­kei­ti­mai ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko rei­ka­lin­gi“, – BNS sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Anot R.Kar­baus­kio, per at­ei­nan­tį pus­me­tį bus sie­kia­ma įver­tin­ti vi­sas per rin­ki­mus ki­lu­sias prob­le­mas, dėl ku­rių po­li­ti­nės par­ti­jos, ypač opo­zi­ci­ja, kė­lė ir Z.Vai­gaus­ko at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. Anot R.Kar­baus­kio, jei Z.Vai­gaus­kas pa­si­trauk­tų da­bar, kil­tų prob­le­mų dėl dar­bų per­da­vi­mo, nes dar nė­ra iš­spręs­ti ir su pa­čiais Sei­mo rin­ki­mais, ir su tech­ni­ne ba­ze su­si­ję klau­si­mai.

„Be abe­jo­nės, tai ne­pa­nei­gia at­sa­ko­my­bės da­bar­ti­nio ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, tie­siog aš gal­vo­čiau, kad ne­bū­tų tei­sin­ga spręs­ti tik vie­no pir­mi­nin­ko klau­si­mą (...). Gal­vo­ju, kad da­bar­ti­nis pir­mi­nin­kas ti­kriau­siai ga­lė­tų ge­riau­siai api­bū­din­ti vi­sas sis­te­mos prob­le­mas ir ta­da jau vis­ką įver­tin­da­mi ga­lė­tu­mė­me pri­im­ti spren­di­mą dėl ko­mi­si­jos. Ma­no nuo­mo­ne, gal­būt ne­rei­kė­tų sku­bė­ti for­muo­jant nau­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją, gal­būt pa­čius ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo pri­nci­pus rei­kė­tų pers­vars­ty­ti“, – tvir­ti­no R.Kar­baus­kis.

Kar­tu jis kal­bė­jo apie ga­li­mas per­mai­nas VRK na­rių sky­ri­mo tvar­ko­je. Li­kus dve­jiem me­tams iki ar­ti­miau­sių pre­zi­den­to rin­ki­mų, anot R.Kar­baus­kio, yra pa­kan­ka­mai lai­ko svars­ty­mams, pa­vyz­džiui, ar at­si­sa­ky­ti pri­nci­po, kad da­lį VRK na­rių tu­ri de­le­guo­ti po­li­ti­nės par­ti­jos.

Be­je, to­kią ini­cia­ty­vą Sei­me yra įre­gis­tra­vęs opo­zi­ci­nių Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Jis siū­lo, kad de­le­guo­jant VRK na­rius ne­da­ly­vau­tų nei pre­zi­den­tė, nei po­li­ti­nės par­ti­jos, o kan­di­da­tus par­ink­tų tik Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ir Tei­si­nin­kų drau­gi­ja.

„Tai yra pro­fe­sio­na­lai, be po­li­ti­kų da­ly­va­vi­mo. Ką jie pa­skirs – jie ga­li pa­skir­ti ir vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tą, ir as­tro­no­mą, bet ne­bus po­li­ti­za­vi­mo“, – sa­kė E.Gent­vi­las.

VRK va­do­vas po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro su­lau­kė tiek par­ti­jų va­do­vų, tiek pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos, nes ge­ro­kai vė­la­vo rin­ki­mų re­zul­ta­tai, taip pat ne­už­ti­krin­ta rin­kė­jų as­mens duo­me­nų ap­sau­ga, kai jun­gian­tis per spe­cia­lų rin­ki­mų tink­la­la­pį bu­vo ga­li­ma ma­ty­ti ki­tų as­me­nų duo­me­nis. Kon­ser­va­to­riai krei­pė­si į tuo­me­ti­nę Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę pra­šy­da­mi ini­ci­juo­ti Z.Vai­gaus­ko at­sta­ty­di­ni­mo pro­ce­dū­ras. L.Grau­ži­nie­nė to­kio siū­ly­mo Sei­mui ne­pa­tei­kė taip pat ar­gu­men­tuo­da­ma, kad VRK va­do­vas tu­ri už­baig­ti rin­ki­mų pro­ce­dū­ras.

Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai ne­at­si­sa­ko pla­nų vers­ti iš pos­to Z.Vai­gaus­ką ir ne­su­lau­kę šio ka­den­ci­jos pa­bai­gos.

„Aš siū­lau, kad ne­tgi anks­čiau mes tą klau­si­mą kel­si­me“, – BNS sa­kė kon­ser­va­to­rių va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

„Pri­tar­čiau. Kaip vi­sa­da, va­do­vau­juo­si pri­nci­pu: pa­sa­ky­ki­me jam „a­čiū“ ir „vi­so ge­ro“. Jis ti­krai daug pa­da­ręs, pa­sa­ky­ti „a­čiū“ rei­kia nuo­šir­džiai, bet pa­sa­ky­ti, kad ro­ta­ci­ja rei­ka­lin­ga, taip pat rei­kia“, – idė­ją pa­lai­kė ir E.Gent­vi­las.

Z.Vai­gaus­kas sa­kė, kad per rin­ki­mus ki­lu­sios prob­le­mos šiuo me­tu dar spren­džia­mos su tie­kė­jais. Jis ti­ki­si, kad rin­ki­mų sis­te­mos klai­dos bus iš­tai­sy­tos ar­ti­miau­siu me­tu ir kol kas ne­svars­to ga­li­my­bės rink­tis ki­tus tie­kė­jus.

„Kal­ba­ma dar, ar tie­kė­jas tą ga­li ga­ran­tuo­ti. Tie­kė­jas tą tu­ri pa­da­ry­ti. Jis nu­si­tei­kęs tą pa­da­ry­ti, bet mes la­bai ati­džiai žiū­ri­me, kaip jam tą se­ka­si pa­da­ry­ti, pa­ša­lin­ti trū­ku­mus, ku­rie yra ap­tik­ti ir iš­vis, kaip jis nu­si­tei­kęs prie tų dar­bų to­liau dirb­ti“, – BNS sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Z.Vai­gaus­kas VRK va­do­vau­ja jau dau­giau kaip 20 me­tų – nuo 1994-ųjų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mas nu­ma­to, kad VRK su­da­ro Sei­mas po ei­li­nių ar pir­ma­lai­kių Sei­mo rin­ki­mų pra­ėjus ne ma­žiau kaip 140 ir ne dau­giau kaip 200 die­nų. Po du ko­mi­si­jos na­rius tei­kia tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja ir pre­zi­den­tė, juos ski­ria Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu, li­ku­sius ko­mi­si­jos na­rius tei­kia į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je pa­te­ku­sios par­ti­jos.