Opozicija siekia stabdyti biudžeto perdavimą prezidentei
Sei­mo opo­zi­ci­ja sie­kia, kad ket­vir­ta­die­nį par­la­men­to pri­im­tas 2015 me­tų biu­dže­tas ne­pa­siek­tų pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius pra­ne­šė, kad 29 Sei­mo na­riai krei­pia­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, jog dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų pri­imant biu­dže­tą, ji ne­per­duo­tų do­ku­men­to pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tei.

„Bu­vo pri­tar­ta (per biu­dže­to pri­ėmi­mą - BNS) ke­lių Sei­mo na­rių siū­ly­mams pers­kirs­ty­ti asig­na­vi­mus vals­ty­bės biu­dže­te, tuo tar­pu lė­šų šal­ti­niai abs­trak­čiai bu­vo nu­ro­do­mi kaip vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­dų bei sko­los ap­tar­na­vi­mo iš­lai­dų ei­lu­tės, kon­kre­čiai ne­įvar­di­nant ko­kia im­ti­mi ir kaip bus kei­čia­mi asig­na­vi­mai to­se ei­lu­tė­se“, - sa­vo pra­šy­mo mo­ty­vus dės­to par­la­men­ta­rai.

„Ne­pai­sant mū­sų ra­gi­ni­mų da­ry­ti (...) per­trau­ką, kad ar­ba Vy­riau­sy­bė, ar­ba Sei­mo na­riai tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­teik­ti bū­ti­nas pa­tai­sas, kad tiks­liais skai­čiais į ati­tin­ka­mas prog­ra­mų ei­lu­tes bū­tų įra­šy­tos kon­kre­čios su­ma­žin­tos sko­los ap­tar­na­vi­mo ar­ba val­dy­mo iš­lai­dos, tai ne­bu­vo pa­da­ry­ta, to­dėl Sei­mas nu­bal­sa­vo dėl įsta­ty­mo, ku­ria­me be­veik 100 mln. li­tų iš­lai­dos nė­ra kon­kre­čiai pers­kirs­ty­tos ir apib­rėž­tos“, - tei­gia­ma par­la­men­ta­rų par­eiš­ki­me.

Ga­li­my­bę Sei­mo na­triams kreip­tis į Sei­mo va­do­vę ir pra­šy­ti ne­per­duo­ti Sei­mo pri­im­to do­ku­men­to pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tei nu­ma­to Sei­mo sta­tu­to 160 straips­nis.

Pa­gal jį, pri­im­tą įsta­ty­mą ga­li­ma su­lai­ky­ti, jei­gu dėl to mo­ty­vuo­tu raš­tu, kad bu­vo pa­da­ry­ta Sei­mo sta­tu­to pa­žei­di­mų, į Sei­mą krei­pia­si Sei­mo pir­mi­nin­kas, ko­mi­te­tas ar­ba ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lis par­la­men­ta­rų. Tuo­met šį krei­pi­mą­si svars­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Kol ji ne­pa­tei­kia sa­vo iš­va­dų, Sei­mo pir­mi­nin­kas ne­ga­li per­duo­ti įsta­ty­mo pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tui.

Jei Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja kons­ta­tuo­ja, jog bu­vo šiurkš­čiai pa­žeis­ta įsta­ty­mų lei­dy­bos pro­ce­dū­ra, ar­ba ne­pa­tei­kia sa­vo iš­va­dų nu­sta­ty­ta tvar­ka, Sei­mas bal­suo­ja, ar gin­či­ja­mą įsta­ty­mą pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios, ar pa­lik­ti jį ga­lio­ti. Įsta­ty­mą pri­pa­ži­nus ne­te­ku­siu ga­lios, jo pro­jek­to svars­ty­mas pa­pras­tai kar­to­ja­mas nuo tos sta­di­jos, kai bu­vo pa­da­ry­tas pa­žei­di­mas.

Per ki­tų me­tų biu­dže­to pri­ėmi­mą ket­vir­ta­die­nį Sei­mas nu­ro­dė Vy­riau­sy­bei tau­py­ti ir pa­pil­do­mai su­ras­ti be­veik 90 mln. li­tų - dau­giau­sia jų bus skir­ta kul­tū­ros dar­buo­to­jams, mo­ki­niams ir žem­dir­biams. Tam lė­šų ras­ti par­la­men­ta­rai įpa­rei­go­jo Vy­riau­sy­bę ki­tais me­tais ma­ži­nant vals­ty­bės val­dy­mo iš­lai­das ir vals­ty­bės sko­los ap­tar­na­vi­mą.

Sei­mas pri­ta­rė li­be­ra­lų siū­ly­mui nuo ki­tų moks­lo me­tų kiek­vie­nam moks­lei­viui per mė­ne­sį skir­ti 15 eu­rų (apie 50 li­tų) po­pa­mo­ki­nei veik­lai - tam nuo 2015-ųjų spa­lio rei­kė­tų apie 11,2 mln. li­tų (3,2 mln. eu­rų). Dar 61 mln. li­tų (17,7 mln. eu­rų) nu­tar­ta skir­ti ša­lies žem­dir­biams, 17 mln. li­tų (4,92 mln. eu­rų) - kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti.