Opozicija siekia įveikti, jų manymu, daromą politinį manevrą dėl Mindaugo Basčio
Opo­zi­ci­jos ke­lia­mus klau­si­mus dėl Min­dau­go Bas­čio ry­šių ga­li­mos grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mi siū­lo­ma per­duo­ti nag­ri­nė­ti Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui (NSGK), užuot kū­rus at­ski­rą ty­ri­mo ko­mi­si­ją.

„Y­ra ne­igia­ma Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da dėl pa­siū­ly­mo, ku­rį tei­kia kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja, ten la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad to da­ry­ti ne­rei­kia. Mes nu­spren­dėm, kad vi­sus tuos klau­si­mus, ku­riuos (kon­ser­va­to­riai) bu­vo įra­šę į lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos dar­bot­var­kę, mes per­duo­dam NSGK ir jie pri­va­lo­mai tu­rės tuos klau­si­mus nag­ri­nė­ti ir at­sa­ky­ti vi­sa apim­ti­mi, ku­ri bu­vo par­ašy­ta. Iš pri­nci­po bus pa­da­ry­ta tai, ko, aš ma­nau, vi­si Sei­mo na­riai no­rė­jo, tik ne­bus pa­da­ry­ta žings­nių, ku­riems Tei­sės de­par­ta­men­tas prieš­ta­rau­ja“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė di­džiau­sios Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Sei­mo val­dan­tie­ji sie­kia, kad bū­tų su­da­ry­ta lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja, ku­ri pla­čiau pa­nag­ri­nė­tų M.Bas­čio ry­šių gal­būt ke­lia­mą grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ta­čiau kar­tu įra­šy­ta ir ga­li­my­bė ini­ci­juo­ti jam ap­kal­tos pro­ce­są. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­vo iš­va­do­je pa­žy­mi, kad pa­grin­das pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są yra spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mas pa­gal Sei­mo sta­tu­to straips­nius dėl ap­kal­tos, o ne lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mas.

Val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai an­tra­die­nį pa­tys ini­ci­ja­vo ap­kal­tos pro­ce­dū­rą M.Bas­čiui, apie ku­rio ne­skaid­rius ry­šius su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos kom­pa­ni­jų ir bu­vu­siais Lie­tu­vos nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais pra­ne­šė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD), ta­čiau pla­tes­nio ty­ri­mo no­rin­ti opo­zi­ci­ja šia­me siū­ly­me įžvel­gė M.Bas­čio gel­bė­ji­mo pla­ną.

Pa­sak opo­zi­ci­jos, sku­bus val­dan­čių­jų siū­ly­mas pra­dė­ti ap­kal­tą So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jai pri­klau­san­čiam M.Bas­čiui yra sie­kis užb­lo­kuo­ti jų ty­ri­mą dėl grės­mių na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

„Mes ma­no­me, kad so­cial­de­mo­kra­tai pa­lai­ko ap­kal­tos pro­ce­są, nes ma­no­me, kad tai po­li­ti­nis ma­nev­ras ži­nant, kad ap­kal­tą bus ga­li­ma stab­dy­ti re­mian­tis Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, kad prie­sai­kos su­lau­žy­mas ga­lio­ja dėl veiks­mų, pa­da­ry­tų po prie­sai­kos da­vi­mo. Ir vis­kas“, – žur­na­lis­tams sa­kė kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

M.Bas­tys nau­jau­sią par­la­men­ta­ro prie­sai­ką da­vė per­nai lap­kri­čio 14 die­ną, nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui pra­dė­jus dar­bą. Tuo me­tu VSD pa­žy­mo­je mi­ni­mi fak­tai vy­ko anks­čiau.