Opozicija perspėja dėl neformalaus ugdymo krepšelio
Vie­nas iš ne­for­ma­laus ug­dy­mo krep­še­lio ini­cia­to­rių li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius nuo­gąs­tau­ja, kad ne­bus spė­ta lai­kui pa­si­reng­ti jo įve­di­mui iki spa­lio. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) ti­ki­na, jog pro­ce­sas - jau „fi­ni­šo tie­sio­jo­je“.

G.Ste­po­na­vi­čius pa­ste­bi, kad krep­še­lis tu­ri bū­ti įves­tas spa­lį, o iki to lai­ko rei­kia par­eng­ti poįs­ta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus, sa­vi­val­dy­bės tu­ri nu­sis­ta­ty­ti tvar­ką, pa­skelb­ti kon­kur­sus no­rin­tiems moks­lei­viams ves­ti bū­re­lius, pa­siū­ly­tas prog­ra­mas įver­tin­ti ir akre­di­tuo­ti. Pa­sak bu­vu­sio švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro, tu­rint ome­ny­je, kad val­džios įstai­gos kaip tik ruo­šia­si at­os­to­gau­ti, rea­liai par­en­gia­mie­siems krep­še­lio įve­di­mo dar­bams te­liks rug­sė­jis.

„Spren­di­mas bu­vo pri­im­tas gruo­dį, pra­ėjo jau be­veik 8 mė­ne­siai, ir per tą lai­ką mi­nis­te­ri­ja nė­ra pa­da­riu­si, kas jai pri­klau­so, nė­ra par­uo­šu­si tvar­kos, ku­ri bū­tų aiš­ki vi­siems. Pro­jek­tai yra, jie daug kar­tų, spau­džiant Sei­mo ko­mi­te­tui, bu­vo ruo­šia­mi, vis nau­ji, vis ei­na­ma į prie­kį, bet nau­jai at­ėju­si dirb­ti mi­nis­trė per šį lai­ką nė­ra už­bai­gu­si pro­ce­so. Ir kai šiuo me­tu vi­si iš­si­vaikš­to at­os­to­gų, ir sa­vi­val­dy­bės, ir ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius, ne­aiš­ku, ka­da, kaip rei­kės pra­dė­ti for­ma­lią­ją pu­sę - teik­ti par­aiš­kas, prog­ra­mas, per kiek lai­ko jos bus akre­di­tuo­tos. Aki­vaiz­du, kad ne­įma­no­ma į vie­ną rug­sė­jo mė­ne­sį su­tilp­ti, jei no­ri­ma sklan­daus pro­ce­so“, - BNS sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

„Ne­si­no­rė­tų, kad ge­ra idė­ja bū­tų dis­kre­di­tuo­ja­ma, vis­ką pa­lie­kant da­ry­ti kūl­virs­čiais“, - pri­dū­rė Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas.

ŠMM tuo tar­pu iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad yra par­en­gu­si tei­sės ak­tų pro­jek­tus dėl ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo krep­še­lio aps­kai­čia­vi­mo ir pa­skirs­ty­mo me­to­di­kos, do­ku­men­tai bai­gia­mi de­rin­ti su Fi­nan­sų ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­mis, o Vy­riau­sy­bei bus pa­teik­ti lie­pos 29-osios po­sė­dy­je.

„Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja in­ten­sy­viai ruo­šia­si ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo plė­tros fi­nan­sa­vi­mui. Per ar­ti­miau­sią Vy­riau­sy­bės po­sė­dį teik­si­me svars­ty­ti mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­kos pa­kei­ti­mus, mi­nis­tro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­siu lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­ką. Su­si­tin­ku su sa­vi­val­dy­bių me­rais, mo­kyk­lų va­do­vais, in­for­muo­ju juos apie nau­ją­ją tvar­ką“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, tre­čia­die­nį švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė su­si­tiks su ša­lies švie­ti­mo sky­rių ve­dė­jais, in­for­muos juos apie ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lio įve­di­mą ir tvar­ką.

Ne­for­ma­laus ug­dy­mo krep­še­liui iš 2015 me­tų Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos biu­dže­to skir­ta 3,24 mln. eu­rų. Šie pi­ni­gai bus iš­da­ly­ti sa­vi­val­dy­bėms pa­gal mo­ki­nių skai­čių. Ti­ki­ma­si, kad su pa­pil­do­mo­mis lė­šo­mis bū­re­lius lan­kys 20 proc. vai­kų dau­giau, t.y. pa­pil­do­mai įvai­rio­mis ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pa­slau­go­mis ga­lės pa­si­nau­do­ti dar 67 tūkst. vai­kų.