Opozicija pasiskundė Seimo vadovybei
Sei­mo opo­zi­ci­nės frak­ci­jos ra­gi­na par­la­men­to va­do­vy­bę pri­pa­žin­ti, kad tre­čia­die­nį su­reng­ta ir vos va­lan­dą tru­ku­si ne­ei­li­nė se­si­ja bu­vo nu­trauk­ta ne­tei­sė­tai.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD), Li­be­ra­lų są­jun­gos frak­ci­jos ir Miš­ri Sei­mo na­rių gru­pė krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, Sei­mo val­dy­bą bei se­niū­nų su­ei­gą pra­šy­da­mos pri­pa­žin­ti, kad tre­čia­die­nio po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­tą. To­dėl Sei­mo ne­ei­li­nė se­si­ja bu­vo nu­trauk­ta ne­tei­sė­tai. Taip pat Sei­mo val­dy­bos, se­niū­nų su­ei­gos ir L. Grau­ži­nie­nės pra­šo­ma už­ti­krin­ti, kad pa­gal Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus su­šauk­ta ne­ei­li­nė se­si­ja (2016–02–17 – 2016–02–25) ga­lė­tų tin­ka­mai už­baig­ti sa­vo dar­bą ir aps­vars­ty­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tus klau­si­mus.

Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vęs A. Sy­sas vie­nas­me­niš­kai pa­skel­bė, kad, ne­pat­vir­ti­nus ne­ei­li­nės se­si­jos dar­bų prog­ra­mos, ši se­si­ja baig­ta. „Sei­mas po­sė­dy­je pir­mu klau­si­mu pa­tvir­ti­no po­sė­džio dar­bot­var­kę, va­di­na­si, Sei­mo ple­na­ri­nis po­sė­dis tu­rė­jo bū­ti to­liau or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­gal pa­tvir­tin­tą dar­bot­var­kę, ne­prik­lau­so­mai nuo to, koks Sei­mo spren­di­mas bu­vo pri­im­tas dėl se­si­jos dar­bų prog­ra­mos“, – įsi­ti­ki­nęs A. Ku­bi­lius.

Sei­mo ne­ei­li­nę se­si­ją ini­ci­ja­vo TS-LKD frak­ci­ja, su­rin­ku­si 48 Sei­mo na­rių par­ašus. Se­si­jos me­tu pla­nuo­ta svars­ty­ti ap­kal­tos pro­ce­so „dar­bie­čiui“ Vy­tau­tui Gap­šiui, Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo ir Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sų klau­si­mus, ki­tus pro­jek­tus.