Opozicija kritikavo ir gyrė Vyriausybę
Opo­zi­ci­jos ne­ten­ki­na pra­ėju­sių me­tų so­cial­de­mo­kra­tų, „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ Vy­riau­sy­bės veik­la, ta­čiau jos na­riai ra­do ir ge­rų žo­džių.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius prie­kaiš­ta­vo, kad prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­at­vy­ko į kon­ser­va­to­rių frak­ci­ją, kai par­la­men­ta­rai svars­tė 2014 ne­tų Vy­riau­sy­bės at­as­kai­tą, ta­čiau ją pa­va­di­no „pa­kan­ka­mai ob­jek­ty­via ir at­spin­din­čia rea­lius pa­sie­ki­mus“.

Jis par­eiš­kė re­mian­tis Vy­riau­sy­bės siū­lo­mą so­cia­li­nį mo­de­lį tik dar­bo san­ty­kių reg­la­men­ta­vi­mo kei­ti­mo sri­ty­je, bet ne „Sod­ros“ pert­var­ky­mo idė­jas.

A.Ku­bi­lius sa­kė, kad iš Vy­riau­sy­bės dėl ne­skaid­rios veik­los bu­vo pri­vers­ti at­sis­ta­ty­din­ti 7 vi­ce­mi­nis­trai, su­ma­žė­jo eks­por­to au­gi­mas, strin­ga ska­lū­nų du­jų apieš­ka. Jis par­eiš­kė ne­gir­sian­tis Vy­riau­sy­bės už sėk­min­gą su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SGD) ter­mi­na­lo dar­bo pra­džią ir eu­ro įve­di­mą.

„Jai te­ko tik tech­niš­kai įgy­ven­din­ti anks­čiau pra­dė­tus pro­jek­tus“, - an­tra­die­nį dis­ku­si­jo­je dėl Vy­riau­sy­bės me­ti­nės veik­los at­as­kai­tos tei­gė A.Ku­bi­lius.

Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma pa­si­ge­do Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos pers­pek­ty­vų bei Vy­riau­sy­bės sa­vi­kri­ti­kos.

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys Vy­tau­tas Ma­tu­le­vi­čius par­eiš­kė, kad Vy­riau­sy­bės veik­los ana­li­zė Sei­me yra ta­pu­si „po­li­ti­nės ko­vos ins­tru­men­tu“: „Pa­si­gen­du ob­jek­ty­vaus ver­ti­ni­mo“.

Li­be­ral­są­jū­die­čių frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis pa­si­ge­do in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo idė­jų, nes „gy­ve­ni­mas šia die­na, ne­gal­vo­jant apie 10 ar­ti­miau­sių vals­ty­bės rai­dos me­tų - toks Vy­riau­sy­bės po­žy­mis“.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rė, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos na­rė Ri­ta Ta­ma­šū­nie­nė prie­kaiš­ta­vo kad Vy­riau­sy­bė Sei­mui nė­ra pa­tei­ku­si iš­va­dų net dėl pu­sės par­la­men­ta­rų pra­šy­mų įver­tin­ti jų pa­tai­sas.

Įver­ti­nęs Vy­riau­sy­bės 2014 me­tų veik­los at­as­kai­tą, Sei­mas at­me­tė opo­zi­ci­jos siū­ly­mą jai ne­pri­tar­ti: už re­zo­liu­ci­ją bal­sa­vo 41, prieš - 63, o su­si­lai­kė 9 par­la­men­ta­rai.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad po Vy­riau­sy­bės at­as­kai­tos pa­tei­ki­mo ją svars­to Sei­mo ko­mi­te­tai ir ren­gia­ma spe­cia­li Sei­mo dis­ku­si­ja, ku­rios pa­bai­go­je Sei­mas ga­li pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją.

In­ter­pe­lia­ci­ja ministrui

Sei­mo opo­zi­ci­nės li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos ini­ci­juo­ja in­ter­pe­lia­ci­ją kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui.

Po in­ter­pe­lia­ci­ja pa­si­ra­šė 33 Sei­mo na­riai, pra­ne­šė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja.

Pats J.Ole­kas BNS an­tra­die­nio ry­tą sa­kė in­ter­pe­lia­ci­jos teks­to dar ne­ma­tęs ir ne­ga­lin­tis jo ko­men­tuo­ti.

In­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­riai tei­gia, kad mi­nis­tras ne­tin­ka­mai rea­ga­vo į Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­du­sio lėk­tu­vo „An-2“ ne­lai­mę: din­gus lėk­tu­vui „ne­nu­trau­kė sa­vait­ga­lio poil­sio, ne­grį­žo į dar­bą“, taip pat „ne­pa­nau­do­jo vi­so tu­ri­mo sis­te­mos po­ten­cia­lo sie­kiant tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti to­kiais at­ve­jais itin svar­bius ry­šius su vi­suo­me­ne, ne­už­mez­gė ry­šių su šo­ko iš­tik­tais ar­ti­mai­siais“.

In­ter­pe­lia­ci­jo­je sa­ko­ma, kad pir­mo­sio­mis va­lan­do­mis ir die­no­mis po to, kai bu­vo su­ži­no­ta apie ne­lai­mę, silp­niau­sia gran­di­mi ta­po as­me­niš­kai at­sa­kin­gų Vy­riau­sy­bės na­rių „ne­veik­lu­mas, abe­jin­gu­mas ir nu­si­ša­li­ni­mas“.

J.Ole­kui in­ter­pe­lia­ci­jo­je pa­tei­kia­mi de­vy­ni klau­si­mai. Mi­nis­tro klau­sia­ma, ko­dėl jis ne­įsi­trau­kė į „An-2“ pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos koor­di­na­vi­mą, tei­rau­ja­ma­si, ar jis pri­ims at­sa­ko­my­bę už tai, kad „at­si­ra­do dar dau­giau ne­pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­be ir su­stip­rė­jo įsi­ti­ki­ni­mas, kad žmo­gus ir jo gy­vy­bė vals­ty­bei nė­ra svar­bu“.

„Ar pri­sii­ma­te at­sa­ko­my­bę už tai, kad dėl Jū­sų nu­si­ša­li­ni­mo ir ne­veik­lu­mo gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos me­tu Lie­tu­vos vi­suo­me­nei su­si­da­rė vaiz­das, kad Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma kri­zių įvei­ki­mo mo­men­tu yra pra­stai val­do­ma, o tai ma­ži­na Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą vi­sa kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma bei Lie­tu­vos ne­drau­gams lei­džia ti­kė­tis, kad gink­luo­to konf­lik­to su­kel­tos kri­zės at­ve­ju Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma bus val­do­ma taip pat pra­stai?“, - klau­sia­ma in­ter­pe­lia­ci­jo­je.

Opo­zi­ci­ja jo­je pa­žy­mi, kad vi­suo­me­nė tris die­nas po ne­lai­mės jū­ro­je „kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro ne­ma­tė aps­kri­tai, o tuo la­biau ne­jau­tė ly­de­rys­tės“.

Be ki­ta ko, pra­šo­ma mi­nis­tro at­sa­ko­my­bės dėl ka­riuo­me­nei pri­klau­san­čių pa­da­li­nių te­ri­to­ri­jo­se vy­ku­sių „bend­ruo­me­ni­nių ar par­ti­nių drau­gų šven­čių“.