Opozicija J. Oleką tramdys interpeliacija
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui ne­ke­ti­nant pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės dėl pra­stai or­ga­ni­zuo­tos Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­du­sio lėk­tu­vo gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos, Sei­mo opo­zi­ci­ja jau de­ri­na in­ter­pe­lia­ci­jos jam teks­tą. Tuo pat me­tu pri­si­min­ta ir dau­giau mi­nis­trui gar­bės ne­da­ran­čių is­to­ri­jų.

Va­kar po spe­cia­liai su­šauk­to ne­ei­li­nio Vy­riau­sy­bės po­sė­džio, ku­ria­me su­da­ry­ta ko­mi­si­ja nu­kri­tu­sio lėk­tu­vo pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jai įver­tin­ti, J. Ole­kas su­lau­kė prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus par­amos. Jis par­eiš­kė, kad po­li­ti­kų kri­ti­ka ir ra­gi­ni­mai mi­nis­trui trauk­tis yra ne­at­sa­kin­gi. Ta­čiau Sei­mo li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai ma­no, kad mi­nis­tras ne­be­ga­li ei­ti par­ei­gų, ir sie­kia, kad jis pa­si­ti­krin­tų pa­si­ti­kė­ji­mą par­la­men­te.

Ke­lia at­sa­ko­my­bės klausimą

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ap­gai­les­ta­vo, kad J. Ole­kas ne­ke­ti­na pa­lik­ti pos­to, o prem­je­ras jį gi­na. Ki­lus di­de­liam ažio­ta­žui ir vi­suo­me­nės pa­si­pik­ti­ni­mui, mi­nis­tras esą pri­va­lo pa­si­ti­krin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­me. To­dėl li­be­ra­lai jau par­en­gė in­ter­pe­lia­ci­jos teks­tą ir klau­si­mus bei ti­ki­si per sa­vait­ga­lį juos su­de­rin­ti su Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­ja. „Ma­tyt, ki­tą sa­vai­tę ap­sisp­rę­si­me: jei­gu ne­įvyks jo­kių po­ky­čių, įre­gis­truo­si­me in­ter­pe­lia­ci­ją“, - ža­dė­jo jis.

E. Ma­siu­lio tei­gi­mu, in­ter­pe­lia­ci­jos juo­draš­ty­je – klau­si­mai J. Ole­kui dėl lėk­tu­vo An-2 skri­du­sių pi­lo­tų pa­ieš­kos bei gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos. Mi­nis­tro tei­rau­ja­ma­si, ar jis ga­li pri­pa­žin­ti, kad im­ta­si ne­ati­dė­lio­ti­nai bū­ti­nų veiks­mų, sie­kiant už­ti­krin­ti or­lai­vio įgu­los sau­gu­mą, ar jis pri­sii­ma as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę dėl to, jog taip ne­at­sa­kin­gai, ne­ope­ra­ty­viai bu­vo su­rea­guo­ta į lėk­tu­vo din­gi­mą. „Pir­miau­sia klau­si­mai yra orien­tuo­ti į tai, kad nuo pat pra­džios ne­bu­vo pa­si­telk­tas pla­tes­nis prie­mo­nių ar­se­na­las gel­bė­ji­mo ir pa­ieš­kos dar­bams. Pats mi­nis­tras, su­vok­da­mas ir jaus­da­mas at­sa­ko­my­bę, tu­rė­jo va­ži­nė­ti ne po ren­gi­nius bei ko­man­di­ruo­tes. Jo bu­vi­mas dar šeš­ta­die­nio va­ka­rą gel­bė­ji­mo ir koor­di­na­vi­mo cen­tre Klai­pė­do­je gal­būt bū­tų lei­dęs kaž­kiek pla­čiau pa­žvelg­ti į si­tua­ci­ją, grei­čiau su­si­siek­ti su ki­to­mis ži­ny­bo­mis“, - pa­brė­žė jis.

Ažio­ta­žas nereikalingas

J. Ole­ko pu­sėn sto­ju­sio A. But­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, kai ku­rie po­li­ti­kai, prie kry­žiaus ka­lan­tys mi­nis­trą, el­gia­si ne­at­sa­kin­gai ir ci­niš­kai. Esą to­kio­je si­tua­ci­jo­je rei­kė­jo ap­siei­ti be to­kio ažio­ta­žo. „Po­li­ti­kams, ku­rie el­gia­si taip ne­at­sa­kin­gai ir ban­do kaup­ti po­li­ti­nį ka­pi­ta­lą, trūks­ta idė­jų, pa­siū­ly­mų ir, ma­nau, tai yra vi­siš­kai ne­pa­do­ru“, - įsi­ti­ki­nęs Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

A. But­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad ne vis­kas din­gu­sio lėk­tu­vo ir pi­lo­tų pa­ieš­kos bei gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je ėjo­si sklan­džiai. „Ma­tau tik vie­ną di­džiu­lę prob­le­mą, aš ma­nau, tai pa­sa­kys ir ko­mi­si­ja – kad ko­mu­ni­ka­ci­jos po­žiū­riu tiek Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, tiek Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai, ku­rie yra at­sa­kin­gi už vie­ši­ni­mą ir sa­va­lai­kį in­for­ma­vi­mą tiek vi­suo­me­nės, tiek ti­kriau­siai šei­mos na­rių, lai­ku gal sa­vo dar­bo ir ne­at­li­ko. Kol kas čia yra ma­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė“, - va­kar sa­kė prem­je­ras. Ar mi­nis­trai tin­ka­mai at­li­ko sa­vo funk­ci­jas, esą at­sa­kys spe­cia­li ko­mi­si­ja, įver­tin­sian­ti pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją.

Pri­mi­nė anks­tes­nes „nuodėmes“

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos na­rę Ra­są Juk­ne­vi­čie­nę nu­ste­bi­no prem­je­ro kal­ti­ni­mai po­li­ti­kams dėl is­te­ri­jos kė­li­mo. Ji pri­si­mi­nė, kad net sa­vai­tės vi­du­ry­je vi­sa ži­niask­lai­da bu­vo pil­na kri­ti­kos dėl dau­gy­bės ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų apie pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją. „Prem­je­ras bū­da­mas Ka­zachs­ta­ne tur­būt bu­vo pra­stai in­for­muo­tas apie čia vy­ku­sius pro­ce­sus. J. Ole­kas ne­at­sa­kė į jo­kius klau­si­mus, nu­si­ša­li­no, ne­ži­nau, ka­da jis pir­mą kar­tą vie­šai "ap­si­reiš­kė". Jis su­da­rė įspū­dį, kad yra vi­siš­kai abe­jin­gas ir nu­si­ša­li­nęs nuo pro­ce­so, nors bu­vo net ke­le­tas kri­zių. Vie­na jų – su­si­ju­si su ne­lai­me, o ki­ta kri­zė lei­do dis­kre­di­tuo­ti gel­bė­ji­mo tar­ny­bas, ku­rios, kaip ga­li pa­aiš­kė­ti, dir­bo sklan­džiai, bet vi­suo­me­nei su­da­ry­tas toks įspū­dis, kad dar la­biau pa­di­din­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­be, kraš­to ap­sau­ga. Dėl to rei­kia ver­tin­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą“, - įsi­ti­ki­nu­si R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Ji pri­mi­nė, kad J. Ole­ko veik­la abe­jo­nių ke­lia ne­be pir­mą kar­tą. Prieš ke­le­rius me­tus gar­siai nu­skam­bė­jo is­to­ri­ja apie tai, kad Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, ka­ri­nio da­li­nio te­ri­to­ri­jo­je, bu­vo su­reng­tas pra­mo­gi­nis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ren­gi­nys, o jo me­tu var­to­tas al­ko­ho­lis. Tuo­met opo­zi­ci­ja tei­gė, esą ka­riai sta­tė pa­la­pi­nes, bio­tua­le­tus, o po šven­tės tu­rė­jo su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją. R. Juk­ne­vi­čie­nei užk­liu­vo ir per­nai Gai­žiū­nų po­li­go­ne vy­ku­sios šau­dy­mo var­žy­bos, ku­rias or­ga­ni­za­vo mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos me­džio­to­jų bei žve­jų drau­gi­ja, va­do­vau­ja­ma J. Ole­ko par­ti­jos bi­čiu­lio Bro­niaus Bra­daus­ko. Pa­sak po­li­ti­kės, dar vie­nas skan­da­lin­gas kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos dis­kre­di­ta­vi­mo pa­vyz­dys – lei­di­mas dai­ni­nin­kei Dai­nai Bi­le­vi­čiū­tei švęs­ti gim­ta­die­nį Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus Ka­ro tech­ni­kos Vil­niaus sky­riu­je ir trum­pas J. Ole­ko da­ly­va­vi­mas ren­gi­ny­je. Tą­syk ska­re­lė­mis ir aki­niais pa­si­puo­šu­sios po­nios fo­tog­ra­fa­vo­si ka­ri­nės tech­ni­kos fo­ne, kars­tė­si ant tan­kų ir šė­lio­jo.