Opozicija įžvelgė partinę darbo biržą
Tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pa­go­jus lai­mė­jo kon­kur­są Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos (VVTAT) va­do­vo par­ei­goms ei­ti. Opo­zi­ci­jai ki­lo įta­ri­mų, kad šil­tą vie­tą po­li­ti­kui už­ti­kri­no par­ti­nė bi­čiu­lys­tė.

Dve­jus me­tus vi­ce­mi­nis­tru dir­ban­tis, o prieš tai tiek pat lai­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tui Juo­zui Ber­na­to­niui pa­ta­ri­nė­jęs J. Pa­go­jus dai­ro­si nau­jų veik­los ho­ri­zon­tų.

Jau­niau­siu vi­ce­mi­nis­tru lai­ko­mas po­li­ti­kas ruo­šia­si da­ly­vau­ti spa­lį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, ta­čiau, ap­sid­raus­da­mas nuo ga­li­mos ne­sėk­mės, iš­mė­gi­no jė­gas kon­kur­se Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios VVTAT di­rek­to­riaus kė­dei užim­ti. Ban­dy­mas pa­vy­ko, tad jei ne­gaus tau­tos iš­rink­to­jo man­da­to, J. Pa­go­jus ga­lės gin­ti var­to­to­jų tei­ses. 28-erių me­tų so­cial­de­mo­kra­tas tu­ri tei­sės ma­gis­tro ir eko­no­mi­kos ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nius laips­nius.

Keis­tos są­ly­gos

Sei­mo opo­zi­ci­jos at­sto­vo kon­ser­va­to­riaus Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, pats kon­kur­sas, ku­rį bir­že­lį pa­skel­bė Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas pi­lie­čiams la­bai svar­bios įstai­gos – VVTAT – di­rek­to­riaus par­ei­goms ei­ti, bu­vo tar­si spe­cia­liai tai­ky­tas iš anks­to pa­si­rink­tam po­li­tiš­kai pa­ti­ki­mam as­me­niui.

Anot jo, rei­ka­lau­ta vos tre­jų bet ko­kio tei­si­nio ir va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties. Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos sri­ties iš­ma­ny­mas pre­ten­den­tui bu­vo ne­bū­ti­nas. „Tad ar rei­kia ste­bė­tis, kad mi­nė­tą kon­kur­są „lai­mė­jo“ jau­na­sis tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras J. Pa­go­jus, esant da­bar­ti­niam mi­nis­trui Juo­zui Ber­na­to­niui pa­da­ręs įspū­din­gą kar­je­ros šuo­lį? To­kiu bū­du so­cial­de­mo­kra­tai, ma­tyt, įgy­ven­dins šū­kį „nuei­nant nuo val­džios jo­je pa­si­lik­ti“, – spė­jo J. Raz­ma.

Jurgis Razma: "Konkursas buvo tarsi specialiai taikytas iš anksto pasirinktam politiškai patikimam asmeniui."Romo Jurgaičio nuotrauka

Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad bai­gian­tis šio Sei­mo ka­den­ci­jai val­dan­čių­jų mė­gi­ni­mai sa­vus po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nus su­sta­ty­ti į kar­je­ros tar­nau­to­jų vie­tas bus ge­ro­kai daž­nes­ni.

Vy­ko pa­gal tai­syk­les

Tuo me­tu Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­eiš­kė, kad J. Raz­mos vie­ši pa­svars­ty­mai dėl VVTAT di­rek­to­riaus kon­kur­so ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do.

„Kon­kur­sas bu­vo pa­skelb­tas vie­šai, ja­me ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tys ir kon­kur­so są­ly­gas ati­tin­kan­tys as­me­nys“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tro J. Ber­na­to­nio pa­ta­rė­jas vie­šie­siems ry­šiams Ser­ge­jus Ti­cho­mi­ro­vas.

Jo tei­gi­mu, VVTAT di­rek­to­riaus par­ei­gy­bės ap­ra­šy­mas bu­vo par­eng­tas pa­gal Vy­riau­sy­bės ir Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to re­ko­men­da­ci­jas. Kel­tus rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko še­ši kan­di­da­tai, pir­ma­die­nį Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te vy­ku­sia­me kon­kur­se da­ly­va­vo trys. „Da­ly­vių ži­nias ir kom­pe­ten­ci­jas ver­ti­no ne­prik­lau­so­ma pen­kių as­me­nų ko­mi­si­ja, ku­rio­je bu­vo Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to, Vy­riau­sy­bės, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai. Ste­bė­to­jų tei­sė­mis da­ly­va­vo ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Bu­vo fil­muo­ja­mi tiek ko­mi­si­jos na­riai, tiek vi­si pre­ten­den­tai“, – aiš­ki­no S. Ti­cho­mi­ro­vas.

Jis pri­mi­nė, kad J. Pa­go­jus mi­nis­te­ri­jo­je ku­ruo­ja na­cio­na­li­nės tei­si­nės sis­te­mos plė­tros, ci­vi­li­nės tei­sės, ci­vi­li­nio pro­ce­so, no­ta­ria­to, ad­vo­ka­tū­ros, ants­to­lių, re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių, bend­ri­jų ir po­li­ti­nių par­ti­jų stei­gi­mo, re­gis­tra­vi­mas ir veik­los, rin­ki­mų sis­te­mos re­gu­lia­vi­mo, mi­nis­tro val­dy­mo sri­čiai pa­skir­tų vals­ty­bės re­gis­trų ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų dar­bo sri­tis.

Kon­kur­sas bu­vo ne­ti­kė­tas

Nuo 2003 me­tų VVTAT va­do­vau­jan­tis Fe­lik­sas Pe­traus­kas ti­ki­no ne­ga­lin­tis ver­tin­ti, ar J. Pa­go­jui pa­kaks pa­tir­ties va­do­vau­ti šiai tar­ny­bai.

„Kiek pa­žįs­tu, jis iš ti­krų­jų yra stip­rus tei­si­nin­kas, tu­rė­jo­me su juo rei­ka­lų tei­si­nė­je ap­lin­ko­je. Ta­čiau dėl ki­tų da­ly­kų pa­sa­ky­čiau taip: mo­kė­da­mi plauk­ti gims­ta tik an­čiu­kai, vi­si ki­ti tu­ri iš­mok­ti. Bet tas moks­las vals­ty­bei ga­li bran­giai kai­nuo­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ dės­tė il­ga­me­tis VVTAT va­do­vas.

Jis pri­mi­nė ne­ma­žai pri­si­dė­jęs prie tar­ny­bos kū­ri­mo bei pir­mų­jų jos žings­nių. Da­bar, anot F. Pe­traus­ko, „at­si­ras ki­tas ar­chi­tek­tas“, įdieg­sian­tis sa­vų nau­jo­vių. VVTAT di­rek­to­riaus tei­gi­mu, nau­jo tar­ny­bos va­do­vo pa­ieš­kos kon­kur­sas tiek jam, tiek ko­lek­ty­vui bu­vo ne­ti­kė­tas.

„Pas­ta­rie­ji mū­sų veik­los me­tai Vy­riau­sy­bė­je bu­vo ver­ti­na­mi ge­rai“, – pa­brė­žė F. Pe­traus­kas. Jis dar­bą VVTAT baigs spa­lio 31-ąją. Ką veik­siąs to­liau, F. Pe­traus­kas pri­si­pa­ži­no dar ne­ži­nąs. „Tu­riu ne vie­ną spe­cia­ly­bę, mo­ku dirb­ti ir pa­pras­tą dar­bą – juk ne iš kar­to į va­do­vau­ja­mą pos­tą at­ėjau“, – sa­kė jis. Ta­čiau tar­ny­bos va­do­vas pri­si­pa­ži­no, kad pa­lie­kant il­ga­me­tę dar­bo­vie­tę „kir­mi­nė­liai kaž­ko­kie laks­to“.