Opozicija inventorizuos V. Baltraitienės nuodėmes
Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja ga­li pra­si­dė­ti in­ter­pe­lia­ci­ja že­mės ūkio mi­nis­trei „dar­bie­tei“ Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei. To­kius opo­zi­ci­jos pla­nus svars­to par­em­ti ir da­lis val­dan­čių­jų.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai (ŽŪM) pa­val­džias įstai­gas vie­nas po ki­to pur­tan­tys skan­da­lai kli­bi­na mi­nis­trės V. Bal­trai­tie­nės kė­dę. Apie ke­ti­ni­mus skelb­ti „dar­bie­tei“ in­ter­pe­lia­ci­ją vis gar­siau už­si­me­na opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Pri­si­dė­ti iš da­lies ne­at­si­sa­ky­tų ir val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­tys „tvar­kie­čiai“.

Pa­ti mi­nis­trė tei­gė ra­miai ver­ti­nan­ti ži­nią apie ga­li­mą in­ter­pe­lia­ci­ją ir pa­si­ry­žu­si, jei­gu rei­kės, at­sa­ky­ti į vi­sus ko­le­gas par­la­men­ta­rus do­mi­nan­čius klau­si­mus.

Ra­gi­na pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę

Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio ir frak­ci­jos se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­mu, ŽŪM va­do­vės at­sa­ko­my­bės klau­si­mas svars­to­mas la­bai rim­tai. „Ji tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už tai, kad jos ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je dir­ba as­me­nys, ke­lian­tys daug abe­jo­nių dėl sa­vo kom­pe­ten­ci­jos ir re­pu­ta­ci­jos. De­ja, kol kas at­leis­ti ne vi­si žmo­nės, ku­rių re­pu­ta­ci­ja yra su­tep­ta“, – LŽ aiš­ki­no jis.

Anot E. Ma­siu­lio, vien ko ver­tas fak­tas, kad į skan­da­lą įvel­tos Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros (LŽŪMPR­RA) vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas yra „skan­da­lin­gai pa­gar­sė­jęs Žil­vi­nas Pu­tra­men­tas, per­nai su­lai­ky­tas dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo, ta­čiau iš dar­bo vis dar ne­at­leis­tas“. „Keis­ta, kad mi­nis­trė ne­at­si­sa­ko to­kių žmo­nių pa­slau­gų“, – ste­bė­jo­si li­be­ra­lų ly­de­ris. Jo nuo­mo­ne, „dar­bie­čių“ vyk­dy­ta kad­rų po­li­ti­ka, kai itin ak­ty­viai kur­tos dar­bo vie­tos par­ti­jos ko­le­goms, pa­ty­rė fias­ko.

Pū­li­nys tu­ri sprogti

Kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės že­mės ūkio mi­nis­tro par­la­men­ta­ro Ka­zio Star­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, aiš­kiai ma­ty­ti, kad V. Bal­trai­tie­nė vi­siš­kai ne­val­do si­tua­ci­jos ŽŪM pa­val­džio­se įstai­go­se. „Prob­le­mų tik dau­gė­ja. Skan­da­lai api­ma vis dau­giau mi­nis­te­ri­jos tar­ny­bų. Tas pū­li­nys vie­ną kar­tą tu­ri sprog­ti“, – LŽ sa­kė jis. Anot Sei­mo na­rio, kai mi­nis­trei pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, ku­riuos ji pa­ti sky­rė, „krin­ta kaip la­pai, gal lai­kas ką nors gal­vo­ti ir pa­čiai mi­nis­trei?“

„Ma­žų ma­žiau­siai pri­si­pa­žin­ti, kad ne­su­val­do si­tua­ci­jos, ir svars­ty­ti ga­li­my­bę ieš­ko­ti ra­mes­nio, įkan­da­mes­nio dar­bo“, – kal­bė­jo K. Star­ke­vi­čius. Jis ti­ki­no, kad dėl in­ter­pe­lia­ci­jos su ki­tų frak­ci­jų at­sto­vais bus ta­ria­ma­si pra­si­dė­jus pa­va­sa­rio se­si­jai.

Val­dan­čio­sios „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­no Pe­tro Gra­žu­lio nuo­mo­ne, rei­kė­tų įver­tin­ti si­tua­ci­ją ŽŪM, nes ten vyks­ta „ne­la­bai ma­lo­nūs da­ly­kai“. „Kiek už tai at­sa­kin­ga mi­nis­trė, ne­ži­nau. Ta­čiau ji kruopš­čiau tu­rė­tų rink­tis kad­rus, griež­čiau kon­tro­liuo­ti par­ink­tuo­sius. Da­bar gi ma­to­me aki­vaiz­dų pikt­nau­džia­vi­mą, ir nė­ra čia ką dangs­ty­ti“, – LŽ sa­kė jis.

Jau­čia­si rami

„Nie­ka­da ne­si ap­sau­go­tas ir nuo sa­vų­jų iš­da­vys­tės“, – sa­kė V. Bal­trai­tie­nė, pa­klaus­ta, ar ne­si­bai­mi­na, kad in­ter­pe­lia­ci­ją ga­li pa­lai­ky­ti ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai. Sei­mo na­rių pla­nuo­ja­mą „eg­za­mi­ną“ ji nu­si­tei­ku­si ra­miai at­lai­ky­ti, juo­lab kad dėl pri­ki­ša­mų nuo­dė­mių sa­vo kal­tės ne­įž­vel­gia.

„Pa­ti iš­kė­liau tą prob­le­mą, ne­sup­ran­tu, ko­dėl tu­rė­čiau jau­din­tis? Jei bū­čiau už­mer­ku­si akis, su­tar­tis se­niai bū­tų bu­vu­si pa­si­ra­šy­ta. O da­bar mes krei­pė­mės į pro­ku­ra­tū­rą, kad ap­gin­tų vie­šą­jį in­te­re­są ir nu­trauk­tų pir­ki­mą. Ir dėl vi­so pir­ki­mo pra­šė­me pra­dė­ti ty­ri­mą, iš­siaiš­kin­ti, ar tai ne­bu­vo kai ku­rių žmo­nių nau­do­ji­ma­sis tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, ko­rup­ci­niai ry­šiai“, – tu­rė­da­ma gal­vo­je LŽŪMPR­RA pir­ki­mų san­do­rius sa­kė V. Bal­trai­tie­nė. Mi­nis­trės nuo­mo­ne, opo­zi­ci­jos ak­ty­vu­mą aiš­kin­tis jos veik­lą ska­ti­na ru­de­nį vyk­sian­tys Sei­mo rin­ki­mai.

Pri­min­si­me kad V. Bal­trai­tie­nės par­agin­ta pir­ma­die­nį iš par­ei­gų pa­si­trau­kė ŽŪMPR­RA va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė. Va­di­na­ma­sis mil­tų skan­da­las ki­lo pa­aiš­kė­jus, kad agen­tū­ros ren­gia­muo­se kon­kur­suo­se mais­to pro­duk­tai, skir­ti ne­pa­si­tu­rin­tie­siems, per­ka­mi šo­ki­ruo­ja­mai aukš­to­mis kai­no­mis. Be to, per­nai rugp­jū­tį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba bu­vo su­lai­kiu­si ky­ši­nin­ka­vi­mu įta­ria­mus LŽŪMPR­RA at­sto­vus – vy­riau­sią­jį pa­ta­rė­ją Ž. Pu­tra­men­tą ir bu­vu­sią di­rek­to­rę Ra­si­tą Krau­ja­ly­tę-No­rei­kie­nę. 2015-ųjų gruo­dį pos­tą pa­lik­ti te­ko, kaip įta­ria­ma, ne­blai­viai prie vai­ro su­čiup­tai Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­rei Dai­vai Gi­nei­kai­tei. Ku­rį lai­ką V. Bal­trai­tie­nė mė­gi­no pa­val­di­nę tei­sin­ti.