Opozicija inicijuoja neeilinę Seimo sesiją
Par­la­men­to opo­zi­ci­ja ini­ci­juo­ja ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją va­sa­rio 10-12 die­no­mis.

Kaip BNS sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis, rei­kia­mas Sei­mo na­rių par­ašų skai­čius dėl ne­ei­li­nės se­si­jos su­ren­gi­mo jau su­rink­tas.

Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad ne­ei­li­nes se­si­jas šau­kia Sei­mo pir­mi­nin­kas ne ma­žiau kaip treč­da­lio vi­sų Sei­mo na­rių siū­ly­mu.

Pa­sak E.Ma­siu­lio, per ne­ei­li­nę se­si­ją bus siū­lo­ma An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai pa­ves­ti at­lik­ti par­la­men­ti­nį ty­ri­mą dėl Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mo.

Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai dar sau­sio pra­džio­je krei­pė­si į Sei­mo pir­mi­nin­kę „dar­bie­tę“ Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę, kad bū­tų iš­tir­tas jos va­do­vau­ja­mos Dar­bo par­ti­jos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mas. Kon­ser­va­to­rių tei­gi­mu, „Dar­bo par­ti­jos na­riai šios par­ti­jos veik­lą re­mia di­džiu­lė­mis su­mo­mis, ku­rios su­nkiai ga­lė­tų bū­ti pa­aiš­ki­na­mos jų gau­na­mo­mis pa­ja­mo­mis“.

Taip pat ne­ei­li­nės se­si­jos me­tu ža­da­ma į Sei­mą iš­kvies­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trę Al­gi­man­tą Pa­de­dins­kie­nę at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

Be to, Sei­mui bus siū­lo­ma iki va­sa­rio 12-osios pa­anks­tin­ti spren­di­mą dėl par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos na­rio Ri­mo Ru­čio tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės. Anks­čiau Sei­mas yra pa­ve­dęs lai­ki­na­jai ko­mi­si­jai iš­va­das dėl im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo pa­teik­ti iki ko­vo 18 die­nos.

„Nusp­ren­dė­me ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nės Sei­mo se­si­jos su­šau­ki­mą, nes ste­bint val­dan­čių­jų ne­veik­lu­mą pri­bren­do po­rei­kis ne­ati­dė­lio­ti­nai spręs­ti kai ku­rias įsi­se­nė­ju­sius prob­le­mas. Pa­vyz­džiui, kol ne­išsp­ręs­tas klau­si­mas dėl Sei­mo na­rio R. A. Ru­čio tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės, tei­sė­sau­ga ne­ga­li vi­sa­ver­tiš­kai pra­dė­ti ty­ri­mo ati­tin­ka­mo­je ko­rup­ci­jos by­lo­je“, - Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ini­cia­ty­vą ko­men­tuo­ja frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, ei­li­nė pa­va­sa­rio Sei­mo se­si­ja pra­si­dės ko­vo 10 die­ną.