Opozicija ignoruos emigracijos dokumentą
„Tvar­kie­čių“ ini­ci­juo­tas na­cio­na­li­nis par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl emig­ra­ci­jos ne­su­ge­bė­jo su­vie­ny­ti vi­sų svar­biau­sių ša­lies po­li­ti­nių jė­gų. Di­džio­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos, do­ku­men­tą įver­ti­nu­sios kaip ap­verk­ti­ną ir de­val­vuo­jan­tį rim­tą po­li­ti­nių su­si­ta­ri­mų žan­rą, jo pa­si­ra­šy­ti ne­ke­ti­na.

Ki­tą sa­vai­tę Sei­me nu­ma­to­ma pa­si­ra­šy­ti na­cio­na­li­nį par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą dėl emig­ra­ci­jos. Ja­me ji įvar­di­ja­ma kaip na­cio­na­li­nė prob­le­ma ir ke­lia­mi tiks­lai ar­ti­miau­siais me­tais per pu­sę su­ma­žin­ti emig­ra­ci­jos mas­tą bei pa­siek­ti, kad po de­šimt­me­čio Lie­tu­vo­je gy­ven­tų 3,5 mln. žmo­nių.

Nors po su­si­ta­ri­mo teks­tu mi­ni­mi Li­be­ra­lų są­jū­dis ir Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), šių par­ti­jų ly­de­riai sa­vo par­ašais do­ku­men­to ne­tvir­tins. Val­dan­tie­ji pik­ti­na­si, kad opo­zi­ci­jai am­bi­ci­jos yra svar­bes­nės nei po­žiū­ris į vals­ty­bę.

Pra­žū­tin­gos pasekmės

Na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo teks­te tei­gia­ma, jog da­bar­ti­nis emig­ra­ci­jos mas­tas mū­sų tau­tai ga­li tu­rė­ti pra­žū­tin­gų pa­sek­mių lie­tu­viams pra­ran­dant ta­pa­ty­bę, nyks­tant žmo­nių san­ty­kiui su tė­vy­ne. Tvir­ti­na­ma, kad bū­ti­na kur­ti są­ly­gas, ska­ti­nan­čias emig­ran­tus su­grįž­ti, dirb­ti ir gy­ven­ti sa­vo ša­ly­je.

Nu­ma­ty­tas sie­kis, kad per 2015-2020 me­tų lai­ko­tar­pį emig­ra­ci­jos srau­tų ro­dik­lis bū­tų su­ma­žin­tas nuo 18 iki 9 pro­cen­tų. Taip pat įsi­pa­rei­go­ja­ma su­kur­ti il­ga­lai­kę na­cio­na­li­nę prog­ra­mą sie­kiant emig­ra­ci­jos ir ree­mig­ra­ci­jos bei mig­ra­ci­jos srau­tų tei­gia­mo ba­lan­so.

Su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šys tik pen­kios par­la­men­ti­nės par­ti­jos: Dar­bo (DP), So­cial­de­mo­kra­tų (LSDP), „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Žings­nis į priekį

Vie­nas šio su­si­ta­ri­mo ini­cia­to­rių "tvar­kie­čių" ly­de­ris Ro­lan­das Pa­ksas tei­gė esan­tis po­zi­ty­viai nu­si­tei­kęs dėl to, kad po­li­ti­kai įsi­pa­rei­gos spręs­ti emig­ra­ci­jos prob­le­mas. Jis pri­mi­nė, kad per 25 at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tus mū­sų ša­lis ne­te­ko apie 800 tūkst. gy­ven­to­jų. „Per tuos me­tus vals­ty­bė nie­ko ne­pa­da­rė, nė vie­no rea­laus veiks­mo, kad su­stab­dy­tų šį pro­ce­są“, - tvir­ti­no jis.

Anot R. Pa­kso, pa­sta­ruo­ju me­tu po­li­ti­kų po­žiū­ris į emig­ra­ci­jos prob­le­mą kei­čia­si. Vie­nas to pa­vyz­džių - Sei­mo Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos įstei­gi­mas. Na­cio­na­li­nis su­si­ta­ri­mas dėl emig­ra­ci­jos ne­va taip pat yra žings­nis prob­le­mos spren­di­mo link, pa­skui tu­rė­tų ras­tis rea­lūs dar­bai, prie­mo­nės, gra­fi­kai ir pan.

R. Pa­ksas ap­gai­les­ta­vo, kad pa­grin­di­nės opo­zi­ci­nės par­ti­jos ne­ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti šio su­si­ta­ri­mo. „De­ja, kar­tais opo­zi­ci­jos am­bi­ci­jos pra­len­kia po­žiū­rį į vals­ty­bę. Dėl to la­bai gai­la. Šį do­ku­men­tą ly­gin­čiau su vi­sų par­ti­jų pa­si­ra­šy­tais su­si­ta­ri­mais dėl na­rys­tės NA­TO, Eu­ro­pos Są­jun­go­je, fi­nan­sa­vi­mo kraš­to gy­ny­bai di­di­ni­mo“, - sa­kė jis.

Tiks­lai - pa­sie­kia­mi?

Sei­mo LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė pa­brė­žė, kad na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą pa­si­ra­šy­sian­čios par­ti­jos įsi­pa­rei­gos skir­ti nuo­la­ti­nį dė­me­sį emig­ra­ci­jos prob­le­mai, pri­žiū­rė­ti, kaip Vy­riau­sy­bė įgy­ven­di­na pa­tvir­tin­tas mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos gai­res.

Pa­klaus­ta, ar su­si­ta­ri­me nu­ma­ty­ti tiks­lai yra rea­lūs ir pa­sie­kia­mi, so­cial­de­mo­kra­tė ti­ki­no, esą jau da­bar ma­ty­ti tei­gia­mų pos­lin­kių - dau­gė­ja su­grįž­tan­čių­jų gy­ven­ti į Lie­tu­vą, o vyk­dant ak­ty­vią po­li­ti­ką ga­li­ma pa­siek­ti ir am­bi­cin­giau­sius tiks­lus.

Tai, kad kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai ne­ža­da pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mo, I. Šiau­lie­nė sie­jo su jų po­li­ti­ka, ku­ri ge­ro­kai pri­si­dė­jo prie emig­ra­ci­jos mas­to au­gi­mo. „Ma­tyt, kai su­kė­lė to­kią emig­ra­ci­jos ban­gą, ne­no­ri sa­vo pa­si­ra­šy­mu pri­pa­žin­ti, kad tai jų po­li­ti­kos pa­sek­mė“, - iro­ni­za­vo ji.

"Dar­bie­tis" Vy­tau­tas Gap­šys tei­gė, kad po­li­ti­nių par­ti­jų sie­kis, įtvir­tin­tas vie­ša­me su­si­ta­ri­me, bū­tų žings­nis, ro­dan­tis, kaip for­muo­ja­me vals­ty­bės po­li­ti­ką. "Opo­zi­ci­ja, ži­no­ma, ga­li šai­py­tis. Ta­čiau jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me į jų dau­gia­to­mius su­si­ta­ri­mus, ku­rie li­ko ne­įgy­ven­din­ti, vaiz­das bū­tų liūd­nes­nis“, - sa­kė jis.

Juo­kin­gas siūlymas

Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius ne­gai­lė­jo kri­ti­kos pla­nuo­ja­mam pa­si­ra­šy­ti na­cio­na­li­niam su­si­ta­ri­mui. Anot jo, do­ku­men­tas yra tie­siog juo­kin­gas. „Siū­ly­ti juo­kin­gus su­si­ta­ri­mus to­kia svar­bia te­ma yra pa­ties na­cio­na­li­nių su­si­ta­ri­mų žan­ro dis­kre­di­ta­vi­mas. Tai ir la­bai svar­bios vals­ty­bės gy­ve­ni­me emig­ra­ci­jos ir im­ig­ra­ci­jos val­dy­mo po­li­ti­kos dis­kre­di­ta­vi­mas“, - ma­no opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

A. Ku­bi­lius su­si­ta­ri­me pa­si­ge­do kon­kre­čių prie­mo­nių, kaip bus sie­kia­ma ma­žin­ti emig­ra­ci­ją. „Man trūks­ta žo­džių pa­sa­ky­ti ką nors kri­tiš­kes­nio apie to­kio su­si­ta­ri­mo pra­smę, kai apie jo­kias prie­mo­nes, veiks­mus, Lie­tu­vos eko­no­mi­kos ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mo ska­ti­ni­mą ja­me ne­kal­ba­ma, nors tai bū­tų es­mi­niai da­ly­kai, ku­rie leis­tų ma­žin­ti emig­ra­ci­jos srau­tą“, - pa­brė­žė jis.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad su­si­ta­ri­mo teks­tas yra dek­la­ra­ty­vus, ne­nu­ma­tan­tis kon­kre­čių prie­mo­nių, kaip bus sie­kia­ma ke­lia­mų tiks­lų. „Siū­lė­me įra­šy­ti fun­da­men­ta­lius spren­di­mus, ku­rių dėl po­li­ti­nės va­lios sto­kos jau daug val­džių ne­da­ro, pa­vyz­džiui, in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mą, spren­di­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, pa­ga­liau aiš­kias eko­no­mi­nes pa­ska­tas žmo­nėms grįž­ti. To nė­ra, to­dėl vis­ką ver­ti­na­me kaip vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją, im­ituo­jant su­si­rū­pi­ni­mą“, - pa­žy­mė­jo jis.