Opozicija darbotvarkėse mato skyles
Par­la­men­to opo­zi­ci­jos at­sto­vai įsi­ti­ki­nę, kad Sei­mo va­do­vams vis su­nkiau se­ka­si su­da­ry­ti ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kes. Jo­se itin pa­si­gen­da­ma Vy­riau­sy­bės ža­dė­tų pro­jek­tų. Val­dan­tie­ji prie­kaiš­tus at­me­ta ir ti­ki­na ne­au­ko­sian­tys ko­ky­bės dėl sku­bė­ji­mo.

Nuo pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios su­reng­tų de­vy­nių ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kių pa­grin­dą su­da­rė pa­čių par­la­men­ta­rų ini­ci­juo­tos pa­tai­sos, iš anks­tes­nės ka­den­ci­jos li­kę pro­jek­tai, ke­li kad­ri­niai klau­si­mai. Opo­zi­ci­ja šmaikš­tau­ja, kad jei ne įvai­rių lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų, tu­rin­čių nag­ri­nė­ti Sei­mo na­rių ap­kal­tos ir tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mo pe­ri­pe­ti­jas, su­da­ry­mas, dar­bot­var­kės at­ro­dy­tų dar ny­kes­nės. Ir nors kar­tą va­ka­ri­nis po­sė­dis tru­ko iki 20 va­lan­dos, ki­tas bai­gė­si jau 16 va­lan­dą.

Stin­ga drąsos

Pa­sak opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos, „tuš­čių“ dar­bot­var­kių prob­le­ma aki­vaiz­di nuo pat ka­den­ci­jos pra­džios. „Kai nė­ra aiš­kaus įsi­vaiz­da­vi­mo, kur vals­ty­bė tu­ri ei­ti ir kas tie svar­biau­si pro­jek­tai, ga­lin­tys pa­dė­ti ju­dė­ti ta kryp­ti­mi, ne­si­ryž­ta­ma siū­ly­ti pla­tes­nės dar­bot­var­kės. Ža­dė­tų Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų kol kas ne­ma­ty­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no jis.

Kon­ser­va­to­riaus nuo­mo­ne, Vy­riau­sy­bės po­sė­džiuo­se svars­to­mų ir pri­ima­mų do­ku­men­tų skai­čius taip pat kuk­lus. Ki­ta ver­tus, anot J. Raz­mos, gal ir ge­riau, kai ne­ap­gal­vo­tos idė­jos lie­ka kal­bų ly­gio, nė­ra įvel­ka­mos į pro­jek­tų rū­bą. Par­la­men­ta­ras pa­žy­mė­jo, kad su­da­rant dar­bot­var­kes Sei­mo va­do­vams stin­ga drą­sos. „Šia­me Sei­me vy­rau­ja ūkiš­kos, o ne stra­te­giš­kos na­tū­ros po­li­ti­kai, to­dėl dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma tech­ni­niams, ne es­mi­niams da­ly­kams“, – sa­kė jis. J. Raz­mos žo­džiais, šis par­la­men­tas ven­gia dis­ku­si­jų, ska­ti­nan­čių rim­tų spren­di­mų pa­ieš­kas. O prem­je­ras esą vis tei­si­na­si, kad per trum­pą lai­ką nie­ko ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti. „Bet ne­la­bai gir­dė­ti, ką jie da­rys ir per il­ges­nį“, – pri­dū­rė kon­ser­va­to­rius.

Nė­ra ką įtraukti

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos se­niū­no Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė par­la­men­to se­si­jos dar­bų prog­ra­mai yra pa­tei­ku­si 137 pro­jek­tus, iš jų 80 dar ne­re­gis­truo­ti, o 51-o įra­šy­tas tik įsta­ty­mo pa­va­di­ni­mas, ne­nu­ro­dy­tas net straips­nis, ku­ris bus kei­čia­mas. „Tvir­ti­nant dar­bų prog­ra­mą prem­je­ras ra­mi­no, kad vis­kas bus ge­rai. Da­bar ma­to­me, jog ne­la­bai, nes pro­jek­tų vis nė­ra. Be to, dau­gu­ma šio­je se­si­jo­je svars­to­mų pro­jek­tų re­gis­truo­ti dar pra­ėju­sią ka­den­ci­ją. Ki­taip ta­riant, tiek Vy­riau­sy­bės, tiek da­bar­ti­nės dau­gu­mos in­dė­lis ma­žas. Kol kas – aki­vaiz­di sky­lė“, – kal­bė­jo jis.

Ri­ma Baš­kie­nė: „Kad ne­priim­tu­me bet ko ir bet kaip, ma­ra­to­no ne­bėg­si­me. Rei­kia keis­ti Sei­mo dar­bą – siek­ti ko­ky­bės.“

Anot li­be­ra­lo, Sei­mo va­do­vy­bė dėl to ne­kal­ta – tie­siog nė­ra ką įtrauk­ti į dar­bot­var­kes. „Jei ne treč­da­lį po­sė­džių lai­ko ati­man­tis lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų su­da­ry­mas, ko ge­ro, dar­bą baig­tu­me iki pie­tų“, – pa­žy­mė­jo E. Gent­vi­las. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad į ki­tos sa­vai­tės opo­zi­ci­nę dar­bot­var­kę LS at­sto­vai įra­šė 14 sa­vo pro­jek­tų, nors tu­ri par­en­gę 26.

Sku­bė­ji­mo ne­bus

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė ne­su­ti­ko su opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tais. Jos ma­ny­mu, ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kės pa­kan­ka­mai ap­krau­tos. „Vis­kas nor­ma­lu, dar­bo pa­kan­ka. Duok, Die­ve, svei­ka­tos ir vi­sų nu­si­tei­ki­mo dirb­ti dar at­sa­kin­giau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji. „Vals­tie­tė“ tei­gė, jog la­bai daug dar­bo tu­ri Sei­mo ko­mi­te­tai. Esą jo dar pa­dau­gės, kai prieš Ve­ly­kas ne­bus ren­gia­mi ple­na­ri­niai po­sė­džiai.

Kar­tu R. Baš­kie­nė ti­ki­no, kad vi­sus su­dė­tin­ges­nius, vi­suo­me­nės su­si­do­mė­ji­mo su­lau­ku­sius pro­jek­tus pir­miau­sia ke­ti­na­ma ge­rai aps­vars­ty­ti – bus ren­gia­mos dis­ku­si­jos, klau­sy­mai. „Kad ne­priim­tu­me bet ko ir bet kaip, ma­ra­to­no ne­bėg­si­me. Rei­kia keis­ti Sei­mo dar­bą – siek­ti ko­ky­bės, o ne kie­ky­bės. Kad pa­skui vėl ne­tek­tų grįž­ti prie tų pa­čių įsta­ty­mų ir jų tai­sy­ti“, – pa­brė­žė vie­na Sei­mo va­do­vių.

Vis dėl­to ji ne­slė­pė, jog Sei­me la­bai lau­kia­ma Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų. Ta­čiau mi­nis­trų ka­bi­ne­tas, anot R. Baš­kie­nės, juk ne­ga­li teik­ti bet ko. „Gal­vo­da­ma apie ko­ky­bę ir at­sa­ko­my­bę Vy­riau­sy­bė ne­tai­ko sku­bos tvar­kos, o tei­kia tai, kas svar­biau­sia. Per vi­sas Sei­mo ka­den­ci­jas bu­vo to­kia si­tua­ci­ja, da­bar­ti­nė nie­kuo ne­sis­ki­ria“, – įsi­ti­ki­nu­si „vals­tie­tė“.

Nu­ma­ty­ti prioritetai

Pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų prog­ra­mo­je – per 450 tei­sės ak­tų pro­jek­tų (be įgy­ven­di­na­mų­jų). Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė 137, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė – 10, Sei­mo na­riai (frak­ci­jos) – dau­giau kaip 200 įsta­ty­mų pro­jek­tų. Pa­gal Sei­mo val­dy­bos pa­tvir­tin­tą gra­fi­ką pla­nuo­ja­ma su­reng­ti apie 50 po­sė­džių.

Tarp pri­ori­te­ti­nių dar­bų – už­ti­krin­ti kon­ku­ren­cin­gą eko­no­mi­kos plė­trą, sau­gią vals­ty­bę, dar­nią, at­sa­kin­gą ir svei­ką vi­suo­me­nę, di­din­ti švie­ti­mo, kul­tū­ros ir moks­lo ko­ky­bę, vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vu­mą ir skaid­ru­mą. Nu­ma­ty­ta svars­ty­ti pro­jek­tus dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jų de­po­li­ti­za­vi­mo, įstai­gų va­do­vų ro­ta­ci­jos ir ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mo. Į prog­ra­mą taip pat įra­šy­ti tei­sės ak­tai, ku­riais nu­ma­to­ma to­bu­lin­ti vai­ko tei­sių ir ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je sis­te­mą, įgy­ven­din­ti vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­ką, įtvir­tin­ti komp­lek­si­nes al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ir var­to­ji­mo ma­ži­ni­mo prie­mo­nes, nu­ma­ty­ti gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mą ir ki­ta.