Omonininkas Konstantinas Michailovas sėdės iki gyvos galvos
Iš­plės­ti­nė Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja an­tra­die­nį at­me­tė iki gy­vos gal­vos Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lo­je nu­teis­to bu­vu­sio omo­ni­nin­ko Kons­tan­ti­no Mi­chai­lo­vo ir jo ad­vo­ka­tų skun­dus.

LAT tei­sė­jai pa­tvir­ti­no anks­tes­nių teis­mų spren­di­mus, kad Me­di­nin­kų žu­dy­nės su­reng­tos vyk­dant so­vie­tų po­li­ti­ką, ku­rios tiks­las – iš­lai­ky­ti Lie­tu­vą So­vie­tų są­jun­gos su­dė­ty­je. K.Mi­chai­lo­vo aiš­ki­ni­mus, kad jis ne­da­ly­va­vo žu­dy­nė­se, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo ver­ti­ni­mu, pa­nei­gia su­rink­ti by­los duo­me­nys.

Šio teis­mo spren­di­mas ga­lu­ti­nis ir ne­skun­džia­mas. Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo iš­plės­ti­nė sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja nag­ri­nė­ja teis­mų pra­kti­kai reikš­min­gas by­las.

„Ne­ky­la abe­jo­nių, kad mui­ti­nės pos­tas už­pul­tas kaip ci­vi­li­nis ob­jek­tas“, – sa­kė tei­sė­jas Vy­tau­tas Ma­sio­kas.

Sau­lius Ver­sec­kas: reikš­min­gas spren­di­mas valstybei

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) iš­plės­ti­nei sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­jai at­me­tus nu­teis­to­jo Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lo­je Kons­tan­ti­no Mi­chai­lo­vo skun­dus, pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas sa­ko, kad pri­im­tas la­bai reikš­min­gas spren­di­mas vals­ty­bei – pa­ga­liau įvar­dy­ti kal­tie­ji as­me­nys.

Pro­ku­ro­ro ma­ny­mu, reikš­min­ga, kad kal­tė nu­sta­ty­ta teis­mo spren­di­mu, tai nė­ra pro­ku­ro­rų kal­ti­ni­mai ar spė­lio­ji­mai.

„Nus­ta­ty­ta jų kal­tė, nu­sta­ty­ti šių as­me­nų vei­ki­mo mo­ty­vai. Pa­ga­liau aiš­kiai pa­sa­ky­ta dėl šių as­me­nų vei­kos kva­li­fi­ka­ci­jos. Dėl to šis spren­di­mas la­bai reikš­min­gas ir tei­sės tai­ky­mo pra­sme. Šis Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo spren­di­mas yra la­bai svar­bus vi­sais as­pek­tais – tiek vals­ty­bei, tiek tei­sei, tiek, ma­nau, vi­sai vi­suo­me­nei“, – po nu­tar­ties pa­skel­bi­mo sa­kė vals­ty­bės kal­tin­to­jas by­lo­je pro­ku­ro­ras S.Ver­sec­kas.

S.Ver­sec­kas ma­no, kad šiuo spren­di­mu siun­čia­mas sig­na­las vi­suo­me­nei, jog ne­pai­sant su­dė­tin­gų įro­di­nė­ji­mo są­ly­gų, il­go lai­ko, tei­sin­gu­mas nu­ga­li, kal­ti as­me­nys nu­tei­sia­mi ir tu­rės at­lik­ti baus­mę.

Perk­va­li­fi­kuo­ta byla

Per­nai bir­že­lio 6 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad K.Mi­chai­lo­vo veiks­mus iš nu­žu­dy­mo perk­va­li­fi­kuo­ja į nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui bei pa­lie­ka ga­lio­ti lais­vės at­ėmi­mo iki gy­vos gal­vos baus­mę. Perk­va­li­fi­kuo­ti veiks­mus pra­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Lat­vi­jos pi­lie­tį K.Mi­chai­lo­vą 2007 me­tų lap­kri­čio 28 die­ną su­lai­kė Lat­vi­jos tei­sė­sau­ga, rem­da­ma­si Lie­tu­vos iš­duo­tu Eu­ro­pos areš­to or­de­riu. Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je jis lai­ko­mas nuo 2008-ųjų sau­sio. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad tei­sia­ma­sis yra įgi­jęs ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę.

Iš K.Mi­chai­lo­vo Lie­tu­vos vals­ty­bės nau­dai pri­teis­ta 653 tūkst. 850 eu­rų pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti.

By­lo­je nu­sta­ty­ta, kad K.Mi­chai­lo­vas, dirb­da­mas So­vie­tų są­jun­gos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vi­daus ka­riuo­me­nės ypa­tin­go­sios pa­skir­ties mi­li­ci­jos bū­rio (OMON) mi­li­ci­nin­ku, veik­da­mas šio bū­rio va­do Čes­la­vo Mly­ni­ko su­bur­to­je or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, kar­tu su to pa­ties bū­rio mi­li­ci­nin­kais And­re­ju­mi Lak­tio­no­vu ir Alek­sand­ru Ry­žo­vu, ty­čia nu­žu­dė tar­ny­bos par­ei­gas vyk­džiu­sius Lie­tu­vos mui­ti­nės ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nus An­ta­ną Mus­tei­kį, Sta­nis­lo­vą Or­la­vi­čių, Ri­čar­dą Ra­ba­vi­čių, Al­gir­dą Kaz­laus­ką, Juo­zą Ja­no­nį, Al­gi­man­tą Juo­za­ką ir Min­dau­gą Ba­la­va­ką bei pa­si­kė­si­no nu­žu­dy­ti To­mą Šer­ną.

Nuo­spren­dy­je ra­šo­ma, kad 1991 me­tų lie­pos 30-osios ry­tą Ry­gos OMON va­das Čes­la­vas Mly­ni­kas spe­cia­lių­jų gru­pių „Del­ta-1“, „Del­ta-2“ mi­li­ci­nin­kams da­vė nu­ro­dy­mą ruo­štis ke­lio­nei į Vil­nių, lie­pė pa­siim­ti ne­per­šau­na­mų lie­me­nių, gink­lų, sprog­me­nų. Omo­ni­nin­kai pa­siė­mė jo­kio­se aps­kai­to­se ne­už­fik­suo­tus 7,62 mm ka­lib­ro au­to­ma­tus AKM, ku­rie bu­vo pa­grob­ti iš Ry­gos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos ir nau­do­ja­mi įvai­rio­se ope­ra­ci­jo­se.

Gink­luo­tės kon­vo­ja­vi­mas iš Vil­niaus te­bu­vo ofi­cia­li ke­lio­nės dings­tis. Iš vie­nuo­li­kos ry­gie­čių, skir­tin­gu lai­ku at­vy­ku­sių dviem au­to­mo­bi­liais, Vil­niaus OMON ba­zė­je Va­la­kam­piuo­se pa­si­li­ko sep­ty­ni – li­ku­sie­ji tą pa­tį va­ka­rą grį­žo na­mo.