Olimpinis komitetas užsisklendžia
Po tri­jų sa­vai­čių vyk­sian­čiuo­se Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) pre­zi­den­to rin­ki­muo­se te­bus vie­nin­te­lė kan­di­da­tė – da­bar­ti­nė va­do­vė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė. LTOK, pa­kei­tęs įsta­tus ir ap­ri­bo­jęs olim­pie­čių da­ly­va­vi­mą sa­vo val­dy­me, už­kir­to ke­lius šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­to pos­to siek­ti to­kioms as­me­ny­bėms, kaip olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­gi­li­jus Alek­na, ku­ris prieš ket­ve­rius me­tus ža­dė­jo skaid­rin­ti ko­mi­te­to veik­lą.

Spa­lio 7-ąją vyk­sian­čių LTOK pre­zi­den­to rin­ki­mų re­zul­ta­tas aiš­kus jau da­bar: nors pa­gal nau­juo­sius or­ga­ni­za­ci­jos įsta­tus į šį pos­tą teo­riš­kai ga­lė­jo pre­ten­duo­ti 64 as­me­nys – LTOK Ge­ne­ra­li­nės asamb­lė­jos man­da­tą ga­vę de­le­ga­tai, olim­pi­nio ju­dė­ji­mo at­sto­vai iš­kė­lė vie­nin­te­lės D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės kan­di­da­tū­rą.

„Pa­gal nau­jus LTOK įsta­tus, rin­ki­muo­se ne­ga­li da­ly­vau­ti bet kas iš gat­vės – žmo­gus pri­va­lo bū­ti bent LTOK Ge­ne­ra­li­nės asamb­lė­jos na­rys, o jį iš­kel­ti pri­va­lo pen­kios spor­to or­ga­ni­za­ci­jos, pri­pa­žin­tos LTOK“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė šį pa­va­sa­rį LTOK Ge­ne­ra­li­nė­je asamb­lė­jo­je Ne­prik­lau­so­mos rin­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vu iš­rink­tas LTOK vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­rys, Spor­to drau­gi­jos „Žal­gi­ris“ ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Vy­tas Nė­nius.

Olim­pi­nis čem­pio­nas V. Alek­na, prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­siuo­se LTOK pre­zi­den­to rin­ki­muo­se me­tęs iš­šū­kį D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei, bet pra­lai­mė­jęs jai 14 bal­sų skir­tu­mu, tei­gė ma­nan­tis, kad da­bar­ti­nė or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vy­bė de­da vi­sas pa­stan­gas, siek­da­ma kuo la­biau ap­ri­bo­ti ga­li­mą kon­ku­ren­ci­ją. „A­ki­vaiz­džiai ma­ži­na­mas as­me­nų, ga­lin­čių kan­di­da­tuo­ti į LTOK pre­zi­den­tus, skai­čius. Pa­kei­ti­mai įsta­tuo­se lei­džia iš­veng­ti to­kių „ne­nu­ma­ty­tų kan­di­da­tų“, koks ta­pau aš 2012 me­tais. Pli­ka aki­mi ma­ty­ti, kad pa­sta­ruo­ju me­tu LTOK virs­ta už­da­ra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri, ga­li­ma sa­ky­ti, nie­kam ne­at­sis­kai­to, ir vi­suo­me­nė ne­ži­no, kas ten iš tie­sų vyks­ta“, – kal­bė­jo V. Alek­na.

Alinos Ožič nuotrauka

Ne­li­ko olim­pi­nių čempionų

Pa­gal nau­juo­sius LTOK įsta­tus, pri­im­tus šių me­tų pra­džio­je ir pa­tvir­tin­tus Tarp­tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to (TOK), ša­lies olim­pi­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je veiks 64 na­riai. Va­sa­rą vy­ku­sios LTOK Ge­ne­ra­li­nės asamb­lė­jos me­tu jais bu­vo pa­tvir­tin­tos 35 Lie­tu­vos olim­pi­nių spor­to ša­kų aso­cia­ci­jos, ke­tu­rios LTOK pri­pa­žin­tos ne­olim­pi­nių spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­jos, 12 olim­piz­mą pro­pa­guo­jan­čių su­si­vie­ni­ji­mų, 10 LTOK at­ku­ria­mo­sios dar­bo gru­pės na­rių. Taip pat – 3 olim­pie­čių at­sto­vai, nors anks­čiau ga­lio­ju­sia­me do­ku­men­te bu­vo nu­ma­to­ma, kad LTOK na­riais ga­li bū­ti Lie­tu­vos olim­pi­niai čem­pio­nai, tu­rin­tys įpa­rei­go­ji­mą iš or­ga­ni­za­ci­jos iš­ei­ti ne vė­liau kaip pra­ėjus trims olim­pia­doms po to, kai pa­sku­ti­nį kar­tą da­ly­va­vo žai­dy­nė­se.

D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės tei­gi­mu, olim­pie­čių da­ly­va­vi­mas or­ga­ni­za­ci­jos veik­lo­je bu­vo pa­ko­re­guo­tas at­siž­vel­giant į TOK įsak­mią nuo­ro­dą. Įtvir­ti­nus to­kį spren­di­mą, LTOK nau­juo­sius įsta­tus ren­gu­si dar­bo gru­pė nu­sta­tė olim­pie­čių at­sto­vų at­rin­ki­mo tvar­ką. „LTOK iš anks­to pa­skel­bė olim­pie­čių su­si­rin­ki­mą – ir lai­kraš­ty­je, ir per Olim­pie­čių aso­cia­ci­ją, nu­sta­tė kon­kre­čią da­tą, nu­ro­dė, kad bus ren­ka­mi olim­pie­čių de­le­ga­tai į LTOK“, – kal­bė­jo LTOK pre­zi­den­tė.

Į va­sa­ros pra­džio­je įvy­ku­sį su­si­rin­ki­mą, D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tės tei­gi­mu, su­si­rin­ko kiek dau­giau kaip 20 olim­pie­čių. Kaip ži­no­ma, 2012 me­tais Lon­do­ne vy­ku­sio­je olim­pia­do­je da­ly­va­vo 62 Lie­tu­vos at­sto­vai, 2008 me­tais Pe­ki­ne – 71 Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas. Sau­je­lė da­ly­vių at­rin­ko tris sa­vo de­le­ga­tus: leng­vaat­le­tę Aus­trą Sku­jy­tę, bai­da­ri­nin­ką Egi­di­jų Bal­čiū­ną ir pa­čią D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tę.

LTOK pre­zi­den­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­pa­ži­no, kad be šio olim­pie­čių spren­di­mo jos ga­li­my­bės vėl pre­ten­duo­ti į da­bar tu­ri­mą pos­tą bū­tų bu­vu­sios men­kos. Mat nau­juo­siuo­se įsta­tuo­se nu­ma­to­ma, kad kan­di­da­tas į šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tus tu­ri tu­rė­ti ne ma­žes­nį kaip ket­ve­rių me­tų LTOK na­rio sta­žą ar­ba at­sto­vau­ti LTOK na­riui, ku­ris bu­vo de­le­guo­tas ne ma­žiau kaip į ke­tu­rias ei­li­nes ge­ne­ra­li­nes asamb­lė­jas, tai yra da­ly­va­vo ke­tu­riuo­se me­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se. „Pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai – spa­lio 7 die­ną – vi­si LTOK na­riai bus ren­ka­mi iš nau­jo. Teo­riš­kai pre­ten­duo­ti į pre­zi­den­tus ga­li tik tie, ku­rie gau­na man­da­tą“, – sa­kė D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė.

Ne­ri­bos kadencijų

Gru­pės olim­pie­čių dė­ka pos­tą iš­sau­go­sian­čiai D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei nau­jie­ji įsta­tai at­vė­rė pla­čias val­džios for­ma­vi­mo ga­li­my­bes: juo­se nu­ma­to­ma, kad per­rink­ta LTOK pre­zi­den­tė iš Ge­ne­ra­li­nės asamb­lė­jos na­rių iš­kel­tų kan­di­da­tų ga­lės pa­si­rink­ti tris vi­cep­re­zi­den­tus, ge­ne­ra­li­nį se­kre­to­rių, iž­di­nin­ką bei vie­ną vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to na­rį – fak­tiš­kai vi­są LTOK va­do­vy­bę.

„Prin­ci­pas yra toks: jei­gu ją iš­ren­ka pre­zi­den­te, ji for­muo­ja sa­vo ko­man­dą. Ži­no­ma, jei­gu ne­bus iš­kel­ti jos no­ri­mi kan­di­da­tai, nie­ko ne­pa­da­ry­si, jai teks rink­tis iš pa­siū­ly­tų­jų. Bet aiš­ku (čia aš jau jums su­fle­ruo­ju) – jei­gu ji gal­vo­jo ir jos ko­man­da gal­vo­jo, tai jie vi­sus tuos as­me­nis, ku­riuos ji no­rės ma­ty­ti vi­cep­re­zi­den­tais, jau iš­kė­lė. So­li­da­riai su­ta­rė­me, kad mes į tai ne­si­gi­li­na­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Ne­prik­lau­so­mos rin­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vas V. Nė­nius.

Dėl nau­jų įsta­tų pos­tą grei­čiau­siai iš­sau­go­sian­čiai D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei at­si­ve­ria ir dar pla­tes­nės pers­pek­ty­vos – LTOK pa­grin­di­nia­me do­ku­men­te ir vėl ne­at­si­ra­do vie­tos nuo­sta­tai dėl or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­to ka­den­ci­jų ri­bo­ji­mo. „Dar­bo gru­pė­je bu­vo pa­siū­ly­mas jas ri­bo­ti, ta­čiau pa­si­ta­rę su tei­si­nin­kais nu­ta­rė­me to ne­da­ry­ti, siek­da­mi iš­lai­ky­ti olim­pi­nių spor­to fe­de­ra­ci­jų at­sto­va­vi­mo dau­gu­mą, kaip rei­ka­lau­ja TOK“, – aiš­ki­no D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė.

Tarp­tau­ti­nė­je olim­pi­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je lai­ko­ma­si ki­to pri­nci­po. Olim­pi­nė char­ti­ja nu­ma­to, kad TOK pre­zi­den­tas ga­li bū­ti ren­ka­mas dviem, iš­im­ties tvar­ka – trims ka­den­ci­joms. „Ne­pa­mirš­ki­me, kad TOK – vi­siš­kai ki­to­kia or­ga­ni­za­ci­ja. Mes re­mia­mės Olim­pi­ne char­ti­ja, de­rin­da­mi įsta­tus, ta­čiau ka­den­ci­jos nu­ma­ty­tos tik TOK pre­zi­den­tui, nes TOK nė­ra olim­pi­nių ko­mi­te­tų są­jun­ga, tai – fi­zi­nių as­me­nų or­ga­ni­za­ci­ja. Mums to­kios re­ko­men­da­ci­jos ne­bu­vo. Ka­dan­gi mes tu­ri­me ri­bo­tą na­rių skai­čių, tei­si­nin­kai pa­ta­rė ne­ri­bo­ti pre­zi­den­to ka­den­ci­jų, nes tai yra pa­pras­ti rin­ki­mai, vyks­tan­tys kas ket­ve­rius me­tus“, – ti­ki­no LTOK va­do­vė.

Aki­ra­ty­je – pinigai

Bu­vęs Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (KKSD) prie Vy­riau­sy­bės va­do­vas Kle­men­sas Rim­še­lis įsi­ti­ki­nęs, kad LTOK pre­zi­den­to rin­ki­mai „apk­li­juo­ja­mi“ pa­pil­do­mais rei­ka­la­vi­mais tam, kad prie or­ga­ni­za­ci­jos vai­ro lik­tų „se­no­ji gvar­di­ja“. „Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ro­do, kad LTOK gi­na­si nuo to­kių kan­di­da­tų, koks 2012 me­tais bu­vo V. Alek­na. Ką reiš­kia vien nuo­sta­ta, kad kan­di­da­tais ga­li bū­ti ke­tu­rio­se LTOK Ge­ne­ra­li­nė­se asamb­lė­jo­se, tai yra ke­tu­riuo­se me­ti­niuo­se su­si­rin­ki­muo­se, da­ly­va­vę as­me­nys? Tas pats bū­tų, jei ko­kios par­ti­jos įsta­tuo­se at­si­ras­tų punk­tas, kad kan­di­da­tuo­ti į pir­mi­nin­kus ga­li tik ke­tu­rių su­va­žia­vi­mų da­ly­vis. LTOK įve­da su­var­žy­mus, lei­džian­čius va­do­vy­bę for­muo­ti „sa­vų­jų ra­to“ pri­nci­pu, už­ti­kri­nan­čiu vi­du­je ra­my­bę ir ga­li­my­bę tar­pu­sa­vy­je su­si­tar­ti“, – tei­gė bu­vęs spor­to va­do­vas.

Jo ma­ny­mu, LTOK sie­kį už­sisk­lęs­ti nuo vi­suo­me­nės le­mia vi­sų pir­ma pi­ni­gi­niai klau­si­mai. Kaip jau ra­šė „Lie­tu­vos ži­nios“, Olim­pi­nis ko­mi­te­tas, iki šiol di­džią­ja da­li­mi fi­nan­suo­ja­mas iš par­amos, tei­kia­mos iš­skir­ti­nes są­ly­gas veik­lai iš vals­ty­bės ga­vu­sios lo­te­ri­jų bend­ro­vės „O­li­fė­ja“, ku­rio­je LTOK val­do 51 proc. ak­ci­jų, ar­šiai gi­na­si nuo ret­kar­čiais su­skam­ban­čių siū­ly­mų šį rė­mi­mą per­duo­ti vals­ty­bės biu­dže­to ži­nion.

„LTOK at­sto­vai – pa­var­dės vi­siems ži­no­mos – be­veik prieš kiek­vie­nus Sei­mo rin­ki­mus vaikš­ti­nė­ja ir pra­šo par­ti­nio su­si­ta­ri­mo, kad ne­bū­tų kei­čia­mas LTOK fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis. Tai reiš­kia, kad LTOK ir to­liau no­ri „mai­tin­tis“ „O­li­fė­jos“ ski­ria­ma 8 proc. par­ama, ku­rios skirs­ty­mo iš pri­nci­po nie­kas ne­kon­tro­liuo­ja. Bū­tent tvar­kos įve­di­mo LTOK la­biau­siai bi­jo“, – ste­bė­jo­si K. Rim­še­lis.

Apie tai, kad LTOK spren­di­mus iš tie­sų ga­lė­jo lem­ti su­si­rū­pi­ni­mas, kaip iš­sau­go­ti da­bar­ti­nį fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nį, „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė šios or­ga­ni­za­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Ar­vy­das Juo­zai­tis. „Vie­nas da­ly­kas yra la­bai aki­vaiz­dus, nors gal ir ne­tie­sio­giai su­si­jęs su įsta­tų kei­ti­mu. Po kiek­vie­nų Sei­mo rin­ki­mų ten­ka ke­le­rius me­tus su­gaiš­ti, sie­kiant par­la­men­ta­rams įro­dy­ti, kad LTOK nė­ra biu­dže­ti­nė įstai­ga, tai­gi nė­ra pra­smės iš jo ati­mti per „O­li­fė­ją“ ski­ria­mų lė­šų. Tie 8 proc., ku­rie „nu­krin­ta“ iš „O­li­fė­jos“, – tie­są sa­kant, vi­so la­bo 8 proc. – vi­si ir su­nau­do­ja­mi. Svar­bu, kad jų ne­paim­tų Sei­mas, nes kiek­vie­nas Sei­mas no­ri tai pa­da­ry­ti“, – kal­bė­jo jis.

Tuo, kad LTOK ven­gia at­vi­ru­mo, ypač su­si­ju­sio su or­ga­ni­za­ci­jos fi­nan­sa­vi­mu, ne­abe­jo­jo ir da­bar­ti­nis KKSD va­do­vas Edis Ur­ba­na­vi­čius. „Ko­dėl ne­sie­kia­ma at­vi­ru­mo? Yra daug prie­žas­čių. Vie­na jų – LTOK lė­šų skirs­ty­mo sis­te­ma, ne­tu­rin­ti aiš­kių vie­šų kri­te­ri­jų, dėl ko spor­to fe­de­ra­ci­jos tam­pa pri­klau­so­mos nuo spren­di­mų pri­ėmė­jų va­lios, tai­gi, LTOK va­do­vy­bės. Jei­gu esi pri­klau­so­mas nuo pi­ni­gų skirs­ty­to­jų, sa­vai­me su­pran­ta­ma, nie­ka­da jiems ne­prieš­ta­rau­si. Pats esu pa­siū­lęs D. Gu­dzi­ne­vi­čiū­tei pa­mąs­ty­ti apie aiš­kius bend­rus spor­to fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jus, bet su­lau­kiau at­sa­ky­mo, kad LTOK to ne­rei­kia, nes vi­si pa­ten­kin­ti esa­ma sis­te­ma“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė KKSD va­do­vas.