Oficialiai skelbiami kandidatai į Seimą
Penk­ta­die­nį ofi­cia­liai skel­bia­mi par­ti­jų bei koa­li­ci­jų kan­di­da­tai į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je ir vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, jie nuo šio mo­men­to įgy­ja tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Pa­sak Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vo Ze­no­no Vai­gaus­ko, kan­di­da­tų skai­čius dar ga­li šiek tiek su­ma­žė­ti, bet di­de­lių po­ky­čių są­ra­šuo­se ne­bus.

„Nuo penk­ta­die­nio įsi­ga­lio­ja spren­di­mas, vi­si im­uni­te­tai. To­liau dar kan­di­da­tų skai­čius ga­li ma­žė­ti, bet ne­smar­kiai. Kan­di­da­tų sta­tu­sas at­si­ran­da tik po ofi­cia­laus pa­skel­bi­mo, tei­si­nę ga­lią jis įgy­ja nuo penk­ta­die­nio“, – BNS sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ofi­cia­liai pa­skel­bus kan­di­da­tus iki pir­mo­jo nau­jai iš­rink­to Sei­mo po­sė­džio be Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­ti­ki­mo jie ne­ga­li bū­ti trau­kia­mi bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mi, ne­ga­li bū­ti ki­taip var­žo­ma jų lais­vė.

Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja 1416 kan­di­da­tų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Prieš ket­ve­rius me­tus kon­ku­ren­ci­ja bu­vo di­des­nė, tuo­met į vie­ną vie­tą par­la­men­te pre­ten­da­vo 13,6 kan­di­da­to.

Iš vi­so rin­ki­mų biu­le­te­ny­je dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je bus 14 są­ra­šų. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vaus rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Kad pa­tek­tų į Sei­mą, par­ti­ja tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­kė­jų bal­sų, koa­li­ci­jai bar­je­ras yra aukš­tes­nis – 7 pro­cen­tai.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.