Oficiali statistika: užsienyje gyvena per 600 tūkst. lietuvių
Už­sie­ny­je gy­ve­na per 619 tūkst. lie­tu­vių, kas penk­tas iš jų - Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ro­do ofi­cia­li sta­tis­ti­ka, ku­rią penk­ta­die­nį pa­skel­bė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

To­kie duo­me­nys gau­ti įver­ti­nus 2005-2014 me­tų pa­sau­lio vals­ty­bių gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­nis.

Su­ra­šy­mų duo­me­ni­mis, pa­sau­ly­je gy­ve­no 3,663 mln. lie­tu­vių: Lie­tu­vo­je – 3,043 mln. (83,1 proc.), už­sie­nio vals­ty­bė­se – 619,6 tūkst. (16,9 proc.).

Anot pra­ne­ši­mo, už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­no 257 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Kas penk­tas už­sie­nio lie­tu­vis gy­ve­no Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, kas sep­tin­tas – Ru­si­jo­je, kas de­šim­tas – Len­ki­jo­je. Po jų ri­kiuo­ja­si Ka­na­da (7,9 proc. vi­sų už­sie­nio lie­tu­vių), Vo­kie­ti­ja (7 proc.), Ai­ri­ja (6,4 proc.), Jung­ti­nės Vals­ti­jos (5,8 proc.) ir Lat­vi­ja (5,6 proc.).

„Jei ban­dy­tu­mė­me nu­pieš­ti por­tre­tą už­sie­ny­je gy­ve­nan­čio lie­tu­vio, tai yra dar­bin­go am­žiaus lie­tu­vis, iš­si­la­vi­nęs. Kaip mi­nė­jau, 33 proc. tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą. Lie­tu­viai už­sie­ny­je au­gi­na vai­kus - tai reiš­kia, kad jau au­ga jau­no­ji kar­ta. Dar kar­tą par­ody­ta, kad dau­giau­sia lie­tu­vių au­ga Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je“, - spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį sa­kė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Vi­li­ja La­pė­nie­nė.

Kaip in­for­ma­vo LRT, di­džiau­sia vai­kų iki 14 me­tų da­lis, ty­ri­mo duo­me­ni­mis, bu­vo Ai­ri­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Šve­di­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ir Nor­ve­gi­jo­je.

Spe­cia­lis­tai už­sie­nio lie­tu­viais pri­pa­ži­no as­me­nis, ku­rie ati­tin­ka bent vie­ną iš ke­tu­rių kri­te­ri­jų: yra Lie­tu­vos pi­lie­čiai, gi­mė Lie­tu­vo­je, yra lie­tu­vių tau­ty­bės ar­ba jų gim­to­ji kal­ba yra lie­tu­vių.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas dėl už­sie­nio lie­tu­vių krei­pė­si į 212 vals­ty­bių bei ga­vo at­sa­ky­mus iš 118 vals­ty­bių, 82 vals­ty­bės ne­at­sa­kė, dar 12 nu­ro­dė, jog jo­se ne­gy­ve­na lie­tu­viai.

Iš­sa­mius duo­me­nis apie už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skel­bia pir­mą kar­tą.