O.Šarmavičius atleidžiamas iš Valstybės tarnybos departamento vadovų
Il­ga­me­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Os­val­das Šar­ma­vi­čius at­lei­džia­mas iš par­ei­gų pa­si­bai­gus jo ka­den­ci­jai.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu, O.Šar­ma­vi­čius iš par­ei­gų tu­rė­tų bū­ti at­leis­tas nuo ki­to ket­vir­ta­die­nio.

O.Šar­ma­vi­čius Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tui su per­trau­ko­mis va­do­va­vo nuo 2002-ųjų. 2010-ai­siais iš par­ei­gų jis bu­vo at­leis­tas tuo­me­ti­nio vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Rai­mun­do Pa­lai­čio, bet 2011 me­tais teis­mas nu­ro­dė jį grą­žin­ti į par­ei­gas ir su­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja teis­mo nu­ro­dy­mą įvyk­dė.

Ne­pai­sant to, kad teis­mas nu­ro­dė O.Šar­ma­vi­čių grą­žin­ti į par­ei­gas, 2011 me­tų rug­sė­jį pir­mą­ją dar­bo die­ną jis pa­tei­kė at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą. Po Sei­mo rin­ki­mų pa­si­kei­tus po­li­ti­nei dau­gu­mai ir Vy­riau­sy­bei, 2013-ųjų sau­sį so­cial­de­mo­kra­tas vėl pa­skir­tas Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai.

Nuo 2013 me­tų Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tas pa­val­dus ne­be Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, o Vy­riau­sy­bei, to­dėl dėl jo at­lei­di­mo ir nau­jo va­do­vo sky­ri­mo spręs Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas.