O. Gazmanovas neįleistas į Lietuvą
Į Vil­nių at­skri­dęs Krem­liaus po­li­ti­ką pa­lai­kan­tis Ru­si­jos at­li­kė­jas Ole­gas Gaz­ma­no­vas ne­bu­vo iš­leis­tas iš oro uos­to. Ap­si­su­kęs na­mo, jis tvir­ti­no ta­rian­tis: „ne su­die“, o „i­ki pa­si­ma­ty­mo“. 

Va­kar vė­lai va­ka­re O. Gaz­ma­no­vas so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­da­li­jo nuo­trau­ka iš Vil­niaus oro uos­to ir pa­sis­kun­dė, kad yra ne­įlei­džia­mas į Lie­tu­vą. „E­su Lie­tu­vo­je, Vil­niaus oro uos­te. Ne­pai­sant ma­no Šen­ge­no vi­zos, su ku­ria ke­liau­jant, pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tai­syk­les, nė­ra sie­nų, ma­nęs ne­iš­lei­džia iš oro uos­to. Pa­si­ro­do, yra slap­tas Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų iš Ru­si­jos są­ra­šas. Sa­ko, kad iš anks­to gau­ti šio są­ra­šo ne­ga­li­ma, jo­kių įspė­ji­mų ne­at­siun­čia ir prie­žas­čių taip pat ne­aiš­ki­na, kad apie sa­vo sta­tu­są Ru­si­jos pi­lie­tis ga­lė­tų su­ži­no­ti tik oro uos­te po at­vy­ki­mo. At­skri­dai, ir nuo var­tų ap­si­suk at­gal“, – ra­šė at­li­kė­jas.

O. Gaz­ma­no­vo tei­gi­mu, tai – niek­šiš­ka sis­te­ma. Ru­sų dai­ni­nin­kas aiš­ki­no, kad mui­ti­nės par­ei­gū­nas jam ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti, ko­dėl jo ne­įlei­džia į ša­lį. „Dėl to jam ypa­tin­gai ne­pa­to­gu ir jis su­si­ne­pa­to­gi­nęs aiš­ki­na, kad jis ma­ne ger­bia ir ma­no dai­nos jam pa­tin­ka, bet nuo jo nie­kas ne­prik­lau­so ir t.t. Pa­sa­kiau jam, kad su­pran­tu – tar­ny­ba. Aš pats par­ei­gū­nas“, – dės­tė O. Gaz­ma­no­vas.

Taip pat jis tvir­ti­no, kad prie jo oro uos­te pri­ėjo ne­to­lie­se vei­kian­čio vieš­bu­čio dar­buo­to­jos ir pa­pra­šė au­tog­ra­fų bei drau­ge nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti. O. Gaz­ma­no­vas tę­sė ra­šy­da­mas, kad dėl to jam dar la­biau pa­tin­ka Lie­tu­vos žmo­nės, o mū­sų Vy­riau­sy­bė jam – ypa­tin­gai bjau­ri, nes „su de­vi­zu ap­gin­ti gy­ven­to­jus nuo ža­lin­go Ru­si­jos kul­tū­ros po­vei­kio ban­do mus at­skir­ti“. „Ta­čiau mu­zi­ka ne­tu­ri sie­nų. Aš ne­sa­kau: „Su­die“! Sa­kau: „I­ki pa­si­ma­ty­mo, nuo­sta­bio­ji Lie­tu­va“, – ra­šė O. Gaz­ma­no­vas.

O. Gaz­ma­no­vas ak­ty­viai pa­lai­ko Krem­liaus po­li­ti­ką. Mi­nint Ru­si­jos Kons­ti­tu­ci­jos dvi­de­šimt­me­tį, Krem­liaus Di­džiuo­siuo­se rū­muo­se jis at­li­ko So­vie­tų Są­jun­gą šlo­vi­nan­čią dai­ną „Pa­ga­min­ta So­vie­tų Są­jun­go­je“, ku­rio­je „Pa­bal­ti­jį“ jis va­di­na sa­vo ša­li­mi. Pa­si­ro­dy­mas pri­bloš­kė ES am­ba­sa­do­rių Mask­vo­je Vy­gau­dą Ušac­ką, ku­ris tą­syk tei­gė, kad tai – akib­rokš­tas. Lie­tu­vos po­li­ti­kos eks­per­tai tai pa­va­di­no gė­din­ga pro­vo­ka­ci­ja ir po­li­ti­nės pro­pa­gan­dos da­li­mi.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­ei­gū­nai anks­čiau yra sa­kę, kad Lie­tu­va tu­ri su­da­riu­si ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų iš Ru­si­jos są­ra­šą, ku­riems ne­pai­sant Šen­ge­no vi­zų, sa­vo du­rų ne­at­vers.

Lat­vi­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) dar 2014 me­tais nu­spren­dė į ša­lį ne­įsi­leis­ti ag­re­so­riš­ka Krem­liaus re­to­ri­ka pra­bi­lu­sių Ru­si­jos dai­ni­nin­kų. Į va­di­na­mą­jį juo­dą­jį są­ra­šą ne­ri­bo­tam lai­kui Lat­vi­ja įtrau­kė Ru­si­jos dai­ni­nin­kus Ole­gą Gaz­ma­no­vą, Jo­si­fą Kob­zo­ną ir Alą Per­fi­lo­vą, ku­ri sce­no­je pri­sis­ta­to Va­le­ri­jos var­du. Lat­vi­jos URM tei­gi­mu, šie as­me­nys sa­vo žo­džiais ir veiks­mais pri­si­dė­jo pa­žei­džiant Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir su­ve­re­nu­mą.