O. Gazmanovas į „juodąjį sąrašą“ įtrauktas dėl Rusijos agresiją remiančios propagandos
Ru­si­jos at­li­kė­ją Ole­gą Gaz­ma­no­vą Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą įtrau­kė dėl pro­pa­gan­dos, re­mian­čios Ru­si­jos ag­re­si­ją kai­my­ni­nė­se ša­ly­se, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Bend­rais bruo­žais ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai dėl ag­re­sy­vios pro­pa­gan­dos, su­si­ju­sios su Ru­si­jos ag­re­sy­viais veiks­mais kai­my­ni­nė­se ša­ly­se“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čius sa­kė de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos apie drau­di­mą at­vyk­ti į Lie­tu­vą ne­ga­lin­tis teik­ti dėl duo­me­nų ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad jos par­ei­gū­nai Vil­niaus oro uos­te į Lie­tu­vą ne­įlei­do O.Gaz­ma­no­vo, pa­aiš­kė­jus, kad jis yra ne­pa­gei­dau­ja­mas ša­ly­je.

L.Lin­ke­vi­čius tei­gė ne­su­reikš­mi­nan­tis šio at­ve­jo, nes dėl įvai­rių prie­žas­čių šie­met pa­sie­nie­čiai į Lie­tu­vą iš vi­so ne­įlei­do per 2,7 tūkst. as­me­nų.

Ru­si­jos am­ba­sa­da Vil­niu­je in­ci­den­tą įver­ti­no ne­igia­mai.

„Ver­ti­na­me ne­igia­mai, nes tai mū­sų pi­lie­tis, ta­čiau kon­kre­čių prie­žas­čių, ko­dėl tai bu­vo pa­da­ry­ta, mes ne­tu­ri­me. Jis pats į mus ne­si­krei­pė“, – BNS sa­kė am­ba­sa­dos at­sto­vė spau­dai Na­dež­da Man­ži­na.

Ji tei­gė, kad Ru­si­ja šiuo me­tu ne­svars­to dėl ne­įleis­to O.Gaz­ma­no­vo reikš­ti dip­lo­ma­ti­nio pro­tes­to.

Iš Mask­vos į Vil­nių vė­lų tre­čia­die­nio va­ka­rą at­skri­dęs dai­ni­nin­kas tu­rė­jo Šen­ge­no vi­zą, ku­rią iš­da­vė Ita­li­ja.

65 me­tų O.Gaz­ma­no­vui leis­ta per­nak­vo­ti oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je esan­čia­me vieš­bu­ty­je, nes pa­sie­nie­čių pa­tal­po­se bu­vo as­me­nų, pa­sip­ra­šiu­sių prie­globs­čio.

Ket­vir­ta­die­nį prieš­piet iš Lie­tu­vos O.Gaz­ma­no­vas iš­vyks rei­su į Mask­vą, tei­gia VSAT.

L.Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­va ger­bia žo­džio lais­vę, bet ji nė­ra su­de­ri­na­ma su ka­ro pro­pa­gan­da.

„Mes ger­bia­me žo­džio lais­vę, bet yra tam ti­kros li­ni­jos, ku­rios ne­rei­kė­tų kirs­ti, kai kal­ba­me apie smur­to, ag­re­si­jos, ka­ro gar­bi­ni­mą. Tai pri­si­de­da prie es­ka­la­vi­mo – tai ne tik žo­džio lais­vė, bet ir kė­si­ni­ma­sis į na­cio­na­li­nį sau­gu­mą ir sta­bi­lu­mą“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

2013 me­tų gruo­dį Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja par­eiš­kė, kad So­vie­tų Są­jun­gą šlo­vi­nan­čią dai­ną per kon­cer­tą Vil­niu­je at­li­kęs O.Gaz­ma­no­vas kurs­to ne­san­tai­ką ir ro­do ne­pa­gar­bą Lie­tu­vos is­to­ri­jai.

„Tarp­tau­ti­nės tei­sės pa­žei­di­mas, vals­ty­bių oku­pa­ci­ja ir su­lau­žy­ti žmo­nių li­ki­mai ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mi jo­kiais in­ter­na­cio­na­lis­ti­niais lo­zun­gais“, – tuo­met tei­gė Lie­tu­vos URM.

Per kon­cer­tą Vil­niu­je O.Gaz­ma­no­vas at­li­ko dai­ną „Pa­ga­min­tas So­vie­tų Są­jun­go­je“. Jo­je skam­ba žo­džiai „U­krai­na ir Kry­mas, Bal­ta­ru­si­ja, Mol­do­va – tai ma­no ša­lis! Sa­cha­li­nas, Kam­čat­ka, Ura­lo kal­nai – tai ma­no ša­lis! Kras­no­da­ro kraš­tas, Si­bi­ras ir Pa­vol­gys, Ka­zachs­ta­nas, Kau­ka­zas, ir Pa­bal­ti­jys... Aš gi­miau So­vie­tų Są­jun­goj, pa­da­ry­tas aš SSSR!“.

So­vie­tams An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais oku­pa­vus Lie­tu­vą, į la­ge­rius ir trem­tį bu­vo iš­vež­ta 275 tūkst. lie­tu­vių, gy­vy­bės taip pat ne­te­ko dau­giau nei 20 tūkst. prieš so­vie­tų oku­pa­ci­ją ko­vo­ju­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų ir jų rė­mė­jų, skel­bia Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras.

Pats O.Gaz­ma­no­vas so­cia­li­nia­me tink­le par­ašė, kad apie tai, jog yra „juo­da­ja­me są­ra­še“, su­ži­no­jo tik at­vy­kęs į Vil­nių.

„Aš Lie­tu­vo­je, Vil­niaus oro uos­te. Ne­pai­sant to, kad tu­riu Šen­ge­no vi­zą, ku­ri, pa­gal ES įsta­ty­mus, pa­nai­ki­na vi­sas sie­nas, ma­nęs ne­iš­lei­džia iš oro uos­to. Pa­si­ro­do, yra slap­tas Lie­tu­vo­je ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų iš Ru­si­jos są­ra­šas. Sa­ko, kad są­ra­šų iš anks­to gau­ti ne­ga­li­ma ir jo­kių pra­ne­ši­mų ne­at­siun­čia, ir prie­žas­čių ne­paaiš­ki­na, kad apie sa­vo sta­tu­są Ru­si­jos pi­lie­tis ga­lė­tų su­ži­no­ti tik at­skri­dęs oro uos­te“, – tei­gia dai­ni­nin­kas.

To­kią sis­te­mą at­li­kė­jas pa­va­di­no niek­šiš­ka.

2014 me­tais O.Gaz­ma­no­vą į „juo­dą­jį są­ra­šą“ įtrau­kė kai­my­ni­nė Lat­vi­ją. Jam užd­raus­ta at­vyk­ti dėl „veiks­mų, pri­si­dė­ju­sių pa­žei­džiant Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir su­ve­re­nu­mą“.

Ru­si­jos URM: at­li­kė­jas ta­po po­li­ti­nių am­bi­ci­jų įkaitu

Į Lie­tu­vą ne­įleis­tas Ru­si­jos pop mu­zi­kos dai­ni­nin­kas Ole­gas Gaz­ma­no­vas ta­po smul­kių po­li­ti­nių am­bi­ci­jų įkai­tu, sa­ko Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vė.

„Po­pu­lia­rius kul­tū­ros vei­kė­jus pa­vers­ti sa­vo smul­kių, o iš tie­sų tai ne­svei­kų, po­li­ti­nių am­bi­ci­jų įkai­tais ir kurs­ty­ti an­ti­ru­siš­kas ais­tras, ne­tei­sin­ga, ne­oru ir ne­so­li­du“, – ket­vir­ta­die­nį Mask­vo­je sa­kė Ru­si­jos URM at­sto­vė Ma­ri­ja Za­cha­ro­va, ko­men­tuo­da­ma Ru­si­jos at­li­kė­jo ne­įlei­di­mą į Lie­tu­vą.

„Mes bū­ti­nai šį įvy­kį įtrauk­si­me į dvi­ša­lę dar­bot­var­kę“, – pri­dū­rė ji.