Nyderlandų gynybos ministrė domėjosi propagandos klausimais Lietuvoje
Lie­tu­vos ir Ny­der­lan­dų gy­ny­bos mi­nis­trai bei ka­riuo­me­nių va­dai pir­ma­die­nį su­si­ti­kę Vil­niu­je ap­ta­rė sau­gu­mo si­tua­ci­ją pa­sau­ly­je, pa­sta­ruo­sius te­ro­ris­ti­nius iš­puo­lius bei su­ta­rė dėl sklan­daus NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Var­šu­vo­je spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mo bū­ti­ny­bės.

Į Lie­tu­vą at­vy­kę Ny­der­lan­dų gy­ny­bos mi­nis­trė Jea­ni­ne Hen­nis– Plass­chaert ir ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las To­mas Mid­den­dor­pas per su­si­ti­ki­mą su kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Rai­mun­du Ka­rob­liu ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­du Jo­nu Vy­tau­tu Žu­ku ne­ma­žą jo da­lį sky­rė de­zin­for­ma­ci­jos klau­si­mui ap­tar­ti.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras R.Ka­rob­lis pri­sta­tė Ny­der­lan­dų gy­ny­bos mi­nis­trei ir ka­riuo­me­nės va­dui su­klas­to­tų nau­jie­nų at­ve­jus, ku­rie bu­vo nu­kreip­ti prieš Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tą NA­TO ba­ta­lio­ną, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Anot mi­nis­tro, Ru­si­ja ir to­liau ak­ty­viai tę­sia sa­vo pro­pa­gan­dą Lie­tu­vo­je, ta­čiau vi­suo­me­nės at­spa­ru­mas in­for­ma­ci­nėms at­akoms au­ga, be to, į šių at­akų de­kons­tra­vi­mą įsi­trau­kia ir ži­niask­lai­da.

„A­ki­vaiz­du, kad in­for­ma­ci­nių at­akų ne­įma­no­ma iš­veng­ti ir jų bus at­ei­ty­je. Ta­čiau tu­ri­me bū­ti pa­si­ren­gę jas at­rem­ti“, – sa­kė R.Ka­rob­lis.

Ny­der­lan­dų gy­ny­bos mi­nis­trė ir pa­ti itin do­mė­jo­si pro­pa­gan­dos klau­si­mais, kaip Lie­tu­va pa­si­ren­gu­si at­rem­ti in­for­ma­ci­nes at­akas.

Ny­der­lan­dų mi­nis­trė bei ka­riuo­me­nės va­das į Lie­tu­vą at­vy­ko ap­lan­ky­ti Ny­der­lan­dų ka­rių, ku­rie nuo šių me­tų pa­va­sa­rio tar­nau­ja Ruk­lo­je dis­lo­kuo­to­je NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je.

„La­bai ne­kan­tra­vau at­vyk­ti į Lie­tu­vą ap­lan­ky­ti sa­vo ka­rių, o esant to­kiai sau­gu­mo si­tua­ci­jai svar­bu, kad NA­TO są­jun­gi­nin­kės ir to­liau de­mons­truo­tų vie­ny­bę ir so­li­da­ru­mą“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma J.Hen­nis-Plass­chaert.

Lie­tu­vos ir Ny­der­lan­dų gy­ny­bos mi­nis­trai bei ka­riuo­me­nių va­dai pir­ma­die­nį iš­vy­ko į Ruk­lą, kur dis­lo­kuo­ta NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė gru­pė.

Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tam Vo­kie­ti­jos va­do­vau­jam NA­TO pa­jė­gų ba­ta­lio­nui Ny­der­lan­dai yra sky­rę apie 250 ka­rių. Kar­tu olan­dų ka­rai at­si­ga­be­no įvai­rios ka­ri­nės gink­luo­tės ir įran­gos: apie 40 įvai­rios ka­ri­nės tech­ni­kos: pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų CV 90, žval­gy­bos trans­por­to prie­mo­nių „Fen­nek“, trans­por­to prie­mo­nių „Bo­xer“, šar­vuo­tų re­mon­to eva­ka­vi­mo ma­ši­nų, kt.

NA­TO ba­ta­lio­no gru­pei pri­skir­ti Ny­der­lan­dų ka­riai – ne vie­nin­te­liai, šiuo me­tu dis­lo­kuo­ti Lie­tu­vo­je. Nuo sau­sio Ny­der­lan­dų ka­ri­nių oro pa­jė­gų kon­tin­gen­tas yra dis­lo­kuo­tas Šiau­liuo­se, iš kur su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „F-16“ vyk­do NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se. Be to, du Ny­der­lan­dų ka­riuo­me­nės at­sto­vai tar­nau­ja Vil­niu­je vei­kian­čia­me NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­te....