Nyderlandai prisidės prie NATO bataliono Lietuvoje
Ny­der­lan­dai ke­ti­na pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vo­je ku­ria­mo Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mo NA­TO ba­ta­lio­no, ku­ris dis­lo­kuo­ja­mas sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas sa­kė, kad to­kie pla­nai pa­skelb­ti pra­ei­tą mė­ne­sį vy­ku­sia­me NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me.

„Šiai die­nai tu­ri­me la­bai aiš­kų sig­na­lą iš Olan­di­jos, kad jie yra pa­si­ruo­šę. Tai bu­vo aiš­kiai iš­sa­ky­ta per gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak mi­nis­tro, dau­giau de­ta­lių apie olan­dų in­dė­lį ir ki­tų ša­lių įsi­trau­ki­mą ga­li pa­aiš­kė­ti ki­tą sa­vai­tę NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je.

Po vie­ną ba­ta­lio­ną, ku­rį su­da­ro iki tūks­tan­čio ka­rių, tu­rė­tų bū­ti dis­lo­kuo­ta Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, ba­ta­lio­nui Lie­tu­vo­je va­do­vaus Vo­kie­ti­ja, Lat­vi­jo­je – Ka­na­da, Es­ti­jo­je – Bri­ta­ni­ja, Len­ki­jo­je – Jung­ti­nės Vals­ti­jos.

Anot J.Ole­ko, šie pa­jė­gu­mai ku­ria­mi at­gra­sy­ti ag­re­so­rių ir pa­de­mons­truo­ti, kad „ban­dy­ti tes­tuo­ti NA­TO Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je yra vi­siš­kai bep­ro­tiš­ka“.

Mask­va kal­ti­na NA­TO, kad pa­jė­gų tel­ki­mas prie Ru­si­jos sie­nos di­di­na įtam­pą ir pa­žei­džia ka­ri­nę pu­siaus­vy­rą.

J.Ole­kas at­me­tė šiuos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad Al­jan­so pa­pil­do­mi pa­jė­gu­mai kaip tik at­ku­ria ba­lan­są, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Gru­zi­jo­je, Ukrai­no­je ir ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.

Ny­der­lan­dų am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ber­tas van der Lin­ge­nas BNS sa­kė šiuo me­tu ne­ga­lin­tis pa­tvir­tin­ti ša­lies pla­nų pri­si­dė­ti prie NA­TO ba­ta­lio­no Lie­tu­vo­je.