NVO vieningi dėl smurto prieš vaikus apibrėžimo
Tre­čia­die­nį pas Sei­mo pir­mi­nin­ką ap­si­lan­kę Ne­vy­riau­sy­bi­nių ša­lies or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) at­so­vai pri­ta­rė pla­nuo­ja­mam pa­tvir­tin­ti smur­to prieš vai­kus apib­rė­ži­mui, nors įsta­ty­mo reikš­mę ver­ti­na skir­tin­gai.

„Dėl smur­to apib­rė­ži­mo vi­si su­tin­ka, kad taip tu­ri bū­ti ir vis­kas“, – po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckien­tis.

Vis dėl­to skir­tin­gų vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai ne­vie­no­dai ver­ti­na per ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją pla­nuo­ja­mų pri­im­ti pa­tai­sų dėl smur­to prieš vai­kus drau­di­mo svar­bą.

„Jau ir da­bar yra drau­džia­ma muš­ti, nė­ra nie­kur lei­di­mo muš­ti, nė­ra, o jei­gu dar bus pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ta, jei­gu bus aiš­kiai la­bai įvar­dy­ta – po­ky­čiai įvyks ne dėl to, kad apib­rė­ši­me, kad ne­ga­li­ma, nes es­mė yra ar apib­rėž­ti, ar spręs­ti prob­le­mą. Čia tur­būt ne­su­si­kal­ba­me, nes daž­nai gal­vo­ja­me, kad tai, kaip apib­rė­ši­me, jau iš kar­to iš­sprę­si­me prob­le­mą. Ne, prob­le­mą iš­sprę­si­me ta­da, kai iš­sprę­si­me jos kil­mės prie­žas­tis (...). Vien apib­rė­ži­mas ži­nu­tę šiek tiek pa­liks, įga­lins gal­būt kur­ti ki­tas prie­mo­nes, ti­ki­mės ši­to re­zul­ta­to ir dėl to pri­ta­ria­me apib­rė­ži­mui, ti­ki­mės, kad tai ga­li at­ver­ti du­ris, bet vi­sa tai bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti ir iki šiol“, – aiš­ki­no Šei­mos ins­ti­tu­to at­sto­vė Jo­lan­ta Ra­mo­nie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad kal­bė­da­mi apie smur­to prieš vai­kus ver­ti­ni­mą vi­suo­me­ni­nin­kai nė­ra pa­si­da­li­ję į dvi sto­vyk­las. Ta­čiau Par­amos vai­kams cen­tro psi­cho­lo­gė Ie­va Da­niū­nai­tė ma­to di­des­nę pa­tai­sų reikš­mę.

„Man at­ro­do, yra svar­bu apib­rėž­ti vi­są smur­tą: tiek psi­cho­lo­gi­nį, tiek fi­zi­nį, tiek sek­sua­li­nį, tiek ne­prie­žiū­rą, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, nes apib­rė­ži­mas įsta­ty­me duo­da vi­siems ži­nią: tiek vi­suo­me­nei, tie tė­vams, tiek vai­kams, tiek spe­cia­lis­tams – kad tai yra drau­džia­mas ir ne­tin­ka­mas el­ge­sys. Jei­gu šei­ma su­si­du­ria su su­nku­mais auk­lė­da­ma vai­kus, ji tu­ri gau­ti pa­gal­bą. Man at­ro­do, tai taip pat di­de­lė pa­gal­ba ir at­spir­tis tar­ny­boms, sie­kian­čios ap­sau­go­ti vai­kus ir teik­ti pa­gal­bą. Tai yra kaip rė­mas, kai tu ži­nai, kas yra ne­be­leis­ti­na ir ka­da tau rei­kia įsi­kiš­ti – ne­lau­ki, kol vai­kas bus ne­be­gy­vas. Tam ir rei­ka­lin­gi apib­rė­ži­mai“, – žur­na­lis­tams dės­tė I.Da­niū­nai­tė.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­si par­la­men­ta­rė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė sa­kė, kad už smur­tą prieš vai­kus bus nu­ma­ty­tos įvai­rios sank­ci­jos ir ne iš kar­to vai­kai bus pa­ima­mi iš šei­mos.

„Už kiek­vie­ną smur­to prieš vai­ką at­ve­jį at­sa­ko­my­bė bus tai­ko­ma in­di­vi­dua­liai – pri­klau­so­mai nuo kon­kre­taus smur­to su­nku­mo ir po­vei­kio vai­kui. Tai ga­li bū­ti po­vei­kio prie­mo­nės, to­kios kaip šei­mos įpa­rei­go­ji­mas lan­ky­tis tė­vys­tės kur­suo­se ar kon­sul­tuo­tis su psi­cho­lo­gu ar pan. Ga­li bū­ti tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė ir su­nkiau­siais at­ve­jais bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­rė.

Šei­mos ins­ti­tu­to at­sto­vė J.Ra­mo­nie­nė sa­kė, kad la­bai svar­bu tė­vus švies­ti, jog vai­kus ga­li­ma auk­lė­ti ne tik smur­tu.

„Tai ne­bu­vo šio mū­sų su­si­ti­ki­mo ob­jek­tas ap­tar­ti, kiek ga­li­ma su­duo­ti, kad jau vai­kai bū­tų pa­ima­mi ar­ba (tė­vai) bau­džia­mi pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Čia jau yra įsta­ty­mo pro­jek­to to­li­mes­nio svars­ty­mo ke­lias (...). Pa­kel­tas bal­sas ar­ba pliaukš­te­lė­ji­mas daž­niau­siai yra iš ne­ži­no­ji­mo, kad ga­li­ma pa­da­ry­ti ki­taip“, – taip pat sa­kė vi­suo­me­ni­nin­kė.

Va­sa­rio 14 die­ną Sei­me ren­gia­ma ne­ei­li­nė se­si­ja svars­ty­ti įsta­ty­mų pa­tai­soms, su­si­ju­sioms su vai­kų tei­sių ap­sau­ga. Tarp jų bus svars­to­mas siū­ly­mas užd­raus­ti fi­zi­nes baus­mes vai­kams.

Ne­ei­li­nė Sei­mo se­si­ja su­šauk­ta 82 par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va po ma­ža­me­čio mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sio smur­to pro­trū­kio Kė­dai­niuo­se.

Po il­gų dis­ku­si­jų So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­siek­tas su­ta­ri­mas dėl šio įsta­ty­mo for­mu­luo­čių – fi­zi­nės baus­mės bū­tų įvar­di­ja­mos kaip smur­tas prieš vai­ką ir jos bū­tų drau­džia­mos, jis jau re­gis­truo­tas par­la­men­te.

Pa­gal pa­siū­ly­mą, fi­zi­nis smur­tas apib­rė­žia­mas kaip „tie­sio­gi­niai ar ne­tie­sio­gi­niai ty­či­niai fi­zi­niai veiks­mai prieš vai­ką, taip pat fi­zi­nės baus­mės, su­ke­lian­tys tam vai­kui skaus­mą, ža­lą ar­ba pa­vo­jų jo gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai ar ža­lą gar­bei ir oru­mui“.

Kaip psi­cho­lo­gi­nis smur­tas apib­rė­žia­mas nuo­la­ti­nis vai­ko tei­sės į in­di­vi­dua­lu­mą pa­žei­di­nė­ji­mas, že­mi­ni­mas, pa­ty­čios, gąs­di­ni­mas, bū­ti­nos vai­ko rai­dai veik­los trik­dy­mas, aso­cia­laus el­ge­sio ska­ti­ni­mas ar ki­to­kia ne­fi­zi­nio kon­tak­to elg­se­na, su­ke­lian­tys ža­lą ir ar pa­vo­jų vai­ko gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai, ar ža­lą gar­bei ir oru­mui.

Dar vie­na smur­to for­ma, ne­prie­žiū­ra, bū­tų nuo­la­ti­nis vai­kui bū­ti­nų fi­zi­nių, emo­ci­nių ir so­cia­li­nių po­rei­kių ne­ten­ki­ni­mas ar ap­lai­dus ten­ki­ni­mas, su­ke­lian­tis ža­lą ar pa­vo­jų vai­ko gy­vy­bei, svei­ka­tai, rai­dai. Sek­sua­li­nis smur­tas apib­rė­žia­mas kaip sek­sua­li­niai veiks­mai su vai­ku, iš­nau­do­ji­mas por­nog­ra­fi­jai ir t.t.

Sei­me jau ne vie­ną kar­tą bu­vo ban­do­ma įtvir­tin­ti drau­di­mą vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Da­lis par­la­men­ta­rų prieš­ino­si siū­ly­mui ar­gu­men­tuo­da­mi, kad tai bū­tų ki­ši­ma­sis į šei­mos gy­ve­ni­mą, ne­lei­sian­tis tė­vams sa­vo nuo­žiū­ra auk­lė­ti vai­kų.