NVO kritikuoja V. P. Andriukaitį
Dau­giau nei 20 svei­ka­tos sri­ty­je vei­kian­čių tarp­tau­ti­nių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų šią sa­vai­tę par­eiš­kė apie pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Al­ko­ho­lio ir svei­ka­tos fo­ru­mo, ku­ris tei­kia re­ko­men­da­ci­jas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK).

Toks žings­nis mo­ty­vuo­ja­mas už svei­ka­tą at­sa­kin­go eu­ro­ko­mi­sa­ro Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio po­zi­ci­ja dėl to­les­nės ES al­ko­ho­lio ža­los pre­ven­ci­jos po­li­ti­kos, ku­rią nu­ma­to­ma apib­rėž­ti pla­tes­nė­je stra­te­gi­jo­je.

„ES al­ko­ho­lio po­li­ti­kos in­kor­po­ra­vi­mas į pla­tes­nę ne­už­kre­čia­mų­jų li­gų pre­ven­ci­jos prog­ra­mą ne­leis tin­ka­mai spręs­ti al­ko­ho­lio su­ke­lia­mos ža­los Eu­ro­po­je“, - sa­ko­ma vi­suo­me­ni­nin­kų par­eiš­ki­me, ku­ria­me iš­sa­ko­mas ke­ti­ni­mas pa­lik­ti ES Al­ko­ho­lio ir svei­ka­tos fo­ru­mą.

Eu­ro­pos me­di­ci­nos stu­den­tų aso­cia­ci­jos (EM­SA) var­du par­eiš­ki­mą pa­si­ra­šiu­si šios or­ga­ni­za­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tė Kris­ti­na Mic­ke­vi­čiū­tė BNS sa­kė, kad vi­suo­me­ni­nin­kai mi­nė­ta­me fo­ru­me jau­tė­si ne­išk­lau­sy­ti.

„Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos iš­siun­tė ši­tą pe­ti­ci­ją dėl to, kad fo­ru­me jau ke­le­tą me­tų vy­ko dis­ku­si­jos apie nau­ją ES al­ko­ho­lio stra­te­gi­ją. Ge­gu­žės 18 die­ną bu­vo mū­sų su­si­rin­ki­mas, ku­rį ini­ci­ja­vo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ir ta­me su­si­rin­ki­me ko­mi­sa­ras V.P.And­riu­kai­tis tie­siog tru­pu­tė­lį, sa­ky­ki­me, nu­vy­lė ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Nes mums bu­vo ža­dė­ta, kad į mū­sų pra­šy­mus bus at­siž­velg­ta ir nau­ja stra­te­gi­ja dėl al­ko­ho­lio Eu­ro­pos mas­tu bus pra­dė­ta, bet mes su­pra­to­me iš EK, kad (...) nau­jo­vių, ku­rias no­rė­jo­me ma­ty­ti ES al­ko­ho­lio stra­te­gi­jo­je, ne­bu­vo įtrauk­ta“, - aiš­ki­no ji.

K.Mic­ke­vi­čiū­tė ne­at­sa­kė, į ko­kius kon­kre­čius vi­suo­me­ni­nin­kų pa­siū­ly­mus ne­at­siž­vel­gė EK, tik pa­brė­žė, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „no­rė­tų ei­ti į šiek tiek ki­to­kį dia­lo­gą su EK ne­gu yra vys­to­mas da­bar“.

„Tie­siog mes ne­no­ri­me, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tu­rė­tų ma­žes­nį ar men­ka­ver­tiš­kes­nį bal­są, mes no­ri­me ly­gių tei­sių, no­ri­me, kad bū­tų at­siž­velg­ta į, mū­sų nuo­mo­ne, svar­bes­nius as­pek­tus, to­kius kaip žmo­nių, vi­suo­me­nės svei­ka­ta (...). Aš ne­sa­ky­čiau, kad nau­ja stra­te­gi­ja yra iš­sa­ky­ta in­dus­tri­jos, tie­siog mes jau­čia­me, kad nė­ra pil­nai iš­pil­do­mi mū­sų lū­kes­čiai“, - tei­gė ji.

V.P.And­riu­kai­tis sa­vo ruo­žtu gi­na prieš­iš­kai vi­suo­me­ni­nin­kų įver­tin­tus ke­ti­ni­mus dėl pla­nuo­ja­mos nau­jos stra­te­gi­jos.

„Mes tu­ri­me su­stip­rin­ti, su­in­ten­sy­vin­ti dar­bą, ka­dan­gi ES mas­tu al­ko­ho­lio var­to­ji­mas yra la­bai di­de­lis. ES yra ly­de­rė var­to­jant al­ko­ho­lį, pa­ly­gin­ti su Jun­gi­nė­mis Vals­ti­jo­mis, Ka­na­da, Aus­tra­li­ja ir ki­to­mis pa­na­šios kul­tū­ri­nės ap­lin­kos ša­li­mis. Čia vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad rei­kia ma­žin­ti var­to­ji­mą, bet šiuo at­ve­ju tai tu­ri bū­ti įgy­ven­di­na­ma per vi­sus sek­to­rius - į al­ko­ho­lio po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą tu­ri bū­ti įsi­trau­kęs ir že­mės ūkio sek­to­rius, ir eko­no­mi­kos sek­to­rius, ir so­cia­li­nis sek­to­rius, ir įvai­rūs di­rek­to­ra­tai EK ly­giu. Ir ša­lių na­rių vy­riau­sy­bių pa­stan­gos tu­ri apim­ti tarp­sek­to­ri­nes prie­mo­nes“, - BNS sa­kė ko­mi­sa­ras.

Šią sa­vai­tę vi­suo­me­ni­nin­kams iš­pla­ti­nus par­eiš­ki­mą dėl pa­si­trau­ki­mo iš ES Al­ko­ho­lio ir svei­ka­tos fo­ru­mo, V.P.And­riu­kai­tis sa­kė, kad vi­suo­me­ni­nin­kai ir anks­čiau yra iš­sa­kę no­rą su EK dis­ku­tuo­ti be pra­mo­nės at­sto­vų ir tai ga­li bū­ti ban­dy­mas tai pa­siek­ti.

„Bet tu­ri bū­ti at­vi­ras dis­ku­si­jų sta­las, kad in­dus­tri­ja gir­dė­tų ar­gu­men­tus, kad bū­tų ga­li­ma spaus­ti in­dus­tri­ją at­si­sa­ky­ti rin­ko­da­ros prie­mo­nių, ku­rios di­di­na al­ko­ho­lio par­da­vi­mus“, - įsi­ti­ki­nęs ko­mi­sa­ras.

Jis taip pat sa­kė, kad dar nė­ra nu­spręs­ta, kaip at­ro­dys nau­jas do­ku­men­tas.

„EK ly­giu šis pro­ce­sas dar tik pra­dė­tas nag­ri­nė­ti. Ar nau­jas do­ku­men­tas va­din­sis stra­te­gi­ja, ar re­ko­men­da­ci­niu do­ku­men­tu, ar dar ki­taip, kol kas ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kol nė­ra pri­im­to ko­le­gi­jos spren­di­mo. Aš pats ma­nau as­me­niš­kai, kad rei­kia kur­ti vi­sų ri­zi­kos veiks­nių val­dy­mo stra­te­gi­ją: tai apim­tų al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, ta­ba­ko, mi­ty­bos, stre­so val­dy­mo, fi­zi­nio ne­ak­ty­vu­mo, nu­tu­ki­mo ir taip to­liau, ir tu­rė­ti su­bstra­te­gi­jas“, - aiš­ki­no ko­mi­sa­ras.