NVO daro įtaką, bet atsiskaito nepakankamai
Treč­da­lis (33 proc.) Lie­tu­vos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus sie­kė pa­veik­ti po­li­ti­kų spren­di­mus, ta­čiau ma­žiau nei pu­sė (46 proc.) apie tai pra­ne­šė vie­šai, ro­do „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) už­sa­ky­mu at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi NVO at­sto­vų apk­lau­sa.

Di­džio­ji dau­gu­ma NVO tei­gia tei­sė­kū­ro­je da­ly­vau­jan­tys sėk­min­gai: 79 proc. apk­laus­tų­jų tvir­ti­na, kad į jų pa­siū­ly­mus bu­vo at­siž­velg­ta.

Pa­sak or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios tei­kė pa­siū­ly­mus spren­di­mų pri­ėmė­jams, daž­niau­siai NVO įta­ką sie­kia da­ry­ti ofi­cia­liai pa­tei­kiant pa­sta­bas ren­gia­miems tei­sės ak­tų ar ofi­cia­lių do­ku­men­tų pro­jek­tams (70 proc.), da­ly­vau­jant ofi­cia­lio­se dar­bo gru­pė­se (68 proc.) ar­ba su­si­ti­ki­muo­se (66 proc.), pa­si­nau­do­jant pa­žin­ti­mis (50 proc.) ar­ba per ne­ofi­cia­lius su­si­ti­ki­mus (37 proc.).

Vis­gi NVO at­sto­vai pa­veik­ti spren­di­mus ban­do skaid­riau nei ša­lies vers­li­nin­kai, ku­rie, kaip ro­do 2015 m. TILS už­sa­ky­mu at­lik­ta apk­lau­sa, la­biau lin­kę nau­do­tis pa­žin­ti­mis (59 proc.), siū­ly­ti fi­nan­si­nį at­ly­gį (53 proc.), au­ko­ti ar­ba ki­taip rem­ti po­li­ti­nes par­ti­jas (53 proc.).

Daž­niau­siai pa­veik­ti spren­di­mus NVO sie­kia so­cia­li­nės po­li­ti­kos klau­si­mais (65 proc.), žmo­gaus tei­sių (48 proc.) ir švie­ti­mo sri­ty­se (42 proc.).

Treč­da­lis (38 proc.) NVO at­sto­vų tei­gia, kad daž­nai per ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas ne­tie­sio­giai re­mia­mos po­li­ti­nės par­ti­jos. Kas penk­tas (19 proc.) ma­no, kad NVO daž­nai yra pa­si­nau­do­ja­ma ki­tų ša­lių įta­kai skleis­ti.

„Džiau­giuo­si, kad vis dau­giau NVO su­pran­ta, kad skaid­ru­mo sto­ka su­ku­ria ter­pę pikt­nau­džia­vi­mui ir ken­kia jų re­pu­ta­ci­jai, to­dėl sie­kia aiš­kiai pa­pa­sa­ko­ti apie sa­ve gy­ven­to­jams. Pa­vyz­džiui, prie mū­sų šiuo me­tu ku­ria­mo vie­šo NVO re­gis­tro „NVO At­la­sas“ jau sa­va­no­riš­kai pri­si­jun­gė dau­giau nei 1 300 or­ga­ni­za­ci­jų“, – sa­ko TILS va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

NVO at­sto­vų apk­lau­są TILS už­sa­ky­mu 2015 m. lap­kri­čio mėn. at­li­ko so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų bend­ro­vė „Vil­mo­rus“.

Iš vi­so apk­laus­ti 646 NVO dir­ban­tys as­me­nys.