Nužudyto keturmečio patėvis buvo apklaustas specialiuoju liudytoju
Per­nai lap­kri­tį pra­dė­jus pir­mą­jį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo smur­to prieš ma­ža­me­tį Kė­dai­niuo­se jo pa­tė­vis apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju, ta­čiau smur­to ne­nus­ta­ty­ta, sa­ko Kau­no aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Da­rius Žu­kaus­kas.

„Pa­tė­vis iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju“, – pir­ma­die­nį per Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dį sa­kė vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ras.

Jis tvir­ti­no, kad gau­tas pra­ne­ši­mas apie ga­li­mą smur­tą prieš vai­ką tir­tas rim­tai.

Ki­ta ver­tus, jis pri­pa­ži­no, kad pats nu­ken­tė­ju­sy­sis – ma­ža­me­tis – ne­bu­vo apk­laus­tas da­ly­vau­jant psi­cho­lo­gui.

„I­ki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gų par­ei­gū­nai, tiek ir pro­ku­ro­ras, ku­ris or­ga­ni­za­vo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju ne­ma­tė bū­ti­nu­mo apk­laus­ti vai­ką. Jie ver­ti­no pa­teik­tus duo­me­nis, bu­vo apk­laus­ti liu­dy­to­jai, apk­laus­ta ap­lin­ka, ir tie­siog pri­im­tas pro­ce­si­nis spren­di­mas. (...) Bu­vo pa­ti­kė­ta ver­si­ja, kad vai­kas su­si­ža­lo­jo pats“, – sa­kė ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Kau­no apy­gar­dos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Da­rius Val­ka­vi­čius.

D.Žu­kaus­kas tei­gė, kad vos ga­vus pra­ne­ši­mą apie ga­li­mą smur­tą ir nu­vy­kus į dar­že­lį ber­niu­kas ne­pat­vir­ti­no, kad bu­vo mu­ša­mas na­muo­se. Jis ne­va pa­sa­ko­jo, kad pa­tė­vis jam per­ka ma­ši­nė­lių, jie ge­rai su­ta­ria. Tuo me­tu jau į dar­že­lį ir bu­vo at­vy­ku­si mo­ti­na.

Par­ei­gū­nas pa­brė­žė, kad ki­tų duo­me­nų apie ga­li­mą smur­tą šio­je šei­mo­je ne­bu­vo – anks­čiau ne­bu­vo pra­ne­ši­mų nei iš dar­že­lio, nei iš kai­my­nų, nei iš ar­ti­mų­jų.

„Ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad vai­kas bu­vo mu­ša­mas“, – sa­kė D.Žu­kaus­kas.

Po­li­ci­jos ty­rė­jas su pro­ku­ro­ru po aš­tuo­nių die­nų nu­spren­dė nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Pa­sak vy­riau­sio­jo ko­mi­sa­ro, jie rė­mė­si ir spe­cia­lis­to iš­va­da, kad ber­niu­ko su­ža­lo­ji­mai ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ti vai­kui nu­griu­vus ir at­si­tren­kus į bu­ką daik­tą.

Tuo me­tu Kė­dai­nių dar­že­lio, ku­rį lan­kė da­bar jau mi­ręs vai­kas, auk­lė­to­ja Ilo­na Ru­si­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad per­nai lap­kri­čio 23 die­ną ber­niu­kas jai pa­sa­kė, jog jį mu­šė pa­tė­vis.

Pa­sak auk­lė­to­jos, at­ves­tas į dar­že­lį ke­tur­me­tis bu­vo liūd­nas, o pa­skui pra­dė­jo ty­liai verk­ti. Verks­mas tru­ko il­gai, vai­kas ne­sa­kė, kas nu­ti­ko, kol I.Ru­si­lie­nė ne­ap­ti­ko gum­bo vai­ko gal­vo­je.

„Jis pa­sa­kė var­dą žmo­gaus, ku­ris jį mu­šė. Ši­to­kio­je si­tua­ci­jo­je nie­kas ne­su­me­luo­tų“, – tei­gė auk­lė­to­ja.

Po to auk­lė­to­ja apie ga­li­mą smur­tą pra­ne­šė dar­že­lio di­rek­to­rei, ši – po­li­ci­jai.

Tas pats ber­niu­kas pra­ėju­sią sa­vai­tę su­nkiai su­muš­tas mi­rė li­go­ni­nė­je. Čia jis at­ga­ben­tas iš na­mų Kė­dai­niuo­se. Vyks­tant iki­teis­mi­niui ty­ri­mui, vai­ko mo­ti­na su­im­ta sep­ty­nioms par­oms, pa­tė­viui skir­tas tri­jų mė­ne­sių su­ėmi­mas.

„Jei­gu šian­dien nė­ra vai­ko, va­di­na­si, ne vis­kas bu­vo at­lik­ta ge­rai“, – apie si­tua­ci­ją kal­bė­jo po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

Ki­ta ver­tus, jis sa­kė ma­nąs, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nai at­lik­da­mi mi­nė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dar­bą pa­da­rė tin­ka­mai.

L.Per­na­vas pra­ne­šė, kad vis dėl­to Kė­dai­nių po­li­ci­jo­je at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis ty­ri­mas, ar ti­krai vi­sas bu­vo pa­da­ry­ta.

„Mes iš­mo­ko­me pa­mo­ką po tra­ge­di­jos, kai vai­kai bu­vo į šu­li­nį įmes­ti. Ką mes šian­dien da­ro­me? Mes kal­ba­me, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ti­krai tu­ri bū­ti dau­giau gat­vė­se, jie tu­ri grei­čiau rea­guo­ti į to­kius įvy­kius, jie tu­ri di­des­nį dė­me­sį telk­ti į nu­ken­tė­ju­sį as­me­nį. Šian­dien aš dar ne­ga­liu pa­baig­ti po­li­ci­jos re­for­mos. Ko­dėl? Di­de­lis klau­si­mas. An­tra, mes siū­lė­me, kad to­kios by­los bū­tų ti­ria­mos daug ope­ra­ty­viau. Po­li­ci­ja per me­tus ti­ria maž­daug 80 tūkst. bau­džia­mų­jų by­lų, to­kių bau­džia­mų­jų by­lų tu­ri­me maž­daug 10 tūkst., siū­liau ir siū­lau, kad tai tu­ri bū­ti pri­ori­te­tas. Mes ga­li­me to­kias by­las tir­ti daug grei­čiau, ta­čiau į tai ne­at­siž­velg­ta“, – kal­bė­jo po­li­ci­jos va­do­vas.

„Jei­gu mes ir to­liau kal­bė­si­me, ir šian­dien gir­dė­jau la­bai daug klau­si­mų, kas at­sa­kin­gas, kas at­sa­kys, po kiek­vie­no to­kio įvy­kio su­ge­ba­me tik gal­vas ka­po­ti. Aš gal­vo­ju, kad rei­kia ne gal­vas ka­po­ti, o spręs­ti prob­le­mas iš es­mės“, – tvir­ti­no L.Per­na­vas.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Arū­nas Meš­ka in­for­ma­vo, kad vi­soms pro­ku­ra­tū­roms nu­ro­dy­ta per­žiū­rė­ti vi­sus per­nai nu­trauk­tus ar­ba at­si­sa­ky­tus pra­dė­ti iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl smur­to prieš vai­kus. Va­sa­rio pa­bai­go­je ža­da tu­rė­ti šio pa­ti­kri­ni­mo re­zul­ta­tus.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė Edi­ta Žio­bie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad par­ei­gū­nų nu­ro­do­ma sta­tis­ti­ka, kad per me­tus Lie­tu­vo­je nu­ken­tė­jo 1500 vai­kų, yra ne­tei­sin­gas. Anot jos, apk­lau­sos ro­do, kad 50 proc. vai­kų na­muo­se yra mu­ša­mi.