Nutraukiami skrydžiai į Šarm aš Šeichą
Po Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) re­ko­men­da­ci­jos iš Lie­tu­vos nu­trau­kia­mi skry­džiai į Egip­to ku­ror­tą Šarm aš Šei­chą. Be­veik pu­sė Egip­te esan­čių tu­ris­tų iš Lie­tu­vos bus par­skrai­din­ti sek­ma­die­nį.

Toks spren­di­mas pri­im­tas vyks­tant ty­ri­mui dėl avia­ka­tas­tro­fos, kai pra­ei­tą sa­vai­tę su­du­žo iš šio ku­ror­to pa­ki­lęs Ru­si­jos lėk­tu­vas. Va­ka­ruo­se įta­ria­ma, kad lėk­tu­ve bu­vo su­sprog­din­ta bom­ba.

Lie­tu­vos už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vės „Small Pla­net Air­li­nes“ Mar­ke­tin­go de­par­ta­men­to va­do­vas Si­mo­nas Bart­kus BNS sa­kė, kad sek­ma­die­nį į Lie­tu­vą par­skrai­dins 180 žmo­nių.

„Jau vis­kas su­dė­lio­ta taip, kad ten esan­čius sa­vo klien­tus par­skrai­din­si­me ir kol kas dau­giau į Šarm aš Šei­chą ne­skri­si­me“, – BNS sa­kė S.Bart­kus. Jo tei­gi­mu, „Small Pla­net Air­li­nes“ skry­džiai į ki­tą Rau­do­no­sios jū­ros ku­ror­tą Egip­te Hur­ga­dą ne­at­šau­kia­mi.

Jis pa­tvir­ti­no, kad iki sek­ma­die­nio „Small Pla­net Air­li­nes“ dar­buo­to­jai už­ti­krins mak­si­ma­lų sau­gu­mą, tu­ris­tams bus lei­džia­ma vež­tis ir ba­ga­žą. Tuo me­tu kai ku­rios oro bend­ro­vės sa­vo klien­tus skrai­dins tik su ran­ki­niu ba­ga­žu.

„Small Pla­net Air­li­nes“ taip pat at­liks Egip­to par­tne­rių veik­los au­di­tą. Pa­sak S.Bart­kaus, tai ga­li už­truk­ti ke­lias die­nas, si­tua­ci­ja bus įdė­miai ste­bi­ma.

Apie nu­trau­kia­mus skry­džius į Šarm aš Šei­chą penk­ta­die­nį pra­ne­šė ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai „No­va­tu­ras“ bei „Tez Tour“.

Lie­tu­vos skry­džių bend­ro­vės lėk­tu­vai iš Vil­niaus šį Egip­to ku­ror­tą pa­sie­kia iš Va­ka­rų pu­sės – virš Si­na­jaus pu­sia­sa­lio „Small Pla­net Air­li­nes“ ne­skrai­do jau be­veik me­tus.

URM re­ko­men­da­ci­jas su­griež­ti­no po pa­si­ta­ri­mo su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos, Tu­riz­mo de­par­ta­men­to at­sto­vais penk­ta­die­nį.

URM siū­lo be bū­ti­ny­bės ne­ke­liau­ti į Kai­rą, Alek­sand­ri­ją, Is­mai­li­ją, Port Sai­dą ir ki­tus di­džiuo­sius Egip­to mies­tus ir Ni­lo del­tos gy­ven­vie­tes, nes čia iš­lie­ka te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių, de­mons­tra­ci­jų ir su­si­rė­mi­mų su sau­gu­mo pa­jė­go­mis ti­ki­my­bė.

Dėl kri­mi­na­li­nių ir te­ro­ris­ti­nių gru­puo­čių veik­los sau­gu­mo pa­dė­tis yra ypač blo­ga Šiau­rės Si­na­jaus pro­vin­ci­jo­je, įskai­tant Ta­bos-Su­eco ke­lią, Ta­bos ku­ror­tą, to­dėl į Šiau­rės Si­na­jaus pro­vin­ci­ją ir Ta­bos ku­ror­tą, Va­ka­rų (Li­bi­jos) dy­ku­mą bei Si­vos oa­zę ke­liu iš Mar­sa Ma­truh, re­ko­men­duo­ja­ma ne­vyk­ti, tei­gia URM.

URM pa­ta­ria Egip­te esan­tiems as­me­nims bū­ti bud­riems, ste­bė­ti vie­ti­nės val­džios pra­ne­ši­mus, veng­ti ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­tų, vi­są lai­ką su sa­vi­mi tu­rė­ti as­mens do­ku­men­tą su nuo­trau­ka.

Ru­si­jos lėk­tu­vui su­du­žus šeš­ta­die­nį virš Egip­to Si­na­jaus pu­sia­sa­lio, žu­vo vi­si 224 juo skri­dę žmo­nės.