Nutraukiama leidyklos „Valstybės žinios“ veikla
Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja kreip­sis į Vy­riau­sy­bę, kad ši pri­im­tų nu­ta­ri­mą nu­trauk­ti lei­dyk­los „Vals­ty­bės ži­nios“ veik­lą.

To­kiam kan­ce­lia­ri­jos pra­šy­mui pri­ta­rė Sei­mo val­dy­ba.

„Se­niai bren­do tas spren­di­mas“, – BNS sa­kė par­la­men­to pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė tei­gia, kad vals­ty­bės įmo­nė Sei­mo lei­dyk­la „Vals­ty­bės ži­nios“ ne­bea­ti­tin­ka pa­grin­di­nės stei­gė­jo nu­sta­ty­tos funk­ci­jos – įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų sklai­dos.

Iki 2013 me­tų pa­bai­gos po­pie­ri­nia­me lei­di­ny­je „Vals­ty­bės ži­nios“ bū­da­vo skel­bia­mi įsta­ty­mai ir ki­ti tei­sės ak­tai. Pri­ėmus Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mą, vi­si pri­im­ti tei­sės ak­tai įsi­ga­lio­ja pa­skel­bus juos ne­be „Vals­ty­bės ži­nio­se“, o vie­šai ir ne­mo­ka­mai prie­ina­ma­me elek­tro­ni­nia­me Tei­sės ak­tų re­gis­tre, ku­rį tvar­ko Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.

Taip pat įmo­nė pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą tam ti­krą in­for­ma­ci­ją apie vyk­do­mus vie­šuo­sius pir­ki­mus skel­bia lei­di­nio „Vals­ty­bės ži­nios“ prie­de „In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai“. Ta­čiau jau svars­to­mas pro­jek­tas at­si­sa­ky­ti ir šio rei­ka­la­vi­mo.

„Ka­dan­gi vals­ty­bės įmo­nė Sei­mo lei­dyk­la „Vals­ty­bės ži­nios“ ne­beat­lie­ka pa­grin­di­nės stei­gė­jo nu­ma­ty­tos funk­ci­jos – ne­vyk­do įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų sklai­dos, o taip pat at­siž­vel­gus į tai, kad įmo­nė nė­ra kon­ku­ren­cin­ga to­liau vyk­dy­ti veik­lą kaip pri­va­ti lei­dė­ja ir ženk­lus įmo­nės pa­ja­mų ma­žė­ji­mas to­liau ne­beuž­ti­krins įmo­nės są­nau­dų pa­den­gi­mo, tiks­lin­ga įmo­nės veik­lą nu­trauk­ti“, – tei­gia Sei­mo kanc­le­rė.

„Vals­ty­bės ži­nio­se“ šiuo me­tu dir­ba sep­ty­ni dar­buo­to­jai. Įmo­nė įsi­kū­ru­si sos­ti­nės cen­tre, gre­ta Sei­mo, ga­na nau­ja­me spe­cia­liai „Vals­ty­bės ži­nioms“ pa­sta­ty­ta­me pa­sta­te.

Kas bus su sep­ty­nių aukš­tų sta­ti­niu, Sei­mo pir­mi­nin­kė L.Grau­ži­nie­nė tei­gė dar ne­ži­nan­ti.

„Da­ly­je pa­sta­to da­bar dir­ba kan­ce­lia­ri­jos dar­buo­to­jai, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dir­ba. Gal­būt bus ga­li­my­bė su­teik­ti pa­tal­pas ki­toms Sei­mo pa­val­džioms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios nuo­mo­ja­si. Dar nė­ra ap­sisp­ren­di­mo“, – BNS sa­kė ji.

Pla­nuo­ja­ma, kad lik­vi­duo­tos lei­dyk­los tur­tą pe­rims Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja.