Nutraukė tyrimą dėl Vilniaus moksleivių dalyvavimo stovyklose Rusijoje
Pro­ku­ro­rai nu­trau­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Vil­niaus moks­lei­vių da­ly­va­vi­mo sto­vyk­lo­se Ru­si­jo­je, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Į­ver­ti­nus su­rink­tus duo­me­nis, Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­tro spe­cia­lis­tų pa­teik­tas iš­va­das, ki­tus gau­tus do­ku­men­tus ir kons­ta­ta­vus, kad nė­ra fak­ti­nių duo­me­nų, ku­rie pa­tvir­tin­tų pra­di­nius įta­ri­mus apie pa­dė­ji­mą ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką šian­dien Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je pri­im­tas nu­ta­ri­mas nu­trauk­ti šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2014 me­tų ru­de­nį ga­vus in­for­ma­ci­ją, kad Vil­niaus So­fi­jos Ko­va­levs­ka­jos vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Va­si­li­jaus Ka­ča­lo­vo gim­na­zi­jos moks­lei­viai 2013–2014 me­tais da­ly­va­vo Ru­si­jos vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ini­ci­juo­ja­mo­se ir ren­gia­mo­se tarp­tau­ti­nė­se jau­ni­mo la­vi­ni­mo sto­vyk­lo­se.

Sie­kiant iš­sa­miai iš­tir­ti ga­li­mai pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką bu­vo ti­ria­mos kra­tų me­tu iš pro­ce­so da­ly­vių iš­im­tos kom­piu­te­ri­nės laik­me­nos, mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nų, vaiz­do ka­me­rų, fo­toa­pa­ra­tų, USB at­min­ti­nių in­for­ma­ci­ja, apk­laus­ti liu­dy­to­jai, at­lik­ti ki­ti bū­ti­ni iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo pa­skir­ta ir gau­ta dau­giau nei dvy­li­ka di­de­lės apim­ties Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­tro spe­cia­lis­tų iš­va­dų, at­lik­tas elek­tro­ni­nių at­min­ties laik­me­nų ty­ri­mas. Pa­teik­to­se spe­cia­lis­tų iš­va­do­se ty­ri­mui reikš­min­gų duo­me­nų ne­gau­ta.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras ir Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jai. Nu­ta­ri­mas nu­trauk­ti ty­ri­mą ga­li bū­ti skun­džia­mas aukš­tes­nia­jam pro­ku­ro­rui.