Nuteistieji laikomi šaltyje, sąlygos pasitaisyti – neužtikrinamos
Sei­mo kon­tro­lie­riaus Au­gus­ti­no Nor­man­to pa­ve­di­mu ap­si­lan­kę Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se, Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­ta­rė­jai įsi­ti­ki­no, kad įka­li­ni­mo įstai­go­je lai­ki­no su­lai­ky­mo ka­me­ros ap­leis­tos ir ne­tvar­kin­gos, o bau­džia­mo­jo izo­lia­to­riaus ka­me­ros – be lan­gų. Taip pat kons­ta­tuo­ta, kad nu­teis­tų­jų skun­dai ne­re­gis­truo­ja­mi ir ne­sau­go­mi, o dau­gu­ma at­lie­ka­mų kra­tų yra ne­fil­muo­ja­mos.

„Kai ku­rio­se lai­ki­no su­lai­ky­mo pa­tal­po­se nė­ra lan­gų, kriauk­lių ir čiau­pų. No­rint ap­sip­raus­ti rei­kia gal­vą įkiš­ti į klo­ze­tą, o bau­džia­mo­jo izo­lia­to­riaus ka­me­ro­se aps­kri­tai nė­ra stik­lų“, – rea­ga­vę į to­kius nu­teis­tų­jų nu­sis­kun­di­mus Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­ta­rė­jai be pers­pė­ji­mo sau­sio 8 die­ną ap­si­lan­kė Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se, kur įsi­ti­ki­no, kad nu­teis­tų­jų skun­dai pa­grįs­ti.

Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­ta­rė­jams įka­li­ni­mo įstai­gos va­do­vas tvir­ti­no, kad šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu lan­gai iš­ima­mi, o šal­tuo­ju – įde­da­mi, be to, su­dė­jus lan­gus nu­teis­tie­ji juos dau­žo, to­dėl jie pa­kar­to­ti­nai ne­įde­da­mi, taip pa­lie­kant nu­teis­tuo­sius šal­ti.

Pa­ti­kri­nę įstai­gos va­do­vo įvar­dy­tas ap­lin­ky­bes, Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­ta­rė­jai ne­ra­do jas pa­tvir­ti­nan­čių įro­dy­mų: va­do­vo įvar­dy­tos ap­lin­ky­bės ne­bu­vo fik­suo­tos re­gis­truo­se ir ki­tuo­se do­ku­men­tuo­se, ne­bu­vo įra­šų apie įdė­tus ir iš­dauž­tus lan­gus, apie skir­tas nuo­bau­das nu­teis­tie­siems dėl tur­to su­nio­ko­ji­mo. Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų va­do­vas ne­pa­tei­kė jo­kių ki­tų do­ku­men­tų, pa­grin­džian­čių sa­vo tei­gi­nius.

At­vy­kę į įka­li­ni­mo įstai­gą, Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­ta­rė­jai ap­lan­kė ne tik lai­ki­no su­lai­ky­mo pa­tal­pas, bau­džia­mo­jo izo­lia­to­riaus ka­me­ras, bet ir Svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bą, il­ga­lai­kių pa­si­ma­ty­mų pa­tal­pas, bend­ra­vo su nu­teis­tai­siais ir jų ar­ti­mai­siais, su­si­pa­ži­no su įvai­riais do­ku­men­tais.

Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se do­mė­ta­si, kaip yra tvar­ko­mi do­ku­men­tai, ar re­gis­truo­ja­mi nu­teis­tų­jų pra­šy­mai, kaip ti­ria­mi jų pra­šy­mai ir nu­sis­kun­di­mai. Pa­ti­kri­nus skun­dų ir pra­šy­mų, svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mo žur­na­lus bu­vo kons­ta­tuo­ta, kad do­ku­men­tai tvar­ko­mi ne­tin­ka­mai, o nu­teis­tų­jų, esan­čių lai­ki­no su­lai­ky­mo pa­tal­po­se, pra­šy­mai nė­ra re­gis­truo­ja­mi ir sau­go­mi, kai ku­rie pra­šy­mai pa­lie­ka­mi ne­nag­ri­nė­ti.

Įver­ti­nęs, kaip įgy­ven­di­na­ma Sei­mo kon­tro­lie­riaus dar pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žę pa­teik­ta re­ko­men­da­ci­ja dėl at­lie­ka­mų kra­tų fil­ma­vi­mo, Sei­mo kon­tro­lie­rius kons­ta­ta­vo, kad fil­muo­ja­ma tik itin ma­ža da­lis at­lie­ka­mų kra­tų – nuo 2014 me­tų įka­li­ni­mo įstai­go­je at­lik­ta dau­giau nei 1392 kra­tų, iš jų fil­muo­tos tik 3, – o fil­muo­jant kra­tas už­fik­suo­tas tu­ri­nys ne­su­tei­kia ob­jek­ty­vios ir tiks­lios in­for­ma­ci­jos: nė­ra fil­ma­vi­mo da­tos, ka­da pra­dė­ta ir baig­ta kra­ta, ko­kio­se pa­tal­po­se at­lie­ka­mos kra­tos, kas va­do­vau­ja kra­tai, kas ją at­lie­ka, koks kra­tos tiks­las. Be to, nė­ra at­lie­ka­mų kra­tų re­gis­trų, nė­ra aiš­ku, koks fil­muo­tos me­džia­gos sau­go­ji­mo ter­mi­nas.

„Į­ka­li­ni­mo įstai­go­je nu­teis­tie­siems tu­ri bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos pa­si­tai­sy­ti. Ga­li­my­bę pa­si­tai­sy­ti le­mia įvai­rūs veiks­niai, tarp jų nu­teis­tų­jų lai­ky­mo są­ly­gos, užim­tu­mas ir ad­mi­nis­tra­ci­jos po­žiū­ris į nu­teis­tuo­sius. Ap­si­lan­kius Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­muo­se pa­ste­bė­ta, kad to­kios są­ly­gos ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na­mos“, – sa­kė Sei­mo kon­tro­lie­rius A. Nor­man­tas.