Nuteistas ūdrų kailiukus parduoti gabenęs šiaulietis
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas šiau­lie­tį R.R. pri­pa­ži­no kal­tu dėl ne­tei­sė­to me­džio­ji­mo ar žve­jo­ji­mo ar­ba ki­to­kios lau­ki­nės  gy­vū­ni­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mo (BK 272 str. 3d.*) ir sky­rė 2me­tų 6 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Be to iš šiau­lie­čio pri­teis­ti dau­giau kaip 24 tūkst. eu­rų gam­tai pa­da­ry­tos ža­los. 

R.R. į Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos aki­ra­tį pa­te­ko 2013 me­tų ba­lan­dį, ga­vus duo­me­nų, kad vy­ras ga­li pre­kiau­ti, užd­raus­tų me­džio­ti, ūd­rų kai­liais. Apie tai bu­vo in­for­muo­ti ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Su­ren­gus rei­dą 2013 04 25 R.R. bu­vo su­lai­ky­tas Šiau­liuo­se vie­no­je de­ga­li­nė­je. Vy­ro au­to­mo­bi­lio „Au­di 100 Avant“ ba­ga­ži­nė­je bu­vo ras­ta 13 ūd­rų kai­liu­kų ir 8 kiau­nių kai­liu­kai. Bu­vo pra­dė­ta bau­džia­mo­ji by­la ir R.R sto­jo prieš teis­mą.

Per­nai Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas iš­nag­ri­nė­jęs by­lą R.R. iš­tei­si­no. Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. Šis nuo­spren­dis bu­vo aps­kųs­tas Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui. Kal­ti­ni­mą pa­lai­kiu­si pro­ku­ro­rė dar kar­tą iš­dės­tė vi­sus su­rink­tus įro­dy­mus ir pra­šė šiau­lie­ti pri­pa­žin­ti kal­tu.

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pa­nai­ki­no 2014 09 22 Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo nuo­spren­dį ir pri­ėmė nau­ją nuo­spren­dį. R.R. pri­pa­žin­tas kal­tu ir jam skir­ta 2 me­tų ir 6 mėn. lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Ši baus­mė su­bend­rin­ta su Ak­me­nės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo pa­skir­ta ir ne­at­lik­ta baus­me ir ga­lu­ti­nė baus­mė R.R pa­skir­ta 3 me­tai 6 mėn. lais­vės at­ėmi­mo, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se.

Ūd­rų kai­liu­kai kon­fis­kuo­ti, o nu­teis­ta­sis ci­vi­li­niam ieš­ko­vui - Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui tu­rės at­ly­gin­ti 24668,67 Eur tur­ti­nės ža­los. Bū­tent to­kia ža­la bu­vo pa­da­ry­ta gam­tai.

*

BK 272 straips­nis. Ne­tei­sė­tas me­džio­ji­mas ar žve­jo­ji­mas ar­ba ki­toks lau­ki­nės gy­vū­ni­jos iš­tek­lių nau­do­ji­mas 3d. Tas, kas ne­tei­sė­tai nai­ki­no, ža­lo­jo, pa­ėmė iš na­tū­ra­lios ap­lin­kos, gau­dė ar ki­taip įgi­jo, lai­kė, per­dir­bo, ga­be­no, rea­li­za­vo ar ki­taip nau­do­jo di­de­lį kie­kį sau­go­mų rū­šių lau­ki­nių gy­vū­nų, jų da­lių ar ga­mi­nių iš jų ar­ba to­kia vei­ka pa­da­rė di­de­lę ža­lą sau­go­mų rū­šių lau­ki­nių gy­vū­nų rū­šies ap­sau­gos būk­lei, ar­ba to­kią vei­ką pa­da­rė ko­mer­ci­niais tiks­lais, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki ket­ve­rių me­tų.)