Nustatytos įkainių „lubos“ už notarų paslaugas
Nuo sau­sio 1-osios tu­rė­tų ma­žė­ti kai ku­rie įkai­niai už no­ta­ri­nių veiks­mų at­li­ki­mą, pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zo Ber­na­to­nio pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu taip pat nu­sta­ty­ti nau­ji įkai­niai už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių ak­ci­jų pir­ki­mo ir par­da­vi­mo su­tar­tims, vek­se­lio ir pa­sko­los su­tar­tims, ka­dan­gi nuo sau­sio įsi­ga­lio­jan­čios Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tos nu­ma­to, jog šiems san­do­riams, vir­ši­jan­tiems 3000 eu­rų (10 tūkst. 358 li­tų), bū­ti­nas no­ta­ri­nis pa­tvir­ti­ni­mas.

„At­ly­gi­ni­mas už kai ku­rias no­ta­ri­nes pa­slau­gas aps­kri­tai ne­bu­vo ri­bo­ja­mas, to­dėl no­ta­ras at­ski­rais at­ve­jais už su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mą ga­lė­da­vo gau­ti ir šim­tus tūks­tan­čių li­tų. Ma­no nuo­mo­ne, to­kia pra­kti­ka bu­vo ydin­ga“, - tvir­ti­na mi­nis­tras.

Nuo sau­sio 1-osios už vek­se­lio, ku­rio su­ma di­des­nė už 3000 eu­rų, pa­tvir­ti­ni­mą no­ta­rui teks mo­kė­ti nuo 15 iki 30 eu­rų (51,79 iki 103,58 li­to). Tuo me­tu už ver­ty­bi­nių po­pie­rių per­lei­di­mo su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mą ir už pa­sko­los ar kre­di­ta­vi­mo su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mą bei už hi­po­te­kos (įkei­ti­mo) rei­ka­la­vi­mo per­lei­di­mo su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mą nu­sta­ty­tas mak­si­ma­lus at­ly­gi­ni­mo no­ta­rui dy­dis ne­ga­lės vir­šy­ti 5792,40 eu­ro (20 tūkst. li­tų). Šiuo me­tu mak­si­ma­lus at­ly­gi­ni­mas no­ta­rui už šių san­do­rių pa­tvir­ti­ni­mą ne­bu­vo reg­la­men­tuo­tas.

Kaip ir iki šiol, už ver­ty­bi­nių po­pie­rių per­lei­di­mo su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mą no­ta­rui bus mo­ka­ma nuo 0,4 iki 0,5 proc. nuo per­lei­džia­mų ver­ty­bi­nių po­pie­rių su­mos, o už pa­sko­los ar kre­di­ta­vi­mo su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mą - 0,2-0,4 proc. nuo pa­sko­los (kre­di­to) su­mos ar daik­to ver­tės, kai ob­jek­tas nė­ra pi­ni­gai. Ta­čiau nuo šiol nu­sta­ty­ta ne tik mi­ni­ma­li, bet ir mak­si­ma­li at­ly­gi­ni­mo no­ta­rui už šias pa­slau­gas su­ma: ne ma­žiau kaip 14,48 eu­ro (50 li­tų ) ir ne dau­giau kaip 5792,40 eu­ro.

Taip pat su­ma­žin­tas įkai­nis už hi­po­te­kos (įkei­ti­mo) rei­ka­la­vi­mo per­lei­di­mo su­tar­ties pa­tvir­ti­ni­mą, ku­ris rei­ka­lin­gas no­rint per­kel­ti tu­ri­mą pa­sko­lą į ki­tą ban­ką. Už tai no­ta­rui bus mo­ka­mas 0,1 proc. nuo rei­ka­la­vi­mo dy­džio, bet ne ma­žes­nis kaip 28,96 eu­ro (100 li­tų) ir ne di­des­nis kaip 5792,40 eu­ro at­ly­gi­ni­mas. Iki šiol už to­kių san­do­rių pa­tvir­ti­ni­mą no­ta­rui rei­kė­jo mo­kė­ti 0,2-0,4 proc. nuo rei­ka­la­vi­mo dy­džio.