Nustatyti šauktinių apmokamų kelionių atvejai
Įsi­ga­lio­jo Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ku­riuo nu­sta­ty­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti pa­šauk­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų tin­ka­mu­mo tar­ny­bai ti­krin­ti ke­lio­nių ap­mo­kė­ji­mo at­ve­jai ir įtvir­tin­ta, kad mak­si­ma­lius to­kių ap­mo­ka­mų ke­lio­nių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo dy­džius nu­sta­to Vy­riau­sy­bė. Šiuos dy­džius sa­vo nu­ta­ri­mu lie­pos 1 die­ną nu­sta­tė Vy­riau­sy­bė.

At­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pa­šauk­tiems ka­ro prie­vo­li­nin­kams bus ap­mo­ka­mos ke­lio­nių iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą ir at­gal bei iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos į pa­skir­tą pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos vie­tą iš­lai­dos, taip pat ke­lio­nės į ka­ro prie­vo­lę ad­mi­nis­truo­jan­čią ins­ti­tu­ci­ją, jei esant bū­ti­ny­bei ka­ro prie­vo­li­nin­kas bū­tų pa­kvies­tas at­vyk­ti.

Ka­ro prie­vo­li­nin­kams, ku­rių gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra Lie­tu­vo­je, ap­mo­ka­mas vie­nos ke­lio­nės iš­lai­dų dy­dis – ne di­des­nis kaip 0,15 Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tos ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­džio (ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­dis – 38 eu­rai) t.y. ka­ro prie­vo­li­nin­kui, gy­ve­nan­čiam Lie­tu­vo­je, bus kom­pen­suo­ja­ma pa­gal pa­teik­tus bi­lie­tus, bet ne dau­giau kaip 5,7 eu­rų už vie­ną ke­lio­nę.

Ka­ro prie­vo­li­nin­kams, ku­rių gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra Eu­ro­po­je (vals­ty­bės iš­var­din­tos Vy­riau­sy­bė nu­ta­ri­mo prie­de), nu­sta­ty­tas ap­mo­ka­mas vie­nos ke­lio­nės iš­lai­dų dy­dis – ne di­des­nis kaip 2,6 Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tos ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­džio, t.y. ka­ro prie­vo­li­nin­kui bus kom­pen­suo­ja­ma pa­gal pa­teik­tus ke­lio­nės bi­lie­tus, bet ne dau­giau kaip 98,8 eu­rų už vie­ną ke­lio­nę.

Ka­ro prie­vo­li­nin­kams, ku­rių gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra ne Lie­tu­vo­je ir ji nė­ra nė vie­no­je Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo prie­de iš­var­din­to­je už­sie­nio vals­ty­bė­je, ap­mo­ka­mos kiek­vie­nos ke­lio­nės iš­lai­dų dy­dis – ne di­des­nis kaip 10 ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos dy­džio – ka­ro prie­vo­li­nin­kui bus kom­pen­suo­ja­ma pa­gal pa­teik­tus ke­lio­nės bi­lie­tus, bet ne dau­giau kaip 380 eu­rų.

Sei­mui pri­ėmus spren­di­mą at­nau­jin­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą 2015 me­tais ją at­liks 3 tūkst. jau­nuo­lių – da­lis sa­vo no­ru, da­lis jų bus pa­šauk­ti iš su­da­ry­tų 2015 m. šau­ki­mo są­ra­šų, į ku­riuos įtrauk­ti 36 825 ka­ro prie­vo­li­nin­kai. Lie­pos 2 die­nos duo­me­ni­mis pra­šy­mus sa­vo no­ru at­lik­ti tar­ny­bą pa­tei­kė 2058 jau­nuo­liai.

Pir­mie­ji nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai tar­ny­bą pra­dės rugp­jū­čio 24 die­ną Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­ne Klai­pė­do­je.