Nustatyta per pasieniečių operaciją žuvusio jaunuolio tapatybė
Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­na ket­vir­ta­die­nį nu­sta­tė po pa­sie­nie­čių per­se­kio­ji­mo nuo šau­ti­nės žaiz­dos mi­ru­sio jau­nuo­lio ta­pa­ty­bę.

Kaip BNS pa­tvir­ti­no Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) at­sto­vas spau­dai Gied­rius Mi­šu­tis, tai 18-me­tis Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je re­gis­truo­tas, bet pa­sta­ruo­ju me­tu Aly­tu­je gy­ve­nęs jau­nuo­lis. Dau­giau de­ta­lių pa­sie­nie­čiai ne­atsk­lei­džia.

VSAT nuotraukos

Ket­vir­ta­die­nį Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ri­bo­se VSAT par­ei­gū­nams per­se­kio­jant du įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lius bu­vo pa­nau­do­tas tar­ny­bi­nis gink­las. Vie­ną iš au­to­mo­bi­lių pa­sie­nie­čiams su­lai­kius Lei­pa­lin­gy­je ant ga­li­nės sė­dy­nės ras­tas su­žeis­ta­sis ir vė­liau mi­rė li­go­ni­nė­je.

Aly­taus aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­do Re­na­to Po­žė­los nu­ro­dy­mu pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas dėl Laz­di­jų rink­ti­nės pa­sie­nie­čio, ku­ris ket­vir­ta­die­nį per­se­kio­ji­mo me­tu pa­nau­do­jo tar­ny­bi­nį gink­lą, veiks­mų tei­sė­tu­mo. To­kį ty­ri­mą at­liks VSAT Tei­sės sky­rius.

Ma­ši­no­je, ku­ria­me ras­tas žu­vu­sy­sis, kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių ne­ap­tik­ta. Ma­no­ma, kad au­to­mo­bi­lis, ku­riuo va­žia­vo žu­vęs as­muo, at­li­ko žval­gy­bos ar kon­tra­ban­dą ga­be­nu­sio ki­to au­to­mo­bi­lio ap­sau­gą.