Nustatyta kitų metų kariuomenės struktūra
Sei­mas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no pri­nci­pi­nę ki­tų me­tų ir 2023 me­tams pla­nuo­ja­mą ka­riuo­me­nės struk­tū­rą.

Par­la­men­tas nu­spren­dė nuo ki­tų me­tų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nui su­teik­ti bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Mo­tie­jaus Pe­čiu­lio­nio var­dą. Jis yra vie­nas iš tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ar­ti­le­ri­jos kū­rė­jų ir pra­di­nin­kų.

Bri­ga­dą „Že­mai­ti­ja“ taip pat nu­spręs­ta pa­pil­dy­ti mo­to­ri­zuo­tuo­ju pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nu ir jį pa­va­din­ti Ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­nu.

Už pri­nci­pi­nę ka­riuo­me­nės struk­tū­rą nu­ma­tan­tį įsta­ty­mą Sei­me bal­sa­vo 76 par­la­men­ta­rai, su­si­lai­kė vie­nas. Prieš bal­sa­vu­sių­jų ne­bu­vo.

Pa­gal pri­im­tą įsta­ty­mą, bend­ras ri­bi­nis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos tar­nau­to­jų skai­čius 2018 me­tais nu­sta­to­mas nuo maž­daug 19 iki 22 tūks­tan­čių. Iš jų apie pu­sė bus ka­riai pro­fe­sio­na­lai, ka­rių sa­va­no­rių skai­čius sieks nuo 4,8 iki 6,3 tūkst., ka­riū­nų bus nuo 200 iki 320, šauk­ti­nių – nuo maž­daug 4,2 iki 4,6 tūks­tan­čio.

Ki­tais me­tais ka­riuo­me­nė­je tu­rė­tų bū­ti iki 12 ge­ne­ro­lų ir ad­mi­ro­lų, iki 42 pul­ki­nin­kų ir jū­rų ka­pi­to­nų, iki 207 pul­ki­nin­kų lei­te­nan­tų ir ko­man­do­rų, iki 673 ma­jo­rų ir ko­man­do­rų lei­te­nan­tų.

Par­la­men­tas nu­ma­tė, kad 2023 me­tais ka­riuo­me­nė­je tu­rė­tų bū­ti apie 15 tūkst. ka­rių pro­fe­sio­na­lų, taip pat tu­rė­tų iš­aug­ti ka­rių sa­va­no­rių skai­čius.