Nustatė ketvirtą „NTV Mir Lithuania“ pažeidimą
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės au­dio­vi­zua­li­nės ži­niask­lai­dos re­gu­liuo­to­jas (OF­COM) nu­sta­tė, kad ru­siš­kas te­le­vi­zi­jos ka­na­las „NTV Mir Lit­hua­nia“ ket­vir­tą kar­tą pa­žei­dė Trans­lia­vi­mo ko­dek­są.

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) in­for­ma­vo ga­vu­si OF­COM pra­ne­ši­mą, kad šis at­li­ko iš­sa­mų sa­vo li­cen­ci­juo­to trans­liuo­to­jo „Bal­tic Me­dia Al­lian­ce Ltd.“ te­le­vi­zi­jos prog­ra­mos „NTV Mir Lit­hua­nia“ 2016 me­tų ba­lan­džio 15 die­ną trans­liuo­tos lai­dos „Y­pa­tin­gas įvy­kis. Ty­ri­mas“ tu­ri­nio įver­ti­ni­mą.

OF­COM nuo­mo­ne, bu­vo pa­žeis­ta Trans­lia­vi­mo ko­dek­so tai­syk­lė, pa­gal ku­rią in­for­ma­ci­ją pri­va­lu pa­teik­ti lai­kan­tis ne­ša­liš­ku­mo pri­nci­po.

Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja dėl tos pa­čios lai­dos pa­žei­di­mą bu­vo kons­ta­ta­vu­si per­nai ge­gu­žę.

„Tai mums sa­vo­tiš­ka par­ama, kad ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės re­gu­liuo­to­jas, ku­riam pri­klau­so mi­nė­tas trans­liuo­to­jas, taip pat ver­ti­na „NTV Mir Lit­hua­nia“ veiks­mus“, – BNS sa­kė LRTK Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Ker­šie­nė.

OF­COM nu­ma­to kvies­ti trans­liuo­to­ją į sa­vo po­sė­dį, kur jis pri­va­lės pa­siaiš­kin­ti dėl da­ro­mų nu­si­žen­gi­mų. Mat tai jau ket­vir­tas to­kio po­bū­džio bri­tų Trans­lia­vi­mo ko­dek­so pa­žei­di­mas, tei­gia­ma LRTK pra­ne­ši­me.

Mi­nė­to­je lai­do­je bu­vo nag­ri­nė­ja­mos te­mos apie lie­tu­vių ir lat­vių ko­la­bo­ra­vi­mą vyk­dant žy­dų ho­lo­kaus­tą Bal­ti­jos ša­ly­se, ru­sų tau­ti­nės ma­žu­mos pa­dė­tį Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir at­gims­tan­čius fa­šis­ti­nius ju­dė­ji­mus Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

„Pask­leis­ta in­for­ma­ci­ja dau­ge­liu at­ve­jų bu­vo grin­džia­ma ne įro­dy­mais, o prie­lai­do­mis, nag­ri­nė­ja­mos te­mos, kal­bin­ti įvy­kių liu­di­nin­kai, pa­šne­ko­vai ir eks­per­tai par­ink­ti taip, kad ilius­truo­tų ir ta­ria­mai pa­tvir­tin­tų lai­dos ve­dė­jo ar ko­res­pon­den­to tei­gi­nius, tie­sa pa­tei­kia­ma tik iš da­lies, ku­ria­ma bend­ra ne­igia­mų ži­nių apie Bal­ti­jos vals­ty­bes ir jų gy­ven­to­jus vi­su­ma, žiū­ro­vas nu­tei­kia­mas prieš juos ir ki­tus“, – ra­šo­ma LRTK pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vos ko­mi­si­ja bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą įpa­rei­go­ti Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je veik­lą vyk­dan­čius re­trans­liuo­to­jus, taip pat ki­tus as­me­nis, tei­kian­čius te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pla­ti­ni­mo in­ter­ne­te pa­slau­gas ir pla­ti­nan­čius te­le­vi­zi­jos prog­ra­mą „NTV Mir Lit­hua­nia“, 12 mė­ne­sių pla­tin­ti ją tik už pa­pil­do­mą mo­kes­tį pla­ti­na­muo­se te­le­vi­zi­jos prog­ra­mų pa­ke­tuo­se, ta­čiau Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai par­ei­ka­la­vus dar tiks­liau lai­ky­tis vi­sų rei­kia­mų pro­ce­dū­rų, nu­ma­ty­tų ne tik na­cio­na­li­nia­me įsta­ty­me, bet ir ES Au­dio­vi­zua­li­nės ži­niask­lai­dos pa­slau­gų di­rek­ty­vo­je, spren­di­mas pa­ko­re­guo­tas. Pa­slau­gų tei­kė­jai ga­lė­jo pa­tys spęs­ti, ar re­trans­liuo­ti „NTV Mir Lit­hua­nia“ prog­ra­mą.