Nustatant neįgaliųjų poreikius laikinai nebus nurodomas terminas
Nu­sta­tant ne­įga­lių­jų spe­cia­liuo­sius po­rei­kius lai­ki­nai ne­bus nu­ro­do­mas jų ter­mi­nas, iki Sei­mas pri­ims ati­tin­ka­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba ter­mi­no spe­cia­lie­siems po­rei­kiams ne­be­nus­ta­to nuo lie­pos 7 die­nos, at­siž­velg­da­ma į Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mą, pra­ne­šė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM).

Teis­mas pri­pa­ži­no, kad spe­cia­lių­jų po­rei­kių nu­sta­ty­mo tvar­kos ap­ra­šo 25 punk­tas ne­ati­tin­ka kons­ti­tu­ci­nio tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­po. Šiuo punk­tu yra nu­ro­do­ma, ko­kiam ter­mi­nui ir ko­kiu at­ve­ju nu­sta­to­mi spe­cia­lie­ji po­rei­kiai, ta­čiau toks re­gu­lia­vi­mas tu­rės vi­sų pir­ma bū­ti įtvir­tin­tas Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­me.

Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vy­tau­tė Po­lu­jans­kie­nė BNS sa­kė, kad pa­pras­tai spe­cia­lie­ji po­rei­kiai nu­sta­to­mi kon­kre­čiam ter­mi­nui, o ne­ter­mi­nuo­tai jie nu­sta­to­mi re­tai. Šiuo me­tu nu­sta­tant spe­cia­liuo­sius po­rei­kius ne­nu­ro­do­mas nei kon­kre­tus ter­mi­nas, nei tai, kad jis nu­sta­to­mi ne­ter­mi­nuo­tai.

„Vi­siems as­me­nims bus pa­aiš­kin­ta, kad tas ter­mi­nas bus nu­sta­ty­tas, tie­siog da­bar toks lai­ko­tar­pis, bet vi­si tie žmo­nės, ku­rie gaus be ter­mi­no spe­cia­lų­jį po­rei­kį, vi­siems ter­mi­nas bus su­ra­šy­tas, ka­da at­eis lai­kas, taip kad čia žmo­gui vi­siš­kai nie­ko ne­si­keis“, – BNS aiš­ki­no V.Po­lu­jans­kie­nė.

Mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša jau par­en­gu­si mi­ni­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma reg­la­men­tuo­ti spe­cia­lių­jų po­rei­kių nu­sta­ty­mo ter­mi­nus. Šiuo me­tu pro­jek­tas yra pa­teik­tas su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms de­rin­ti, vė­liau jis bus pa­teik­tas svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui.

V.Po­lu­jans­kie­nė vy­lė­si, kad Sei­mas rei­ka­lin­gus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus pri­ims ru­de­nį.

„Kol Sei­mo se­si­ja pra­si­dės, kol pra­eis įsta­ty­mo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­ra, tie­siog žmo­gui bus nu­sta­to­mi spe­cia­lie­ji po­rei­kiai be ter­mi­no, bus jam mo­ka­ma, ir lai­kui bė­gant bus nu­sta­ty­tas ir tas ter­mi­nas“, – aiš­ki­no tar­ny­bos at­sto­vė.

Kol kas nu­sta­ty­tų spe­cia­lių­jų po­rei­kių ter­mi­nas do­ku­men­tuo­se ne­bus nu­ro­do­mas, o įsi­ga­lio­jus pa­tai­soms spe­cia­lių­jų po­rei­kių ter­mi­ną Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba per įsta­ty­me nu­ro­dy­tą lai­ką nu­sta­tys as­me­niui ne­da­ly­vau­jant ir apie nu­sta­ty­tą ter­mi­ną jį in­for­muos per 5 dar­bo die­nas – ne­įga­lia­jam pa­čiam pa­pil­do­mai ne­rei­kės nie­kur kreip­tis.

SADM pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba as­me­nims, ku­riems pe­rei­na­muo­ju me­tu bus nu­sta­to­mi spe­cia­lie­ji po­rei­kiai, apie šią tvar­ką su­teiks iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją.