Nuspręsta centralizuoti vaiko teisių apsaugos sistemą
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis pir­ma­die­nį va­ka­re pa­tvir­ti­no, jog vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mą bend­ru su­ta­ri­mu nu­spręs­ta centralizuoti

„No­ri­me, kad vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai veik­tų ko­man­do­je, bet bū­tų ne­prik­lau­so­mi nuo sa­vi­val­dy­bės. To­dėl nu­tar­ta cen­tra­li­zuo­ti sis­te­mą ir šiuo me­tu dis­ku­tuo­ja­me, ko­kiu bū­du ge­riau­sia tą pa­da­ry­ti“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė mi­nis­tras. Pla­nuo­ja­ma vai­ko tei­sių dar­buo­to­jui su­teik­ti koor­di­na­vi­mo pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją tei­sę, ta­čiau jis ne­tu­rė­tų tap­ti tie­sio­gi­niu pa­slau­gų tei­kė­ju. „Šis žmo­gus tu­rė­tų tu­rė­ti ga­lią su­telk­ti vi­sus spe­cia­lis­tus, kar­tu pri­im­ti spren­di­mus ir pa­si­da­lin­ti už­duo­ti­mis, kas ką da­ro, kad pa­dė­tų šei­mai.“

Siū­lo­mi ke­li eta­pai: pir­mas eta­pas – jei yra pra­ne­ši­mas apie ga­li­mą vai­ko tei­sių pa­žei­di­mą, jis bus ti­kri­na­mas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bo­je vi­sais at­ve­jais. An­tras eta­pas – vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai įver­tins ri­zi­ką pa­gal nu­sta­ty­tą me­to­di­ką pri­va­lo­ma tvar­ka (šiuo me­tu ši me­to­di­ka re­ko­men­da­ci­nė), esant po­rei­kiui or­ga­ni­zuos at­ve­jo per­žiū­rą. Jei pa­aiš­kės, kad rei­ka­lin­ga at­ve­jo va­dy­ba, pra­si­dė­tų tre­čias eta­pas: su­for­muo­ja­mos įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų gru­pės, su­si­ti­ki­muo­se da­ly­vaus ir vai­ko tė­vai, o ta­da par­en­ka­mas pa­slau­gų pa­ke­tas, ku­ris bus tai­ko­mas šei­mai.

Pa­sak su­si­ti­ki­me da­ly­va­vu­sios Sei­mo na­rės Do­vi­lės Ša­ka­lie­nės, svar­bu, kad vai­ko tei­sių at­sto­vai im­tų­si proak­ty­vaus vaid­mens. „Tu­ri­me su­kur­ti vie­nin­gą sis­te­mą, kai ne­prik­lau­sy­tų nuo kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės nuo­tai­kos“, – sa­kė ji.

Su­si­ti­ki­muo­se da­ly­va­vo VšĮ „Pa­ra­mos vai­kams cen­tro“, NVO vai­kams kon­fe­de­ra­ci­jos, Na­cio­na­li­nės šei­mų ir tė­vų aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos, Na­cio­na­li­nio ak­ty­vių ma­mų sam­bū­rio, „Ži­bu­rio“ lab­da­ros ir par­amos fon­do, Lais­vos vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to, Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to, Vy­riau­sy­bės, VO „Gel­bė­kit vai­kus“ at­sto­vai.

Bus pert­var­ky­tas finansavimas

Sa­vi­val­dy­bė­se ne­li­kus vai­ko tei­sių apau­gos funk­ci­jos, bū­tų pert­var­ky­tas ir tam skir­tas fi­nan­sa­vi­mas – juo ne­be­dis­po­nuo­tų sa­vi­val­dy­bės.

Pa­si­ta­ri­me pir­ma­die­nį, be ki­ta ko, bu­vo spren­džia­ma, kas bū­tų at­sa­kin­gas už dar­bo su kon­kre­čia šei­ma or­ga­ni­za­vi­mą – vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tas ar so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Po pa­si­ta­ri­mo L.Ku­ku­rai­tis BNS sa­kė, kad Sei­mui bus siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, jog pir­miau­sia vai­ko pa­ti­ria­mą ri­zi­ką ver­tin­tų vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai.

„Vai­kų tei­sės bus pri­mo­sios, ku­rios ga­vu­sios kaž­ko­kią ži­nią įver­tins pa­gal ins­tru­men­tus smur­to ir so­cia­li­nės ri­zi­kos ly­gį ir pa­gal tai ini­ci­juo­tų at­ve­jo ap­ta­ri­mą. Ta­me at­ve­jo ap­ta­ri­me bus iš­siaiš­kin­ta, ką kas tu­ri da­ry­ti ir už pa­slau­gų, pa­gal­bos šei­mai da­lį tap­tų at­sa­kin­gi sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai: tiek už pla­na­vi­mą, tiek už įgy­ven­di­ni­mą. Vai­kų tei­sės ta­da da­ly­vau­tų kaip kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja“, – tei­gė mi­nis­tras, pa­žy­mė­jęs, kad sa­vi­val­dy­bė­se vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai taip pat at­lik­tų ki­tas funk­ci­jas, pa­vyz­džiui, švies­tų, kaip at­pa­žin­ti smur­tą.

Pa­klaus­tas, ar men­kai ap­mo­ka­miems so­cia­li­niams dar­buo­to­jams ga­lė­tų bū­ti pri­skir­tos dar ir koor­di­na­to­rių funk­ci­jos, mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad sky­rus nau­jų už­duo­čių jiems tu­rė­tų bū­ti mo­ka­ma dau­giau.

„Kal­bant apie re­sur­sus, su­tin­ku, kad dar­bo už­mo­kes­čiai yra ne­di­de­li, gal­būt ga­li­ma di­fe­ren­ci­juo­ti vie­nus so­cia­li­nius dar­buo­to­jus, ku­rie at­ve­jus koor­di­nuo­ja, ir ki­tus, ku­rie yra kon­kre­čios pa­slau­gos tei­kė­jai, ta­da ta di­fe­ren­cia­ci­ja ga­lė­tų bū­ti ir dar­bo už­mo­kes­čiuo­se (...). Da­bar ji­sai (so­cia­li­nis dar­buo­to­jas) spren­džia vie­nas, tu­rint ko­man­dą ir ki­tus spe­cia­lis­tus, jau bū­tų ne vie­nas“, – svars­tė mi­nis­tras.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras ža­da, kad įsta­ty­mų pa­tai­sos dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos cen­tra­li­za­vi­mo bus pa­teik­tos per ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją va­sa­rio 14 die­ną. Ją su­šauk­ti nu­ma­to­ma dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sų, ku­rių ne­pa­vy­ko pri­im­ti ru­dens se­si­jo­je.

Jis taip pat pri­pa­ži­no, kad nors prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos įkur­ta Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba, ji iš tie­sų nie­ka­da ne­ban­dė už­ti­krin­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos.

„Nie­ka­da mi­nis­te­ri­ja ne­ban­dė pil­nai na­cio­na­li­niu lyg­me­niu už­ti­krin­ti vai­ko tei­sių. Kol kas įkur­ta prie mi­nis­te­ri­jos Įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba, ku­riai jau skir­ta teik­ti re­ko­men­da­ci­jas ir at­lik­ti prie­žiū­rą. Su­stip­ri­nus šios tar­ny­bos funk­ci­jas, mes tur­būt su­tau­py­tu­me fi­nan­sų, kaš­tų, užuot kū­rę pa­pil­do­mą, ta tar­ny­ba ga­lė­tų at­lik­ti tie­sio­gi­nį vei­ki­mą, o kon­tro­lie­rės pra­šy­tu­me už­ti­krin­ti di­des­nę kon­tro­lę“, – anks­čiau pir­ma­die­nį Sei­me sa­kė L.Ku­ku­rai­tis.