Nusprendė apklausti M. Gorbačiovą
Sau­sio 13-osios by­lą nag­ri­nė­jan­tis Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį nu­spren­dė liu­dy­to­ju apk­laus­ti bu­vu­sį So­vie­tų są­jun­gos pre­zi­den­tą 85 me­tų Mi­chai­lą Gor­ba­čio­vą.

Tai BNS pa­tvir­ti­no teis­mo po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­tis by­lo­je nu­ken­tė­ju­siuo­ju pri­pa­žin­tas per kru­vi­nuo­sius Sau­sio įvy­kius žu­vu­sio Apo­li­na­ro Po­vi­lai­čio sū­nus Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis.

M.Gor­ba­čio­vo pa­var­dė daž­nai mi­ni­ma teis­mo procese

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja Ai­no­ra Kor­ne­li­ja Ma­ce­vi­čie­nė sa­kė, kad liu­dy­to­ju ga­li bū­ti šau­kia­mas kiek­vie­nas as­muo, tu­rin­tis by­lai svar­bių duo­me­nų.

„At­siž­vel­giant į nag­ri­nė­ja­mos bau­džia­mo­sios by­los me­džia­go­je esan­čius duo­me­nis bei į tai, kad Mi­chai­lo Gor­ba­čio­vo, kaip as­mens ga­li­mai tu­rin­čio ži­nių apie teis­mo nag­ri­nė­ja­mos by­los ap­lin­ky­bes, pa­var­dę apk­lau­sų me­tu nu­ro­dė ne vie­nas liu­dy­to­jas, tai yra so­vie­tų ar­mi­jos ka­riš­kiai tiek par­ody­muo­se, ku­rie bu­vo pa­gar­sin­ti, tiek as­me­nys, ku­rie bu­vo apk­lau­sia­mi teis­mo po­sė­dy­je. Bu­vo pa­mi­nė­ta pa­var­dė, to­dėl teis­mas to­kį nu­ken­tė­ju­sio­jo ad­vo­ka­to pra­šy­mą ten­ki­no“, – pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė tei­sė­ja.

Ji pra­ne­šė, kad dėl M.Gor­ba­čio­vo iš­kvie­ti­mo į apk­lau­są bus krei­pia­ma­si tei­si­nės pa­gal­bos į Ru­si­jos ins­ti­tu­ci­jas per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją.

Tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Pa­go­jus tei­gė, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas bus iš­vers­tas į ru­sų kal­bą ir iš­siųs­tas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai.

„1992 me­tais pa­si­ra­šy­ta Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­tar­tis dėl tei­si­nių san­ty­kių ir tei­si­nės pa­gal­bos ci­vi­li­nė­se, šei­mos ir bau­džia­mo­sio­se by­lo­se. Pa­gal ją, kai gau­si­me Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo spren­di­mą, iš­ver­si­me jį ir per­sių­si­me Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai, ir lauk­si­me jų at­sa­ky­mo. Su­tar­tis ne­nus­ta­to ter­mi­no, per ku­rį Ru­si­ja tu­rė­tų at­sa­ky­ti“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras Gin­tau­tas Pa­ške­vi­čius tei­gė, kad anks­čiau Ru­si­ja at­si­sa­ky­da­vo ten­kin­ti Lie­tu­vos pra­šy­mus apk­laus­ti M.Gor­ba­čio­vą ir ki­tus bu­vu­sius aukš­tus So­vie­tų są­jun­gos par­ei­gū­nus Sau­sio 13-osios by­lo­je.

„Taip, ne kar­tą bu­vo pra­neš­ta, kad va­di­na­mo­jo­je Bu­ro­ke­vi­čiaus by­lo­je 1994 me­tais bu­vo siun­čia­mi tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mai Ru­si­jai, ta­čiau jie bu­vo be at­sa­ky­mų. At­lie­kant šio­je (da­bar teis­mo nag­ri­nė­ja­mo­je) by­lo­je iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo iš­siųs­ti tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mai apk­laus­ti M.Gor­ba­čio­vą, tuo­me­ti­nį jo pa­dė­jė­ją. Ga­vo­me at­sa­ky­mą, kad pra­šy­mai ne­bus vyk­do­mi“, – teis­me žur­na­lis­tams sa­kė pro­ku­ro­ras.

Jo tei­gi­mu, net ir ne­igia­mų at­sa­ky­mų iš kai­my­ni­nės ša­lies tek­da­vo lauk­ti apie pus­me­tį.

Tei­sė­jos ver­ti­ni­mu, net ir il­gas at­sa­ky­mo lau­ki­mas Vil­niaus apy­gar­dos teis­me vyks­tan­čiam pro­ce­sui ne­truk­dys.

„Ti­krai ne­truk­dys by­lai ne­at­vy­ki­mas, ka­dan­gi dar yra daug liu­dy­to­jų, vyks nu­ken­tė­ju­sių­jų apk­lau­sos, tas pus­me­tis ši­to­je by­lo­je di­de­lės įta­kos ne­tu­rės, nes yra itin di­de­lis apk­lau­sia­mų as­me­nų skai­čius. Ar ke­liais mė­ne­siais vė­liau, ar anks­čiau tas bus pa­da­ry­ta, šio­je by­lo­je įta­kos ne­tu­rės“, – tei­gė A.K.Ma­ce­vi­čie­nė.

Ko­kios svar­bos M.Gor­ba­čio­vo par­ody­mai ga­lė­tų bū­ti, ji svars­tė, kad kol kas su­nku nu­ma­ny­ti.

„Jei­gu tie par­ody­mai bū­tų tik to­kie, kas yra vi­suo­ti­nai ži­no­ma, kad nie­ko ne­ži­no­jo, nie­ko ne­ma­tė, nie­ko ne­gir­dė­jo, (...) tai di­de­lės įta­kos ne­tu­rė­tų. Jei­gu par­ody­mai bū­tų ko­kie nors ki­to­kie, ga­li­mas daik­tas, kad ir tu­rė­tų. Su­nku ver­tin­ti, ne­išk­lau­sius ir ne­iš­ty­rus par­ody­mų vi­sos ki­tos by­los kon­teks­te“, – tvir­ti­no tei­sė­ja.

Tu­rės reaguoti

Pra­šy­mą apk­laus­ti M.Gor­ba­čio­vą liu­dy­to­ju teis­mui pa­tei­kė R.Po­vi­lai­tis ir jo ad­vo­ka­tas.

Nu­ken­tė­ju­sy­sis pir­ma­die­nį sa­kė tai pa­da­ręs dar ge­gu­žę, ta­čiau tik da­bar Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ap­sisp­ren­dė dėl jo.

„Ma­nau, kad tai la­bai reikš­min­gas įvy­kis. (Svar­bus) pats fak­tas, kad tuo­me­ti­nis So­vie­tų są­jun­gos pre­zi­den­tas, vy­riau­sia­sis gink­luo­tų­jų pa­jė­gų va­das, ku­riam bu­vo pa­val­dūs dau­gy­bė žmo­nių, tarp jų ir kal­ti­na­mie­ji šio­je by­lo­je, kad jis yra kvie­čia­mas liu­dy­ti teis­mo pro­ce­se, ku­ris nag­ri­nė­ja nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus“, – žur­na­lis­tams sa­kė R.Po­vi­lai­tis.

Jis pa­brė­žė, kad da­bar M.Gor­ba­čio­vas tu­rės rea­guo­ti į kvie­ti­mą at­vyk­ti liu­dy­ti.

„Ar jis da­ly­vaus, kiek rea­lu, kad jis da­ly­vaus, kiek rea­lu, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja bend­ra­dar­biaus šiuo klau­si­mu, tur­būt lai­kas par­odys. Su­pran­tu, kad iki šiol trū­ko Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ge­ra­no­riš­ku­mo, bet reikš­min­giau­sias da­ly­kas – kad teis­mas kvie­čia ir kad at­sa­ko­my­bė už da­ly­va­vi­mą ar ne­da­ly­va­vi­mą ten­ka jau ki­tai pu­sei“, – sa­kė R.Po­vi­lai­tis.

Anot jo, ir Lie­tu­vai svar­bu pa­da­ry­ti vis­ką, kad bū­tų iš­kvies­ti ir iš­klau­sy­ti žmo­nės, ku­rie tuo me­tu tu­rė­jo di­de­lę įta­ką, ku­rie va­do­va­vo gink­luo­to­sioms pa­jė­goms, pri­ėmė spren­di­mus.

Sie­kė pa­da­ry­ti įtariamuoju

R.Po­vi­lai­tis taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė pra­dė­ti vyk­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą M.Gor­ba­čio­vo at­žvil­giu.

„Ma­nau, kad pa­da­ry­ta di­de­lė klai­da“, – kal­bė­jo jis.

Per so­vie­tų ag­re­si­ją tė­vo ne­te­kęs R.Po­vi­lai­tis anks­čiau sie­kė įti­kin­ti tei­sė­sau­gą pra­dė­ti at­ski­rą ty­ri­mą dėl M.Gor­ba­čio­vo vaid­mens ir su­teik­ti jam spe­cia­laus liu­dy­to­jo sta­tu­są. Pro­ku­ro­rai, at­si­sa­ky­da­mi pra­dė­ti at­ski­rą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­ro­dė, kad esa­mi duo­me­nys ne­lei­džia da­ry­ti iš­va­dos, jog M.Gor­ba­čio­vas ži­no­jo apie ke­ti­na­mus įvyk­dy­ti ka­ri­nius veiks­mus ir kad ne­siė­mė prie­mo­nių šiems veiks­mams nu­trauk­ti.

Pro­ku­ro­rai, at­sa­ky­da­mi į R.Po­vi­lai­čio pra­šy­mą, taip pat pa­žy­mė­jo, kad dar nuo 1992 me­tų bu­vo sten­gia­ma­si gau­ti M.Gor­ba­čio­vo pa­aiš­ki­ni­mus dėl 1991 me­tų sau­sio mė­ne­sio įvy­kių, ta­čiau ban­dy­mai re­zul­ta­tų ne­da­vė. Pro­ku­ro­rė Dai­va Sko­rups­kai­tė nu­ro­dė, kad bū­tent to­dėl, jog M.Gor­ba­čio­vas at­si­sa­ko bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ra­tū­ra, nė­ra ga­li­my­bių su­teik­ti jam spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­so ir nė­ra ki­tų prie­mo­nių, ku­rios įpa­rei­go­tų už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­tį at­vyk­ti į Lie­tu­vą duo­ti par­ody­mų.

R.Po­vi­lai­tis sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad so­vie­tų pre­zi­den­tas ga­lė­jo ži­no­ti, ta­čiau są­mo­nin­gai ig­no­ra­vo in­for­ma­ci­ją, jog pa­val­di­niai ke­ti­na da­ry­ti bei da­ro ka­ro nu­si­kal­ti­mus, ir ne­siė­mė jo­kių veiks­mų, kad tam bū­tų už­kirs­tas ke­lias.

Kal­ti­na­ma­sis – ligoninėje

Šiuo me­tu da­lis Sau­sio 13-osios by­los nag­ri­nė­ja­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­me.

Pir­ma­die­nį teis­mui po­sė­džio tęs­ti ne­pa­vy­ko, nes dėl li­gos ne­at­vy­ko kal­ti­na­ma­sis Ge­na­di­jus Iva­no­vas.

Jo duk­tė teis­mą in­for­ma­vo, kad nak­tį tė­vas pa­si­ju­to blo­gai, ry­tą iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba.

„Prob­le­ma su šir­di­mi, va­kar bu­vo grei­tą­ja nu­vež­tas į li­go­ni­nę, pa­gul­dy­tas. Per sa­vai­tę bus aiš­ku, diag­no­zės nu­sta­ty­tos ir kas bus“, – tei­gė G.Iva­no­vo gy­nė­ja Ju­li­ja Žu­kie­nė.

By­la to­liau bus nag­ri­nė­ja­ma lap­kri­čio 3 die­ną.

Šie­met su­ka­ko 25 me­tai nuo Sau­sio 13-osios nak­ties, kai dėl so­vie­tų ka­rių vyk­dy­tų veiks­mų prie Spau­dos rū­mų, Te­le­vi­zi­jos bokš­to bei Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to bu­vo nu­žu­dy­ta 14 ci­vi­lių.

Dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui tei­sia­mi 65 as­me­nys, by­la teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti šių me­tų sau­sį. Sa­vo apim­ti­mi ir kal­ti­na­mų­jų skai­čiu­mi tai yra vie­na di­džiau­sių bau­džia­mų­jų by­lų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos teis­mų is­to­ri­jo­je. Vi­si kal­ti­na­mie­ji, iš­sky­rus du, tei­sia­mi už akių.

1999 me­tais Sau­sio 13-osios by­lo­je dėl an­ti­vals­ty­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mo ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų anks­čiau ka­lė­ti bu­vo nu­teis­ti še­ši as­me­nys.