Nusitaikė į biudžeto pyragą
2017 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą lap­kri­čio pa­bai­go­je pra­dė­sian­tys svars­ty­ti nau­jo­jo Sei­mo na­riai ras šūs­nis pirm­ta­kų įre­gis­truo­tų pa­tai­sų. Tiek par­la­men­tą pa­lik­sian­čių, tiek ja­me dirb­sian­čių po­li­ti­kų už­mo­jai sie­kia šim­tus tūks­tan­čių eu­rų.

Kas­met svars­to­mas ir prieš žie­mos šven­tes tvir­ti­na­mas biu­dže­tas tra­di­ciš­kai apau­ga de­šim­ti­mis Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, kam, kiek ir ko­dėl lė­šų iš vals­ty­bės ki­še­nės rei­kė­tų skir­ti dau­giau, nei nu­ma­ty­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me pro­jek­te. Kaip anks­čiau, taip ir šį­kart par­la­men­ta­rai sten­gia­si ro­dy­ti dos­nu­mą at­sto­vau­ja­moms rin­ki­mų apy­gar­doms, ku­rio­se ne­trūks­ta ne­baig­tų sta­ty­ti ar re­no­vuo­ti ob­jek­tų, taip pat ku­ruo­ja­moms sri­tims – daž­niau­siai švie­ti­mui ir svei­ka­tos ap­sau­gai. Ka­dan­gi pra­šant pi­ni­gų bū­ti­na nu­ro­dy­ti šal­ti­nį, iš ku­rio juos bū­tų ga­li­ma skir­ti, po­li­ti­kai siū­lo ma­žin­ti vals­ty­bės sko­los tvar­ky­mo asig­na­vi­mus, nau­do­ti iš ak­ci­zų su­rink­tas lė­šas už al­ko­ho­lį bei vals­ty­bės įmo­nių di­vi­den­dus.

Di­din­tų at­ly­gi­ni­mus

Pir­mi biu­dže­to pa­tai­sas su­sku­bo teik­ti į nau­ją­jį Sei­mą ne­pa­te­kę „dar­bie­čiai“. Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Pa­liu­kas bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė siū­lo pa­pil­do­mai nu­ma­ty­ti 35,4 mln. eu­rų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti. Dar 2 mln. eu­rų, jų nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti skir­ta dok­to­ran­tų sti­pen­di­joms di­din­ti, 6,2 mln. eu­rų – dės­ty­to­jų, moks­lo dar­buo­to­jų ir ki­tų ty­rė­jų dar­bo už­mo­kes­čiui kel­ti. Moks­li­nin­kų at­ly­gi­ni­mams 2017 me­tais di­din­ti pa­pil­do­mai pra­šo­ma 3,1 mln. eu­ro. Vi­sas šias iš­lai­das ra­gi­na­ma fi­nan­suo­ti iš vals­ty­bės biu­dže­to įplau­kų – ak­ci­zo už al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ir ap­do­ro­tą ta­ba­ką bei mo­kes­čio iš lo­te­ri­jų ir azar­ti­nių lo­ši­mų.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vai ma­no, kad nuo ki­tų me­tų 6 proc. bū­ti­na di­din­ti tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų mo­ki­nio krep­še­lio dy­dį. Tam pra­šo­ma nu­ma­ty­ti 1,8 mln. eu­rų. Šios frak­ci­jos na­riai su­bran­di­no ir dau­giau so­cia­li­nių ini­cia­ty­vų, ku­rioms rei­kė­tų mi­li­jo­ni­nių su­mų.

Tuo me­tu kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las ra­gi­na 2 proc. al­ko­ho­lio ak­ci­zo skir­ti Vals­ty­bi­niam vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­dui. Jo par­ti­jos ko­le­ga Al­gis Strel­čiū­nas agi­tuo­ja nu­ma­ty­ti 1 mln. eu­rų dy­džio spe­cia­lią tiks­li­nę do­ta­ci­ją Vil­niaus mies­tui, kad bū­tų ge­ri­na­ma sos­ti­nės inf­ras­truk­tū­ra. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te dir­ban­tis kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius, pa­si­pik­ti­nęs, kad pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta lė­šų me­lio­ra­ci­jos prog­ra­mai, siū­lo šiam tiks­lui ras­ti 34,7 mln. eu­rų.

Trūks­ta spor­to centrui

Už­ta­rė­jų par­la­men­te ra­do Kau­nas, Tau­ra­gė, Ši­la­lė, Ma­ri­jam­po­lė. Į nau­ją­jį Sei­mą ne­pa­te­ku­si kon­ser­va­to­rė Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė 290 tūkst. eu­rų siū­lo at­sei­kė­ti Kau­no ko­le­gi­jos Jus­ti­no Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­tui res­tau­ruo­ti bei 700 tūkst. eu­rų Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus pa­sta­to re­kons­truk­ci­jai. Po­li­ti­kė ma­no, kad lė­šų tam tu­rė­tų ras­tis iš al­ko­ho­lio ak­ci­zo. Kon­ser­va­to­rius Sta­sys Šed­ba­ras įsi­ti­ki­nęs, kad 600 tūkst. eu­rų tu­rė­tų tek­ti Ši­la­lės ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro pa­sta­tui at­nau­jin­ti, 125 tūkst. eu­rų – Lau­ku­vos am­bu­la­to­ri­jai mo­der­ni­zuo­ti. Į Sei­mą ne­per­rink­tas so­cial­de­mo­kra­tas Al­bi­nas Mi­tru­le­vi­čius rū­pi­na­si, kad Ma­ri­jam­po­lės li­go­ni­nė įsi­gy­tų mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so apa­ra­tą, ku­ris kai­nuo­ja 753 tūkst. eu­rų. Dar 200 tūkst. eu­rų, po­li­ti­ko nuo­mo­ne, rei­kė­tų skir­ti Ma­ri­jam­po­lės spor­to cen­tro „Sū­du­va“ re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tui. Į par­la­men­tą taip pat ne­pa­te­kęs so­cial­de­mo­kra­tas Da­rius Pe­tro­šius pra­šo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai nu­ma­ty­ti 244 tūkst. eu­rų do­ta­ci­ją, ku­ri bū­tų pa­nau­do­ta Tau­ra­gė­je sta­tant gam­ti­nių du­jų skirs­to­mą­jį du­jo­tie­kį.

Sei­mo sen­bu­vė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė bei sa­va­ran­kiš­kai per šiuos rin­ki­mus kan­di­da­ta­vęs ir ne­sėk­mę pa­ty­ręs Re­mi­gi­jus Ačas 349 tūkst. eu­rų siū­lo skir­ti Kęs­tu­čio apy­gar­dos au­kų me­mo­ria­li­niam pa­mink­lui ir te­ri­to­ri­jai su­tvar­ky­ti Kryž­kal­ny­je. Pa­sak jų, nė kar­to per pen­ke­rius me­tus, nors ir bu­vo pra­šo­ma, Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mo­je lė­šų šiam pro­jek­tui skir­ta ne­bu­vo. Sei­mo na­riai taip pat pra­šo 2017 me­tų biu­dže­te at­ski­ra ei­lu­te nu­ma­ty­ti 1 mln. eu­rų sto­ji­mo į Eu­ro­pos bran­duo­li­nių ty­ri­mų or­ga­ni­za­ci­ją (CERN) mo­kes­tį, skir­ti 4 mln. eu­rų Vil­niaus uni­ver­si­te­to ar­chi­tek­tū­ri­nio an­samb­lio re­mon­tui.

Su­dė­lio­ti sau­gik­liai

Anot Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko li­be­ra­lo Kęs­tu­čio Gla­vec­ko, ver­tin­da­mi pa­tai­sas, ku­rias biu­dže­to pro­jek­tui tei­kia Sei­mo na­riai, ko­mi­te­tai ge­riau­siu at­ve­ju at­siž­vel­gia į 3 ar 4 proc. jų. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, anks­tes­niais me­tais Vy­riau­sy­bė su frak­ci­jo­mis, ko­mi­te­tais pa­pras­tai ap­tar­da­vo ga­li­mas pa­tai­sas. Šį­kart biu­dže­to svars­ty­mus teks at­lai­ky­ti nau­jai Vy­riau­sy­bei.

„Ta­čiau eg­zis­tuo­ja bend­ri rė­mai, sau­gik­liai, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mai, ku­rių bū­ti­na lai­ky­tis. To­dėl jo­kių re­vo­liu­ci­jų bū­ti ne­ga­li“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė K. Gla­vec­kas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, ko­re­guo­ti biu­dže­tą rei­kia sis­te­miš­kai, kar­tu kei­čiant ir ki­tus įsta­ty­mus. „Vi­są lai­ką siū­liau baig­ti lė­šų da­li­ji­mą mo­kyk­loms ar li­go­ni­nėms. Taip tik iš­blaš­ko­mos in­ves­ti­ci­jos, pa­sta­to­ma daug ne­rei­ka­lin­gų pa­sta­tų. Ke­li šim­tai bib­lio­te­kų, mo­kyk­lų at­si­ra­do to­kio­se vie­to­se, kur nė­ra gy­ven­to­jų“, – pri­mi­nė par­la­men­ta­ras.

Spa­lio pa­bai­go­je biu­dže­to pro­jek­tą pri­sta­čiu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė tei­gė, kad šis lai­ko­si ant tri­jų ban­gi­nių – orien­ta­ci­jos į so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą, kraš­to ap­sau­gos stip­ri­ni­mą ir bū­ti­nų struk­tū­ri­nių re­for­mų fi­nan­sa­vi­mą. Ji pa­brė­žė, jog pro­jek­tas par­eng­tas lai­kan­tis fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lių ir ne­pa­žei­džia de­fi­ci­to bei iš­lai­dų au­gi­mo ap­ri­bo­ji­mų. „Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad šiuo me­tu vi­sos iš­lai­dų di­dė­ji­mo ga­li­my­bės iš­nau­do­tos, to­les­nis jų di­di­ni­mas pa­žeis­tų fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les“, – pri­dū­rė R. Bud­ber­gy­tė.