Nusikaltėlių grupuotė įtariama nuslėptusi 8 mln. eurų PVM
Iš­aiš­kin­ta tarp­tau­ti­nė Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pi­lie­čių gru­puo­tė, įta­ria­ma ne­tei­sė­tai par­da­vu­si de­ga­lų ir nu­slė­pu­si apie 8 mln. eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM).

„Bend­ra­dar­biau­jant su Vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad rea­li­zuo­jant de­ga­lus, t.y. vyk­dant maž­me­ni­nę pre­ky­bą de­ga­lais, į biu­dže­tą ne­bu­vo su­mo­kė­ta 8 mln. eu­rų PVM“, – pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Da­rius Val­ka­vi­čius.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo pra­dė­tas šių me­tų bir­že­lį. Pra­ėju­sią sa­vai­tę su­lai­ky­ti pen­ki įta­ria­mie­ji – ke­tu­riems iš jų skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – su­ėmi­mas nuo de­šim­ties die­nų iki mė­ne­sio. Pa­sak tei­sė­sau­gi­nin­kų, su­lai­ky­ti as­me­nys yra nu­si­kals­ta­mos veik­los or­ga­ni­za­to­riai. Trys iš jų yra Lat­vi­jos pi­lie­čiai.

Jie su­lai­ky­ti vie­na­me iš Ry­gos prie­mies­čių, kur bu­vo įsi­kū­rę pra­ban­gio­se pa­tal­po­se.

Nu­sta­ty­ta, kad vyk­dant nu­si­kal­ti­mą pre­ky­bą de­ga­lais bu­vo vei­kia­ma Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Len­ki­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.

„De­ga­lai bu­vo rea­li­zuo­ja­mi per maž­me­ni­nį tink­lą Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Sche­mo­je bu­vo nau­do­ja­mos rea­liai ne­vyk­dan­čios veik­los įmo­nės Lat­vi­jo­je: rea­liai šios įmo­nės veik­los ne­vyk­dė, di­rek­to­riais pa­skir­ti aso­cia­lūs as­me­nys, gy­ve­nan­tys Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je. Or­ga­ni­za­to­riai dir­bo ga­na kons­pi­ra­ty­viai – pe­rio­diš­kai bu­vo kei­čia­mos įmo­nės veik­lo­je“, – kal­bė­jo Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Kau­no apy­gar­dos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Al­vy­das Pa­cke­vi­čius.

Pa­sak jo, grobs­tant PVM klas­to­tos pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio dek­la­ra­ci­jos: į jas bu­vo įtrau­kia­mi duo­me­nys apie veiks­mus, ku­rie fak­ti­nė­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­at­lik­ti – pir­ki­mai Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­du­je.

„Tai bu­vo de­ga­lų pa­lei­di­mas į apy­var­tą, nau­do­jant veik­los ne­vyk­dan­čias įmo­nes. Kaip ži­no­te, kiek­vie­na ūki­nė fi­nan­si­nė ope­ra­ci­ja yra fik­suo­ja­ma aps­kai­to­je – tas rei­ka­la­vi­mas bu­vo vyk­do­mas, ta­čiau ne­vyk­do­ma prie­vo­lė su­mo­kė­ti vals­ty­bės biu­dže­tui pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį – jis bu­vo iš­ve­da­mas ki­tur“, – sa­kė A.Pa­cke­vi­čius.

Ti­riant by­lą, bend­ra­dar­biau­ta su Lat­vi­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, kra­tos tuo pa­čiu me­tu bu­vo at­lie­ka­mos abie­jo­se vals­ty­bė­se. Per jas pa­im­ta įran­ga ir do­ku­men­tai, pa­tvir­ti­nan­tys vyk­dy­tą nu­si­kals­ta­mą veik­lą ir pi­ni­gi­nių lė­šų, gau­tų iš tos vei­kos.

„Y­ra ruo­šia­mi pro­ce­si­niai do­ku­men­tai. Šio­je by­lo­je yra tarp­tau­ti­nis ele­men­tas, ir mes ruo­šia­mės siųs­ti pa­ve­di­mus į už­sie­nio vals­ty­bes, kad ga­lė­tu­me at­kirs­ti fi­nan­si­nius srau­tus ir tai­ky­ti ap­ri­bo­ji­mus sąs­kai­toms“, – kal­bė­jo D.Val­ka­vi­čius.

Dėl šios prie­žas­ties tei­sė­sau­gi­nin­kai kol kas ne­atsk­lei­džia bend­ro­vių, ku­rios yra su­si­ju­sios su šia nu­si­kals­ta­ma sche­ma.

Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Kle­raus­kas tei­gė, kad nu­si­kal­ti­mas iš­aiš­kin­tas at­krei­pus dė­me­sį į ten­den­ci­jas, kad ku­ras pa­sie­kė maž­me­ni­nės pre­ky­bos įstai­gas ne tie­siau­siu ke­liu, o per tar­pi­nin­kus. Nu­si­kals­ta­ma sche­ma vyk­dy­ta sie­kiant gau­ti pa­trauk­lią de­ga­lų kai­ną. Dau­giau­sia bu­vo pre­kiau­ja­ma dy­ze­li­nu.

„Pa­nau­do­tas iš­ra­din­gu­mas – į vi­sas tas aus­tas san­do­rių sche­mas ar vo­ra­tink­lius, sie­kiant ap­sun­kin­ti iden­ti­fi­ka­vi­mą, bu­vo įter­pia­mi ir da­lis rea­lių san­do­rių su rin­ko­je ži­no­mais su­bjek­tais“, – kal­bė­jo A.Kle­raus­kas.