Nušalinti 5 KASP kariai pratybose paaugliui rodę vaizdo įrašą, skirtą suaugusiems
Pen­ki Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų (KASP) ka­riai įta­ria­mi per im­ituo­ja­mą apk­lau­są tvir­ki­nę ne­pil­na­me­tį, kai ro­dė jam tik su­au­gu­sie­siems skir­tą me­džia­gą. Šven­čio­nių kuo­pos ka­riai bu­vo nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų, o pa­ti kuo­pa lik­vi­duo­ta, kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, in­ci­den­tas įvy­ko Ig­na­li­nos ra­jo­ne per tarp­tau­ti­nes pra­ty­bas „Lieps­no­jan­tis ka­la­vi­jas 2017“. KASP Šven­čio­nių kuo­pos ka­riai jų me­tu su­lai­kė pra­ty­bo­se da­ly­va­vu­sius aso­cia­ci­jos „Žai­bo kumš­tis“ na­rius ir juos apk­lau­si­nė­jo.

„Tai ne­prik­lau­so nuo to, ar pil­na­me­tis, ar ne­pil­na­me­tis. Jie įta­ria­mi tai­kę to­kį psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą, kad jau­nuo­lis pa­si­ju­to ne­be pra­ty­bo­se. Po to pra­ty­bų ste­bė­to­jai pa­ste­bė­jo to­kius veiks­mus ir su­stab­dė juos ir tą jau­nuo­lį iš pra­ty­bų at­šau­kė“, – BNS sa­kė ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas ma­jo­ras Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Pa­sak jo, Ka­ro po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jau­nes­nio nei 16 me­tų as­mens tvir­ki­ni­mo. Už tai bau­džia­ma lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų.

„At­lik­da­mi apk­lau­są ka­riai ga­li­mai ne­pil­na­me­čiui ro­dė tik su­au­gu­sie­siems skir­tą vaiz­do me­džia­gą“, – tei­gė ka­ri­nin­kas.

In­for­ma­ci­ją apie pra­dė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Ka­ro po­li­ci­ja ket­vir­ta­die­nį per­da­vė Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ro­rams.

Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti KASP Šven­čio­nių kuo­pos va­das ir ke­tu­ri jos ka­riai, o pa­čią kuo­pą nu­spręs­ta pert­var­ky­ti.

Kuo­pos ka­riai ga­lės tęs­ti tar­ny­bą to­liau, ta­čiau bus pri­skir­ti prie ki­tų pa­da­li­nių. Iš­ty­rus vi­sas in­ci­den­to ap­lin­ky­bes, dėl ka­ro tar­ny­bos Šven­čio­nių kuo­po­je or­ga­ni­za­vi­mo bus spren­džia­ma at­ski­rai.

Pa­sak Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Jo­no Vy­tau­to Žu­ko, įsta­ty­mų pa­žei­di­mai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je ne­to­le­ruo­ja­mi, o ne­pro­fe­sio­na­lus ka­rių el­ge­sys yra ne­su­de­ri­na­mas su ka­riuo­me­nei ir ka­riams ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais ruo­štis gink­luo­tai ša­lies gy­ny­bai bei de­mo­kra­ti­nė­mis ver­ty­bė­mis.

Ge­ne­ro­las ža­da im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad to­kie at­ve­jai ne­pa­si­kar­to­tų: in­ci­den­to ap­lin­ky­bės bus nuo­dug­niai iš­tir­tos, da­ly­viai ir pra­ty­bų or­ga­ni­za­to­riai bus ati­tin­ka­mai įver­tin­ti, o šis at­ve­jis bus ap­tar­tas vi­so­se ka­riuo­me­nės pa­jė­go­se.

„Lieps­no­jan­tis ka­la­vi­jas 2017“ yra di­džiau­sios šiais me­tais Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne vyks­tan­čios tarp­tau­ti­nės Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų pra­ty­bos. Aso­cia­ci­jos „Žai­bo kumš­tis“ na­riai į pra­ty­bas bu­vo įtrauk­ti sie­kiant stip­rin­ti pi­lie­ti­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo pa­jė­gu­mus.