Nušalintas VMI vadovas žada pateikti faktus
Nuo par­ei­gų vyks­tant tar­ny­bi­niam ty­ri­mui nu­ša­lin­tas Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vas Dai­no­ras Bra­daus­kas tei­gia kai ku­riuos ty­ri­mo klau­si­mus ne­sun­kiai ga­lin­tis pa­neig­ti fak­tais. O su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu tei­gia su­si­ti­ki­nė­da­vęs kaip su žur­na­lis­tu.

„Aš at­sa­ky­siu į klau­si­mus ofi­cia­liai, ten bus dau­giau at­sa­ky­mų ir ten yra klau­si­mų, ku­riuos aš ti­krai ne­sun­kiai pa­neig­siu fak­tais“, – in­ter­viu BNS pir­ma­die­nį sa­kė D.Bra­daus­kas.

BNS ži­nio­mis, jis, be ki­ta ko, įta­ria­mas ne­tei­sė­tu po­vei­kiu VMI at­lie­ka­miems di­džiau­sių vers­lo gru­pių „MG Bal­tic“ ir „Vil­niaus pre­ky­ba“ fi­nan­si­niams pa­ti­kri­ni­mams. BNS ži­nio­mis, vie­nas pa­grin­di­nių tei­sė­sau­gos Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai per­duo­tų epi­zo­dų su­si­jęs bū­tent su D.Bra­daus­ko ir „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio ry­šiais ir su­si­ti­ki­mais, de­ri­nant veiks­mus dėl vyk­do­mų ty­ri­mų.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, D.Bra­daus­kas, ne­tru­kus po to, kai 2015 me­tų ba­lan­dį pra­dė­jo va­do­vau­ti VMI, as­me­niš­kai ne kar­tą yra su­si­ti­kęs su R.Kur­lians­kiu. Šiuo­se ne­skelb­tuo­se su­si­ti­ki­muo­se bu­vo ap­ta­ria­mi VMI at­lie­ka­mi ty­ri­mai „Vil­niaus pre­ky­bos“, „MG Bal­tic“ at­žvil­giu.

Įta­ria­ma, kad D.Bra­daus­kas ir R.Kur­lian­kis ga­lė­jo tar­tis, kaip pa­veik­ti šiuos ty­ri­mus at­lie­kan­čius VMI dar­buo­to­jus. D.Bra­daus­kas, įta­ria­ma, mai­nais už R.Kur­lians­kio ža­dė­tą po­li­ti­nę par­amą D.Bra­daus­kui, ga­lė­jo da­lin­tis VMI ty­ri­mų in­for­ma­ci­ja, ta­rė­si dėl pa­lan­kios ir abi­pu­siai pri­im­ti­nos šių ty­ri­mų baig­ties.

Įta­ria­ma, kad D.Bra­daus­kas ga­lė­jo kai ku­rių svar­bių ty­ri­mų ei­gą de­rin­ti ir su bu­vu­sia „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės val­dy­bos na­re Dia­na Do­mi­nie­ne.

Pats D.Bra­daus­kas BNS sa­kė su R.Kur­lians­kiu as­me­ni­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se kal­bė­ję­sis apie ži­niask­lai­dą, nes jis yra vie­na pa­grin­di­nių VMI so­cia­li­nių par­tne­rių. Jis ne­igė bend­rau­jan­tis su D.Do­mi­nie­ne.

– Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad yra pa­tei­ku­si jau jums kaž­ko­kius klau­si­mus. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kia da­bar yra si­tua­ci­ja?

– Taip, aš ga­vau klau­si­mus, į ku­riuos aš tu­rė­siu nu­sta­ty­ta tvar­ka at­sa­ky­ti. Ir kai aš at­sa­ky­siu, ta­da aš ga­lė­siu ko­men­tuo­ti.

– Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kio po­bū­džio tai klau­si­mai?

– Kad ne­bū­tų ne­rei­ka­lin­gų spe­ku­lia­ci­jų, aš ne­no­rė­čiau apie tai kal­bė­ti. Vis­ką aš pa­sa­ky­siu po to, kai bus at­sa­ky­ti klau­si­mai, kai bus pa­baig­tas ty­ri­mas.

Dainoras Bradauskas /vmi.lt nuotrauka

– Jūs bu­vo­te šian­dien su­si­ti­kęs su fi­nan­sų mi­nis­tru Vi­liu­mi Ša­po­ka?

– Ne, su mi­nis­tru ne­bu­vau su­si­ti­kęs, aš da­bar dir­bu su ko­lek­ty­vu, at­sa­kin­gais dar­buo­to­jais Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos.

– Tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, dėl ko ga­li bū­ti vyk­do­mas ty­ri­mas. Ar esa­te bend­ra­vęs su „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu?

– Taip, esu bend­ra­vęs, aš bend­rau­ju su vi­sais ži­niask­lai­dos sa­vi­nin­kais ir at­sto­vais. Esu ke­le­tą kar­tų bend­ra­vęs.

– O koks bu­vo to bend­ra­vi­mo tiks­las ir po­bū­dis?

– Ka­dan­gi ži­niask­lai­da yra vie­na iš di­džiau­sių mū­sų par­tne­rių. Ta pra­sme, aš su­si­tin­ku tiek su „Del­fi“ at­sto­ve, tiek su „15min“, tiek su „Vers­lo ži­nių“, tiek bu­vau su­si­ti­kęs ir su „MG Bal­tic“ ži­niask­lai­dos gru­pės va­do­vu.

Aiš­ku, ko­kie ten klau­si­mai bu­vo ap­tar­ti, ži­no­te, kai kal­bos vyks­ta, aš daug ką pra­lei­džiu pro au­sis, ko ne­no­riu gir­dė­ti ir kas ga­li kirs­tis su ma­no tar­ny­bi­ne eti­ka. Ir tie­siog yra to­kia si­tua­ci­ja, ko­kia yra.

– Tai jūs gir­dė­jo­te kaž­ko­kių da­ly­kų iš R.Kur­lians­kio, ku­rie jums pa­čiam kliu­vo?

– Ne, ne, ne, aš da­bar ti­krai ne­ko­men­tuo­siu, ka­dan­gi tai bu­vo la­bai se­niai, dau­giau nei prieš me­tus, gal prieš pu­san­trų me­tų. Ir nei tu­ri­nio, nei nie­ko aš ne­pa­me­nu iš ti­krų­jų.

– Ar tuo me­tu bu­vo kaž­ko­kia kal­ba apie VMI at­lie­ka­mus ty­ri­mus „MG Bal­tic“ at­žvil­giu?

– Žur­na­lis­tai daž­nai do­mi­si apie at­lie­ka­mus VMI ty­ri­mus, bet in­for­ma­ci­jos tie­sio­gi­nės ti­krai ne­tei­kiu.

– Bet aš kal­bu ne apie žur­na­lis­tą. R.Kur­lians­kis nė­ra joks žur­na­lis­tas, jis yra kon­cer­no val­dy­bos na­rys, įta­ria­mas po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je ir tu­rin­tis daug ry­šių su po­li­ti­kais.

– Po to, kai jis ta­po įta­ria­ma­sis, aš su juo nu­sto­jau bend­rau­ti. Aš su juo ma­čiau­si po­rą kar­tų, kol dar ne­bu­vo jo­kių įta­ri­mų.

– Ar jis kal­bė­jo su ju­mis apie VMI ty­ri­mus, ku­rie at­lie­ka­mi kon­kre­čiai kon­cer­no at­žvil­giu? Aš kal­bu ne apie vi­suo­me­nės in­te­re­są ži­no­ti, skir­tin­gai nei mes da­bar su ju­mis kal­ba­mės. Ši­to­kių po­kal­bių ne­bu­vo su R.Kur­lians­kiu?

– Ne­pa­me­nu. Aš ven­giu to­kių po­kal­bių ir jų sten­giuo­si iš­veng­ti. Kal­bė­jo­me gry­nai apie ži­niask­lai­dą, kal­bė­jom gry­nai apie… aš da­bar sa­kau, man la­bia su­nku pri­si­min­ti, apie ką kal­bė­jau. Aš tu­riu la­bai kon­kre­čius klau­si­mus, aš tu­rė­siu juos pri­si­min­ti ir tu­rė­siu juos at­sa­ky­ti. Ta­da dar ir ga­lė­siu pa­ko­men­tuo­ti.

– O su bu­vu­sia „Vil­niaus pre­ky­bos“ val­dy­bos na­re Dia­na Do­mi­nie­ne esa­te bend­ra­vęs?

– Ne, ne, ne. Su D.Do­mi­nie­ne ne­su bend­ra­vęs.

– Su VP gru­pės at­sto­vais jų ty­ri­mus esa­te ap­ta­ręs?

– Ne, ne­su. Iš­vis ne­su.

– Ar esa­te ža­dė­jęs par­amos, kad jūs ga­lė­jo­te pa­dė­ti tam ti­krus ty­ri­mus at­lik­ti?

– Ti­krai ne­su.

– In­for­ma­ci­jos ir­gi ne­sa­te kaž­ko­kios tei­kęs toms vers­lo gru­pėms ar­ba jų at­sto­vams, tie­sio­giai ar per tar­pi­nin­kus?

– Jo­kiu bū­du. Ne­tei­kiau jo­kios in­for­ma­ci­jos ab­so­liu­čiai.

– O kaip jūs ma­no­te, ar ta­da tai yra vi­siš­kai be pa­grin­do tos ži­nios? Iš kur jos ga­li bū­ti?

– Ne­ko­men­tuo­siu, aš tu­riu at­sa­ky­ti į klau­si­mus, ka­dan­gi tai yra rim­tas nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mas. Tai dau­giau ne­at­sa­ky­siu į jo­kį klau­si­mą, kai at­sa­ky­siu į klau­si­mus Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, ta­da ga­lė­siu pa­ko­men­tuo­ti. Aš daug ko ne­pa­me­nu ir man la­bai su­nku tie­siog kaž­ką tai...

– Tai tie jū­sų su­si­ti­ki­mai su R.Kur­lians­kiu bu­vo ži­niask­lai­dos pa­dė­čiai ap­tar­ti?

– Toks gry­nai ži­niask­lai­dos san­ty­kių pa­lai­ky­mas, ly­giai taip pat, kaip aš su­si­tin­ku su vie­nos ar ki­tos gru­pės ži­niask­lai­dos at­sto­vais.

– O ko­kiu tiks­lu čia san­ty­kiai pa­lai­ko­mi su ži­niask­lai­dos at­sto­vais?

– Ka­dan­gi mes esa­me įstai­ga, ku­ri tei­kia la­bai daug vie­šų pa­slau­gų ir ži­niask­lai­da yra vie­na iš mū­sų pa­grin­di­nių so­cia­li­nių par­tne­rių, to­dėl mes su ži­niask­lai­dos at­sto­vais bend­rau­ja­me. Aš kaip va­do­vas pri­va­lau bend­rau­ti.

– Ar jums yra ža­dė­ta po­li­ti­nė par­ama už tai, kad kam nors pa­dė­si­te?

– Aš ne­pa­me­nu, kad man kas nors bū­tų ža­dė­jęs. Ne­no­riu ko­men­tuo­ti da­bar, ti­krai. Aš at­sa­ky­siu į klau­si­mus ofi­cia­liai, ten bus dau­giau at­sa­ky­mų ir ten yra klau­si­mų, ku­riuos aš ti­krai ne­sun­kiai pa­neig­siu fak­tais.

– Ar tarp tų Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos klau­si­mų yra ir klau­si­mų apie vers­lo gru­pių ty­ri­mus, „Vil­niaus pre­ky­bą“, „MG Bal­tic“?

– Ne­ko­men­tuo­siu, da­bar ne­ko­men­tuo­siu.

– Kaip grei­tai jūs ža­da­te pa­teik­ti at­sa­ky­mus?

– Yra nu­sta­ty­tas ter­mi­nas, be­rods (...) iki sau­sio 20 die­nos. Po to bus ga­li­ma kaž­ką ko­men­tuo­ti.

– Ar jūs kon­sul­tuo­si­tės su tei­si­nin­kais, sam­dy­si­tės ad­vo­ka­tus?

– Kol kas ne­ma­tau rei­ka­lo, tie­siog man rei­kia pri­si­min­ti daug. Man tie po­kal­biai at­ro­dė vi­siš­kai ne­reikš­min­gi ir da­bar man rei­kia juos tie­siog pri­si­min­ti.

– Ar jūs ne­si­bai­mi­na­te, kad tie po­kal­biai ga­li bū­ti fik­suo­ti, tu­rint ome­ny­je, kad tei­sė­sau­ga vyk­do ty­ri­mą dėl „MG Bal­tic“?

– Tai ga­li bū­ti, vis­ko ga­li bū­ti. Aš dėl to nei kiek ne­per­gy­ve­nu.

– Ta pra­sme, esa­te ra­mus, kad tuo­se po­kal­biuo­se nie­ko to­kio ne­ža­dė­jo­te, ne­kal­bė­jo­te?

– Dėl sa­vęs aš esu ra­mus. Aš ne­at­li­kau jo­kių veiks­mų, ne­su­si­ju­sių su vals­ty­bės tar­nau­to­jo eti­ka.

– Ačiū už po­kal­bį.

Au­to­riai: Sau­lius Ja­ku­čio­nis, Jū­ra­tė Damulytė