Nurodė vengti interesų konfliktų
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­ta­rė į Sei­mą iš­rink­tiems par­ti­jos na­riams veng­ti in­te­re­sų konf­lik­tų ir dirb­ti skaid­riai.

To­kius nu­ro­dy­mus „vals­tie­čiai“ iš­gir­do per tre­čia­die­nį Sei­mo rū­muo­se vy­ku­sį LVŽS ta­ry­bos po­sė­dį.

„Pa­kar­to­jau, kad ti­ki­mės la­bai skaid­raus Sei­mo na­rių dar­bo. Šne­kė­jo­mės apie tai, kad mū­sų Sei­mo na­riai ne­ga­li tu­rė­ti jo­kių pri­va­čių in­te­re­sų. Jie tar­nau­ja Lie­tu­vos žmo­nėms“, – po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė jis.

Anot R.Kar­baus­kio, į Sei­mą iš­rink­ti LVŽS na­riai bu­vo įspė­ti vi­sus as­me­ni­nius in­te­re­sus pa­lik­ti na­muo­se, nu­si­ša­lin­ti bal­suo­jant, jei­gu dėl ko nors ga­lė­tų kil­ti in­te­re­sų konf­lik­tas.

„Na­muo­se lie­ka ma­no in­te­re­sai, o at­ėjus į Sei­mą dir­bant Sei­mo na­riu yra Lie­tu­vos in­te­re­sai. Šio­je vie­to­je rei­kia ne­pai­nio­ti in­te­re­sų. La­bai svar­bu, kad kiek­vie­nas Sei­mo na­rys jaus­tų at­sa­ko­my­bę, kad ne­kil­tų klau­si­mų dėl jo ry­šių ar ko­kių nors jo pri­ima­mų spren­di­mų, nau­dos tų spren­di­mų“, – tei­gė LVŽS ly­de­ris.

Jis taip pat pra­ne­šė, kad vi­suo­me­nei bus ži­no­mos ir jo, ir ki­tų par­la­men­ta­rų kas­die­ni­nės dar­bot­var­kės.

„Ar­ti­miau­siu me­tu, kai at­si­ras nor­ma­lus mū­sų se­kre­to­ria­tas, jūs kiek­vie­ną die­ną ži­no­si­te, su kuo aš su­si­tin­ku, su kuo šne­kuo­si. Ir apie kiek­vie­ną Sei­mo na­rį ži­no­si­te. Kad bū­tų par­ašy­ta, ka­da ko­kie su­si­ti­ki­mai, jei­gu no­rė­si­te, at­ei­si­te pa­sik­lau­sy­ti. Vis­kas tu­ri bū­ti skaid­ru“, – tvir­ti­no R.Kar­baus­kis, žur­na­lis­tus iš­pra­šęs iš ta­ry­bos par­ti­jos po­sė­džio.

Tre­čia­die­nį „vals­tie­čių“ ta­ry­ba su­stab­dė Sei­mo pir­mi­nin­ku iš­rink­to Vik­to­ro Pra­nckie­čio kaip par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ko įga­lio­ji­mus. Vie­toj jo į šias par­ei­gas grą­žin­tas bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas And­re­jus Stan­či­kas.

R.Kar­baus­kio tei­gi­mu, jis LVŽS ta­ry­bos na­rius taip pat par­agi­no pra­dė­ti reng­tis sa­vi­val­dos rin­ki­mams 2019 me­tais.

„Aš pa­sa­kiau, kad ki­tuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, jei­gu sėk­min­gai tvar­ky­sis Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, tu­rės ti­kriau­siai dau­giau ne­gu pu­sę me­rų Lie­tu­vo­je. Ir tu­rė­si­me la­bai di­de­lį at­sto­va­vi­mą sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bo­se. Dėl to sky­riams pa­sa­kiau, kad rei­kia at­si­nau­ji­ni­mo, rei­kia di­džiu­lių pa­stan­gų stip­rin­ti par­ti­jos struk­tū­rą“, – sa­kė jis.

Per Sei­mo rin­ki­mus LVŽS lai­mė­jo 56 vie­tas. Prie jos frak­ci­jos Sei­me pri­si­dė­jus dviem ne­par­ti­niams ir Cen­tro par­ti­jos pir­mi­nin­kui Nag­liui Pu­tei­kiui, „vals­tie­čiai“ par­la­men­te tu­ri 59 at­sto­vus.