Nuo vasario pirmosios draudžiama žvejoti lydekas
Va­sa­rio 1 d., įsi­ga­lios drau­di­mas žve­jo­ti ly­de­kas. Jis ga­lios iki ba­lan­džio 20 d. vi­suo­se Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se ne tik žve­jams mė­gė­jams, bet ir vers­li­nin­kams, ku­rie iki šiol ly­de­kas ga­lė­jo gau­dy­ti Kur­šių ma­rio­se.

Vers­li­nės žve­jy­bos me­tu Kur­šių ma­rio­se ir Ne­mu­no že­mu­py­je at­si­tik­ti­nai su­gau­tas gy­vy­bin­gas ly­de­kas nuo va­sa­rio 1 d. iki ba­lan­džio 20 d. pri­va­lu pa­leis­ti. Jas drau­džia­ma vež­ti, per­dirb­ti, san­dė­liuo­ti, par­duo­ti ar­ba su­pirk­ti. Ki­tuo­se ša­lies vi­daus van­dens tel­ki­niuo­se ly­de­kų vers­li­nė žve­jy­ba drau­džia­ma iš­ti­sus me­tus.

Moks­li­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, dau­ge­ly­je Lie­tu­vos van­dens tel­ki­nių ne­pa­kan­ka plėš­rių­jų žu­vų. To­dėl Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kas­met or­ga­ni­zuo­ja ly­de­kų, ster­kų, ša­mų ir ki­tų žu­vų įvei­si­mą. Vien 2014–2015 m. į van­dens tel­ki­nius bu­vo su­leis­ta apie 30 to­nų ly­de­kai­čių.