Nuo teisėsaugos slapstęsis S. Rachinšteinas – Lietuvoje
Nuo tei­sė­sau­gos Viet­na­me slaps­tę­sis vers­li­nin­kas Ser­ge­jus Ra­chinš­tei­nas ket­vir­ta­die­nį lėk­tu­vu par­ga­ben­tas į Lie­tu­vą.

Už su­kčia­vi­mą stam­biu mas­tu nu­teis­tas S.Ra­chinš­tei­nas iš kar­to bus siun­čia­mas į Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­rių-ka­lė­ji­mą at­lik­ti teis­mo jam skir­tos pus­tre­čių me­tų įka­li­ni­mo baus­mės.

„Ga­li­ma ofi­cia­liai pa­tvir­tin­ti, kad Ra­chinš­tei­nas par­ga­ben­tas į Lie­tu­vą“, – BNS ket­vir­ta­die­nį po­pie­tę sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Gin­ta­rė Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė.

Vers­li­nin­ką ga­be­nęs lėk­tu­vas po 13 val. nu­si­lei­do Vil­niaus oro uos­te.

Už su­kčia­vi­mą stam­biu mas­tu nu­teis­tas S.Ra­chinš­tei­nas iš kar­to bus siun­čia­mas į Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­rių-ka­lė­ji­mą at­lik­ti teis­mo jam skir­tos pus­tre­čių me­tų įka­li­ni­mo baus­mės.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) skel­bė, kad Lie­tu­vos ieš­ko­mas vers­li­nin­kas su­lai­ky­tas sau­sio 21 die­ną Viet­na­me, Ho­ši­mi­no mies­te. Tai pir­mas eks­tra­di­ci­jos iš Viet­na­mo į Lie­tu­vą at­ve­jis.

S.Ra­chinš­tei­nas nu­teis­tas dėl to, kad val­ka­tų ir be­na­mių var­du bu­vo įkū­ręs fik­ty­vių įmo­nių tink­lą, per ku­rį2000–2004 me­tais ga­lė­jo le­ga­li­zuo­ti ir pa­si­sa­vin­ti be­veik 3 mln. eu­rų bei dau­giau nei 400 tūkst. eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio.

Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo sep­ty­nių tei­sė­jų ko­le­gi­ja ko­vą pa­tvir­ti­no Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį, ku­ris pa­skelb­tas 2014 me­tų gruo­dį. Tuo­met skel­biant nuo­spren­dį S.Ra­chinš­tei­nas ne­da­ly­va­vo, ma­no­ma, kad jau tuo me­tu jis bu­vo iš­vy­kęs iš Lie­tu­vos.

S.Ra­chinš­tei­nui Eu­ro­pos areš­to or­de­rį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas iš­da­vė per­nai va­sa­rio 6 die­ną, kai pa­aiš­kė­jo, kad jis yra iš­vy­kęs iš ša­lies. Vers­li­nin­kui bu­vo iš­duo­ti du Eu­ro­pos areš­to or­de­riai – dėl baus­mės vyk­dy­mo ir bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo vyk­dy­mo.

FNTT at­lie­ka dar vie­ną iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, su­si­ju­sį su šiuo vers­li­nin­ku. Ja­me S.Ra­chinš­tei­nas įvar­di­ja­mas or­ga­ni­zuo­tos gru­pės va­do­vu ir kar­tu su bend­ri­nin­kais įta­ria­mas dėl su­kčia­vi­mo gau­nant mi­li­jo­ni­nes Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amos lė­šas, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, ne­tei­sė­tos įmo­nių veik­los.