Nuo šiol vaikus auklėsime kitaip
Nuo šian­dien įsi­ga­lio­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis užd­rau­džia­mas bet koks smur­tas prieš vai­kus, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes.

Kaip BNS in­for­ma­vo Pre­zi­den­tū­ro­je, pa­tai­sas pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė pir­ma­die­nį, ir jos įsi­ga­lio­jo an­tra­die­nį pa­skel­bus Tei­sės ak­tų re­gis­tre.

Pa­tai­sas Sei­mas pri­ėmė pra­ėju­sią sa­vai­tę per ne­ei­li­nę se­si­ją, su­šauk­tą po ke­tur­me­čio mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sio smur­to pro­trū­kio Kė­dai­niuo­se. Vai­ko nu­žu­dy­mu įta­ria­mi jo mo­ti­na ir pa­tė­vis.

Pa­tai­sos apib­rė­žia vi­sų rū­šių smur­tą prieš vai­ką: fi­zi­nį, psi­cho­lo­gi­nį, sek­sua­li­nį, ne­prie­žiū­rą. Nu­sta­ty­ta, kad „drau­džia­mas vi­sų for­mų smur­tas prieš vai­ką, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes“.

Nuo šiol įsta­ty­me tei­gia­ma, jog vai­ką, ven­gian­tį at­lik­ti sa­vo par­ei­gas, už draus­mės pa­žei­di­mus tė­vai, ki­ti tei­sė­ti vai­ko at­sto­vai ga­li draus­min­ti sa­vo nuo­žiū­ra, iš­sky­rus fi­zi­nes baus­mes ir (ar) bet ko­kį ki­tą smur­tą prieš vai­ką.

Taip pat apib­rė­žai­ma tė­vų at­sa­ko­my­bė auk­lė­jant vai­ką: „Kai tė­vai (tė­vas, mo­ti­na) ar­ba ki­tas tei­sė­tas vai­ko at­sto­vas smur­tau­da­mas ar­ba ki­taip su­kel­da­mas pa­vo­jų vai­kui pikt­nau­džiau­ja tė­vų val­džia ir dėl to ky­la rea­li grės­mė vai­ko svei­ka­tai ar gy­vy­bei, vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja ar­ba vals­ty­bi­nė vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja kar­tu su po­li­ci­ja ne­dels­da­ma pa­ima vai­ką iš tė­vų ar­ba ki­tų tei­sė­tų vai­ko at­sto­vų ir per­duo­da jį glo­bo­ti (rū­pin­tis) Ci­vi­li­nio ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai skai­čiuo­ja, kad Lie­tu­va ta­po 52-ąja ša­li­mi pa­sau­ly­je, įtvir­ti­nu­sia drau­di­mą vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes. Jų są­ra­šas ro­do, kad Lat­vi­ja fi­zi­nes baus­mes užd­rau­dė 1998 me­tais, Len­ki­ja – 2010 me­tais, Es­ti­ja – 2014 me­tais. Ta­čiau toks drau­di­mas įtvir­tin­tas ne vi­so­se Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­ly­se, to­kius siū­ly­mus kol kas at­me­tė bri­tų ir pra­ncū­zų par­la­men­ta­rai.

Drau­di­mo ša­li­nin­kai sa­ko, kad bet ko­kios fi­zi­nės baus­mės pa­žei­džia vai­kų tei­ses, ken­kia jų vys­ty­mui­si. Kri­ti­kai lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad to­kiu drau­di­mu vals­ty­bė per­ne­lyg ki­ša­si į šei­mos gy­ve­ni­mą, o da­bar­ti­nių bend­rų įsta­ty­mų pa­kan­ka baus­ti už pa­vo­jų ke­lian­tį smur­tą.

Kaip vai­ką auk­lė­ti be mu­ši­mo,LŽ ap­ra­šė po­kal­by­je su Aus­tė­ja Lands­ber­gie­ne.