Nuo šiol šauktiniai informaciją gaus internetu
Šian­dien, lap­kri­čio 3 die­ną, Sei­mas pri­ėmė Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, pa­gal ku­riuos at­si­sa­ko­ma re­gis­truo­tu pa­štu siųs­ti šau­ki­mo nu­ro­dy­mus ka­ro prie­vo­li­nin­kams, pa­te­ku­siems į ka­len­do­ri­nių me­tų šau­kia­mų­jų są­ra­šą.

Vi­sa ka­ro prie­vo­li­nin­kui ak­tua­li in­for­ma­ci­ja – kur ir ka­da pra­dė­ti ir vyk­dy­ti su šau­ki­mu su­si­ju­sias pro­ce­dū­ras – bus skel­bia­ma ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­še in­ter­ne­te. Įsta­ty­mo pa­tai­sos įsi­ga­lios jas pa­si­ra­šius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei, pra­ne­ša kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Šau­ki­mo nu­ro­dy­mų siun­ti­mo re­gis­truo­tu pa­štu at­si­sa­ko­me to­dėl, kad iki šiol tai ne­su­tei­kė sie­kia­mo efek­ty­vaus ka­ro prie­vo­li­nin­kų in­for­ma­vi­mo. Ti­ki­mės, kad šau­kia­mų ka­ro prie­vo­li­nin­kų at­vy­ki­mo ar do­ku­men­tų ir in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo da­tų pa­skel­bi­mas in­ter­ne­te pa­dės šau­ki­mo sis­te­mą per­kel­ti į ko­ky­biš­kai nau­ją mo­der­nų šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų ir pi­lie­čių ap­tar­na­vi­mo ly­gį. Nau­jo­ji sis­te­ma su­teiks nau­jų ga­li­my­bių šau­kia­ma­jam bet ku­riuo me­tu ras­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo par­ei­gas ir tei­ses“, – sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas Arū­nas Bal­čiū­nas.

Jis taip pat pa­brė­žia, kad nau­ja­sis ka­ro prie­vo­li­nin­ko in­for­ma­vi­mo bū­das tu­rė­tų bū­ti ypač svar­bus tiems ka­ro prie­vo­li­nin­kams, ku­rie yra iš­vy­kę į už­sie­nį ar yra ne­dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ir ku­riems la­bai svar­bus to­kios in­for­ma­ci­jos prie­ina­mu­mas.

Pa­sak plk. A. Bal­čiū­no, pa­gal nau­ją­sias įsta­ty­mo pa­tai­sas vie­šai skel­bia­ma­me ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­še nu­ro­dy­ta in­for­ma­ci­ja – do­ku­men­tų ir kon­tak­ti­nės in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo da­ta ir ad­re­sas bei at­vy­ki­mo pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą da­ta ir ad­re­sas – pri­lygs šau­ki­mo nu­ro­dy­mų re­gis­truo­tu pa­štu įtei­ki­mui.

„Tai reikš, kad kiek­vie­nas ka­ro prie­vo­li­nin­kas, pa­te­kęs į šau­kia­mų­jų są­ra­šą ir ma­ty­da­mas ja­me sa­vo pa­var­dę ir ki­tą rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, ga­lės vyk­dy­ti ka­ro prie­vo­li­nin­ko par­ei­gas ir ne­ga­lės pa­si­tei­sin­ti, kad ne­ži­no­jo ar ne­ma­tė pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos,“ – pa­žy­mi Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas.

Pa­gal nau­ją­sias Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas kiek­vie­nas ka­ro prie­vo­li­nin­kas – šau­kia­mo­jo am­žiaus Lie­tu­vos pi­lie­tis vy­ras nuo 19 iki 26 m. įskai­ty­ti­nai, – po to, kai kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos in­ter­ne­to sve­tai­nė­se www.kam.lt, www.ka­rys.lt ir http://sauk­ti­niai.kam.lt bus pa­skelb­tas ka­len­do­ri­nių me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šas, tu­rės pats sa­va­ran­kiš­kai pa­si­ti­krin­ti, ar į jį pa­te­ko. Jei bus pa­te­kęs į są­ra­šą, prie sa­vo pa­var­dės jis pa­ma­tys in­for­ma­ci­ją, ka­da ir ko­kiu ad­re­su jis tu­ri pa­teik­ti do­ku­men­tus ir kon­tak­ti­nę in­for­ma­ci­ją. Rei­kia­mus do­ku­men­tus ka­ro prie­vo­li­nin­kas ga­lės pa­teik­ti at­vy­kęs į Re­gio­ni­nį ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių ar­ba nuo­to­li­niu bū­du (elek­tro­ni­nė­mis ry­šio prie­mo­nėms, re­gis­truo­tu pa­štu, per kon­tak­ti­nį cen­trą). Vė­liau vie­šai pa­skelb­ta­me ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­še jis pa­ma­tys ir in­for­ma­ci­ją, ka­da ir kur jam at­vyk­ti pa­si­ti­krin­ti svei­ka­tą.

Ka­len­do­ri­nių me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šas bus pa­skelb­tas vie­šai in­ter­ne­te ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį nuo šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą pra­džios. Kon­kre­ti są­ra­šo pa­skel­bi­mo da­ta bus pra­neš­ta per Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ins­ti­tu­ci­jų vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes.

Pa­si­ti­krin­ti, ar as­muo yra ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­še bus ga­li­ma kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos in­ter­ne­to sve­tai­nė­se www.kam.lt, www.ka­rys.lt ir http://sauk­ti­niai.kam.lt . As­me­nys, ne­tu­rin­tys na­mie in­ter­ne­to prie­igos, kvie­čia­mi nau­do­tis vie­šai­siais in­ter­ne­to prie­igos taš­kais, ku­riuos ga­li­ma ras­ti dau­ge­ly­je ša­lies bib­lio­te­kų (https://www.li­bis.lt/con­tent­/in­fo/­lib­ra­ries.jsp), taip pat at­vyk­ti ar pa­skam­bin­ti į re­gio­ni­nį ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių ar­ba pa­skam­bin­ti ne­mo­ka­mu tel. 8 800 12340.

Šias Ka­ro prie­vo­lės pa­tai­sas at­lik­ti pa­ska­ti­no pra­kti­nės prob­le­mos, su ku­rio­mis su­si­dur­ta 2015 m. at­nau­ji­nus nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą. Nau­jau­si in­ter­ne­to nau­do­ji­mo Lie­tu­vo­je ty­ri­mai ro­do, kad 19–26 m. as­me­nų gru­pė la­bai pla­čiai nau­do­ja­si in­ter­ne­tu, to­dėl ti­ki­ma­si, kad vie­šas są­ra­šų pa­skel­bi­mas in­ter­ne­te pa­di­dins ak­tua­lios in­for­ma­ci­jos apie šau­ki­mą prie­ina­mu­mą. Pa­tai­so­mis taip pat siek­ta to­bu­lin­ti šau­ki­mo pro­ce­dū­rų vyk­dy­mo tvar­ką, su­tau­py­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, šiuo me­tu nau­do­ja­mų pa­štu siun­čia­miems nu­ro­dy­mams, su­ma­žin­ti ga­li­my­bes veng­ti kons­ti­tu­ci­nės par­ei­gos at­lik­ti ka­ro tar­ny­bą.